Länk till startsidan

Redovisning

Som god man eller förvaltare behöver du redovisa till oss din huvudmans tillgångar och skulder; när du påbörjar uppdraget, varje år, samt när uppdraget avslutas.

Din första redovisning

Din första redovisning till överförmyndarnämnden är att upprätta en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder på förordnandedagen.

Förteckning över egendom och skulder

Förteckningen ska anges på "heder och samvete" och lämnas till överförmyndarenheten senast två månader från det att du blev förordnad som god man. Vid byte av god man behöver den tillträdande gode mannen inte lämna förteckning.

Årsräkning lämnas före den 1 mars

Du ska varje år lämna en årsräkning som redovisar huvudmannens tillgångar samt vilka inkomster och utgifter din huvudman haft under ett kalenderår. Årsräkningen lämnas in före den 1 mars, avseende föregående år.

Det här ska du skicka in

1. Årsräkning

Årsräkning Pdf, 3 MB.*
Årsräkningsblankett med kassabladsautosummering* Pdf, 3 MB.

2. Redogörelse för uppdrag som god man/förvaltare

Redogörelse Pdf, 1 MB.

3. Körjournal (behöver bara skickas in om du begär reseersättning)

Körjournal Pdf, 1 MB.

4. Kontoutdrag för samtliga konton som täcker hela redovisningsperioden

5. Årsbesked för bankkonto, värdepapper och skulder

6. Kontaktuppgifter till boendepersonal/kontaktperson.
7. Underlag som styrker inkomster/utgifter under redovisningsperioden ordnade efter de kategorier som finns i årsräkningen.
8. Om det inte framgår av årsbeskedet bifoga då uppgift från bank över vilka konton, som är överförmyndarspärrade.
9. Om huvudmannen själv vidtagit åtgärder eller själv sköter sin ekonomi ska intyg på detta bifogas.

* Årsräkningsblanketterna fungerar bäst om du sparar ner dem på din dator och öppnar dem i Acrobat Reader. Öppnar du dem i webbläsaren kan det vara problem med summeringen av fälten.

Kom ihåg

 • Fyll i blanketterna med bläckpenna.
 • Se till att årsräkningen är i balans. A+B = C+D under sammanställningen på årsräkningen sidan 1.
 • Underteckna blanketterna, årsräkning, redogörelse och körjournal, på heder och samvete.
 • Lämna in materialet i en plastficka. Inga pärmar tas emot.

Så här fungerar årsräkningsblanketten

”Tillgångar enligt föregående årsräkning eller förteckning” (pkt 2:1 och 2:2).

 • Du ska ta upp de tillgångar som du uppgav per den 31 december i föregående årsräkning, det vill säga bankkonton, kontanter, fastigheter, värdepapper, fordringar m.m. Utgående värden i föregående årsräkning har samma värden som ingående värden (den 1 januari) för det år som ska redovisas.
 • Observera att de belopp som anges under avsnitt 2:2 och 3:2 inte summeras till sammanställningen på sidan 1.
 • Om du blivit förordnad under året ska du istället ta upp de tillgångar som du redovisade i den upprättade förteckningen.

”Inkomster under perioden” (pkt 2:3).

Observera att beloppen ska föras in i bilagan. De summeras sedan automatiskt under pkt 2:3.

 • Inkomster ska redovisas inklusive skatt. Denna så kallade bruttoinkomst ligger till grund för om huvudmannen eller kommunen ska betala eventuellt arvode till god man/förvaltare. Skatten redovisas sedan som utgift under punkt 3:3.
 • Bostadsbidrag/bostadstillägg ska redovisas separat och styrkas med besked ifrån Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.
 • Utdelning från värdepapper och fonder ska redovisas endast om den utbetalas med kontanta medel. Utdelning från fonder återinvesteras oftast, vilket innebär att utdelningen används till att köpa nya fondandelar. Återinvesterad utdelning ska alltså inte redovisas som inkomst.
 • Försäljningslikvider från värdepapper, fastigheter och bostadsrätter ska redovisas.
 • Arv och gåvor som huvudmannen mottagit under redovisningsperioden ska redovisas.
  Om god man/förvaltare företrätt sin huvudman vid arvskifte finns redan handlingar som styrker arvets storlek i akten hos överförmyndaren och behöver inte bifogas.
 • Övriga inkomster, t.ex. beviljade fondmedel och återbetalningar, ska redovisas.
 • Inkomster styrks av kontrolluppgift, kontoutdrag eller annat underlag som pensionsavier och årsbesked. Här framgår klart och tydligt beloppens storlek. Vid skatteåterbäring ska skattekontoutdrag eller slutskattsedel bifogas.

"Tillgångar 31 december eller upphörandedagen” (pkt 3:1).

Du ska redovisa de tillgångar som huvudmannen hade på redovisningsårets sista dag (den 31 december). Om du använder blanketten för att göra en sluträkning ska du redovisa de tillgångar som huvudmannen hade på det datum då förordnandet upphörde.

 • Bank, kontonummer och belopp ska anges på blanketten. Konton ska stå i huvudmannens/den omyndiges namn.
 • Tillgångarna ska styrkas med årsbesked ifrån banker, fondkommissionärer eller liknande.
 • Har nya konton öppnats under redovisningsperioden ska, om detta inte gjorts tidigare, bevis om överförmyndarspärr bifogas. Observera att spärrarna kan framgå av årsbeskeden.
 • Datautskrift som gäller som saldobesked, kontoutdrag eller liknande ska vara försett med bankens logotyp eller stämpel.
 • OBS! Kontot som är avsett för huvudmannen dagliga inköp och som endast disponeras av huvudmannen ska inte redovisas under ”bankkonton” (punkt 3:1). Medel som överförs från transaktionskontot till detta konto redovisas som en utgift under privata medel i årsräkningen (se punkt 3:3). Redovisa saldot på det bankkonto som disponeras av huvudmannen under pkt 3:2 alternativt under Övriga upplysningar under punkt 4:3. Överförmyndarnämnden måste ha besked om samtliga tillgångar tillhörande huvudmannen. Detta för att kunna avgöra om det är huvudmannen eller kommunen ska betala arvodet till god man/förvaltare.

"Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper, fordringar med mera” (pkt 3:2).

 • Fastighet ska redovisas till taxeringsvärdet. Värdet ska styrkas med taxeringsbevis. Ange fastighetsbeteckning samt kommun. Om lagfarts- och gravationsbevis inte tidigare skickats in till nämnden, ska detta göras snarast. I det fall flera personer är delägare ange hur stor andel som huvudmannen äger.
 • Bostadsrätt - Föreningens namn, lägenhetsnummer samt ägarandel ska uppges och styrkas genom intyg från bostadsrättsföreningen.
 • Lösöre ska endast redovisas om enskilda delar har stort värde. Värdet ska styrkas med värderingsintyg.
 • Fordringars värde ska styrkas med skuldebrev. Om huvudmannen har del i ett skiftat dödsbo där skiftet inte är verkställt ska det redovisas som fordran. Andel i oskiftat bo kan redovisas under punkt 4:3.
 • Obligationer ska redovisas till marknadsvärde.
 • Fonder, aktier, optioner och teckningsrätter redovisas till antal och marknadsvärde. Styrks med depåförteckning, årsbesked eller motsvarande. På årsbeskeden ska framgå antal, kursvärde, transaktioner under året och vilka konton/depåer som är överförmyndarspärrade.
 • Försäkringsvärden styrks av försäkringsbolaget.

"Utgifter under perioden” (pkt 3:3).

Observera att beloppen ska föras in i bilagan. De summeras sedan automatiskt under pkt 3:3.

 • Samtliga utgifter under perioden, det vill säga de utbetalningar som skett från konto, ska redovisas. Redovisa enbart de utgifter som sker på konton upptagna under punkt 2:1 respektive 3:1.
 • Kvitto, specifikationer och fakturor avseende utgifter samt underlag som visar att betalning skett, t.ex. kontoutdrag eller kopia av gireringsavi ska bifogas årsräkningen.
 • OBS! Värdeminskning på aktier och värdepapper ska inte redovisas som utgift. Levnadskostnader ska betalas löpande. Konsumentverkets beräkningar av levnadskostnader gäller som riktlinje för vuxna som bor kvar i föräldrahemmet. Avvikelser från konsumentverkets beräkningar ska motiveras.
 • Privata medel som lämnats till huvudman/hemtjänst/boende redovisas genom kvittens på mottagandet eller vid överföring via bankkonto, genom kontoutdrag. God man/förvaltare ska kontrollera hemtjänstens/boendets redovisning av privata medel. I vissa fall kan överförmyndarnämnden begära in hemtjänstens/boendets redovisning för granskning.
 • Arvode och ersättningar enligt överförmyndarnämndens beslut ska alltid redovisas särskilt. Även inbetalningar av preliminär skatt och sociala avgifter ska redovisas.
 • Gåvor som huvudmannen gett ska verifieras med gåvobrev. Observera att det inte är tillåtet att ge bort sin huvudmans tillgångar.
 • Köpeskilling för värdepapper, fastighet, bostadsrätt, bil och andra kapitalvaror ska redovisas.
 • Räntekostnader och amorteringar från punkt 4:1 samt övriga utgifter som utbetalats via konton som god man/förvaltare disponerar ska redovisas och verifikationer ska bifogas.

”Skulder den 31 december eller upphörandedag” (pkt 4:1).

 • Skulder anges med långivare och belopp. Skulder ska redovisas per långivare.
 • Skuld ska styrkas med besked från långivare, inkassoföretag eller kronofogde. Betalda räntekostnader och amorteringar förs in under punkt 3:3.
 • Åtgärder som god man/förvaltare vidtagit för att minska skuldernas storlek, t.ex. frivillig uppgörelse med fordringsägare och ansökan om skuldsanering, ska redovisas under punkt 4:3.

”Differens” (pkt 4:2).

 • A + B ska vara lika med C + D. Om den digitala blanketten används räknas differensen automatiskt fram.
 • Om en differens uppstått ska gode mannen/förvaltaren själv försöka åtgärda detta.
 • Om differens, efter gode mannens/förvaltarens genomgång, fortfarande återstår ska dess storlek redovisas här.
 • God man/förvaltare ska i textrutan lämna förklaring till differensen.

”Övriga upplysningar” (pkt 4:3).

Övriga åtgärder som inte framgår av punkterna 2:1–4:1 samt övriga upplysningar om redovisningen kan lämnas här.

Glöm inte att skriva under årsräkningsblanketten samt bilagor på heder och samvete. Underskriften ska vara med bläckpenna.

Instruktionsfilmer för e-tjänst

Det finns flera instruktionsfilmer som hjälper dig att använda e-wärna.
Instruktionsfilmer e-wärna

När ditt uppdrag upphört

Om ditt uppdrag har upphört ska du inom en månad lämna en sluträkning där du redovisar huvudmannens tillgångar samt vilka inkomster och utgifter din huvudman haft från den 1 januari till och med dagen då uppdraget upphör.

Din sluträkning gör du på samma blankett som årsräkningen.

Tillsyn och ansvar

Det är överförmyndarenheten som ska kontrollera att gode män, förvaltare och förmyndare använder personers tillgångar för deras nytta. Länsstyrelsen har tillsyn av överförmyndare och överförmyndar­nämnder.

Överförmyndarnämndens ansvar

Det är överförmyndarnämnden som ska kontrollera att gode män, förvaltare och förmyndare använder personers tillgångar för deras nytta, och att pengarna är tryggt placerade och ger ränta. Om överförmyndar­nämnden begär upplysningar om verksamheten, är gode män, förvaltare och förmyndare skyldiga att lämna uppgifter till överförmyndar­nämnden.

Överförmyndar­nämnden granskar hur gode män, förvaltare och förmyndare förvaltar personers ekonomi genom att kräva in redovisningshandlingar (förteckningar, årsräkning, sluträkning). Om gode män, förvaltare eller förmyndare låter bli att lämna in sin redovisning i rätt tid, kan överförmyndarnämnden kräva in handlingen genom ett vitesföreläggande.

Länsstyrelsen utövar tillsyn av överförmyndare och överförmyndar­nämnder

Länsstyrelsen har tillsyn av överförmyndare och överförmyndar­nämnder. Tillsynen innebär bland annat att Länsstyrelsen en gång om året genomför en inspektion hos Överförmyndarnämnden. Enskilda kan vända sig till Länsstyrelsen Skåne om de har klagomål på överförmyndarnämnden i Lund.

E-tjänster och blanketter

Du hittar alla e-tjänster och blanketter samlade på en sida

E-tjänster och blanketter för dig som är god man eller förvaltare

Överförmyndarenheten

Telefon: 046-359 50 00
E-post: ofn@lund.se

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1

Telefontid

Överförmyndarenheten har ingen telefontid. När du ringer till oss kommer du till medborgarcenter, som kan hjälpa dig direkt med vissa frågor. Om medborgarcenter inte kan hjälpa dig direkt kommer de att ta dina uppgifter och en handläggare kommer sedan att ta kontakt med dig.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?