Länk till startsidan

Uppdraget som god man eller förvaltare

Ett uppdrag som god man eller förvaltare kan handla om att hjälpa den enskilde att förvalta egendom, sörja för person och bevaka rätt.

Uppdraget kan omfatta alla tre delarna, eller bara en eller två delar. Det är viktigt att du endast agerar i de delar som ditt uppdrag omfattar.

 • Sörja för person betyder att du som god man eller förvaltare ska företräda personen och bevaka personens intressen i mer personliga frågor och försöka se till att personen får så goda levnadsvillkor som möjligt. Till exempel genom att delta i vårdplaneringar.
 • Att förvalta egendom betyder att du som god man eller förvaltare sköter personens ekonomi, till exempel genom att se till att personens räkningar blir betalda.
 • Att bevaka rätt betyder att du som god man eller förvaltare ska bevaka personens rättigheter mot olika myndigheter, företag och privatpersoner. Det kan till exempel innebära att du ska se till att personen får de insatser och ersättningar från samhället som den har rätt till och behöver.

Vad som ingår i uppdraget framgår av ditt registerutdrag som du får från överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs kommuner efter att du har utsetts som god man eller förvaltare.

I ditt uppdrag som god man

Behov av att avveckla bostaden kan finnas om huvudmannen inte har ekonomiska möjligheter att behålla bostaden eller att han eller hon på grund av sin sjukdom aldrig mer kommer kunna få användning av bostaden. Innan avvecklingen påbörjas bör du ha förvissat dig om att huvudmannen inte längre kan ha nytta av sin bostad. Anhöriga bör också informeras och tillfrågas i sådana frågor.

Överförmyndarens tillstånd krävs inte vid avvecklingen av en hyresrätt. Tänk dock på att du vid godmanskap behöver huvudmannens samtycke till att avveckla bostaden. Om huvudmannen saknar beslutsförmåga och du inte kan inhämta dennes samtycke behöver du inhämta ett läkarintyg som visar detta. Avvecklingen innebär att en rad olika åtgärder måste vidtas. Åtgärderna kan innebära exempelvis uppsägning av hyresavtal, elabonnemang och telefonabonnemang och kräva försäljning av lös egendom. Du bör i så stor utsträckning som det är möjligt samråda med huvudmannen och/eller huvudmannens anhöriga rörande detta.

Försök att ta reda på vilka som är huvudmannens närmast anhöriga och anteckna deras namn, adress, telefonnummer och andra eventuella kontaktuppgifter på en särskid lista. Om du inte kan fråga huvudmannen själv så kan du fråga vårdpersonal eller grannar. Om det finns andra som står huvudmannen nära ta med dem på samma lista.

Bank

För att få grepp om huvudmannens ekonomi bör du utan dröjsmål undersöka var huvudmannen har sina tillgångar placerade. Glöm inte att påminna banken om att huvudmannens konton ska vara spärrade, förutom det konto som du behöver ha tillgång till för din löpande förvaltning.

Bankfack

Om huvudmannen har ett bankfack ska du fråga huvudmannen om du får titta efter vad som finns där. Du ska då göra en inventering av bankfacket tillsammans med en banktjänsteman och förteckna innehållet. Om det ligger kontanter i bankfacket bör du sätta in dem på huvudmannens bankkonto. Om det ligger ett testamente i bankfacket ska du inte öppna det om det ligger förseglat, såvida huvudmannen inte uttryckligen ber dig.

Budget

När du tillträder ditt uppdrag bör du alltid upprätta någon form av budget för din huvudman. I mer komplicerade fall kan du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare alternativt banktjänsteman för hjälp.

Kontrollera med fastighetsregistret hos lantmäteriet eller hos skattemyndigheten om huvudmannen äger någon fastighet. Uppgift om senaste taxeringsvärde kan fås hos
skattemyndigheten.

Fullmakt

Om du får reda på att din huvudman har ställt ut en fullmakt till någon avseende egendomsförvaltning bör du hjälpa din huvudman att återkalla den fullmakten. Om detta inte är möjlig på grund av att huvudmannen saknar beslutsförmåga bör du flytta tillgångarna till en annan bank.

Du ska se till att huvudmannen har de bidrag som hen kan vara berättigad till. Börja med att kontrollera möjligheten till bostadsbidrag/-tillägg. Undersök möjligheten för huvudmannen att få sina kostnader för god mans arvode täckta genom merkostnadsersättning.

Du får som god man eller förvaltare inte ge bort huvudmannens egendom. Det enda undantag som finns rör sedvanliga gåvor, som julklappar och födelsedagspresenter, av mindre värde, som inte står i missförhållande till huvudmannens ekonomiska villkor. Om huvudmannen vill lämna understöd till anhörig får du som ställföreträdare kontakta överförmyndarenheten för mer information.

Kontrollera om huvudmannen har en hemförsäkring och i annat fall se till att teckna en sådan (ibland ingår hemförsäkring i hyran). Om din huvudman bor i en lägenhet bör du meddela hyresvärden att du blivit god man.

Du ska se till så att huvudmannens tillgångar är placerade på ett sätt som ger tillräcklig trygghet och skälig avkastning. Om du vid tillträdandet av ditt uppdrag upptäcker att detta inte är fallet bör tillgångarna placeras om. Tänk på att du vid godmanskap behöver din huvudmans samtycke till omplaceringar. Vissa placeringar kräver också överförmyndarnämndens tillstånd. För information om dessa regler, får du kontakta överförmyndarenheten.

 • Behöver du göra några ansökningar för din huvudman enligt socialtjänstlagen eller LSS?
 • Kan det vara aktuellt att ansöka om skuldsanering för din huvudman? Börja med en
  kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare.
 • Fundera på om du behöver kontakta några andra myndigheter på grund av din huvudmans situation, exempelvis Skatteverket vad gäller deklarationen eller folkbokföringen.

Fundera på om det är lämpligt att ange din adress som så kallad ”särskild postadress” för din huvudman. Om huvudmannen har beslutsförmåga krävs dennes samtycke till åtgärden. Blankett fås via Skatteverket.

Förutom att kontrollera huvudmannens skuldsättning hos banker och andra kreditinstitut, kan det ibland finnas skäl att även göra en kontroll hos kronofogdemyndigheten. Om det finns andra värdefulla tillgångar ska de tas med i din tillgångsförteckning, till exempel värdepapper eller en konstsamling. Anlita en person med rätt kompetens för värdering av den samt se till att försäkring täcker lösörets värde.

En god man eller förvaltare måste föra räkenskaper över huvudmannens inkomster och utgifter. Räkenskaperna bildar underlag för den redovisning som du ska lämna till överförmyndarnämnden före den 1 mars varje år. Denna redovisning, som kallas årsräkning, ska avse förvaltningen under föregående kalenderår. I årsräkningen ska följande finnas, för att handlingen ska kunna anses vara en årsräkning:

 • Tillgångar och skulder vid årets början.
 • Inkomster och utgifter under året.
 • Tillgångar och skulder vid årets slut.

Redovisning

Om din huvudman bor på sådant boende att det finns vårdpersonal eller liknande, bör du initiera ett möte så att du och personalen kan presentera er för varandra och diskutera praktiska frågor till exempel angående huvudmannens kostnader för det löpande uppehället.

Om det är möjligt och lämpligt kan du fundera på att ta upp följande med din huvudman.

 • Vad ingår i uppdraget som god man?
 • Vad kan huvudmannen förvänta sig för insatser från din sida. Här kan det vara bra att direkt berätta att en god man inte ägnar sig åt några former av socialtjänst eller annan sådan hjälp.
 • Vilka regler gäller för godmanskapet? Du kan t ex berätta om att du är redovisningsskyldig till överförmyndaren.
 • Vad kostar det att ha god man? Ett normalt godmanskap kostar ofta cirka 12 000 kronor om året, inklusive skatt och sociala avgifter. Om huvudmannen har tillgångar överstigande 2 basbelopp eller inkomster överstigande 2,65 basbelopp, får hen i normalfallet stå för hela eller delar av arvodet till gode mannen. I övriga fall står kommunen för gode mannens arvode.
 • Vad behöver huvudmannen hjälp med? Det är viktigt att du försöker anpassa dina insatser efter huvudmannens behov av hjälp.
 • På vilket sätt ska huvudmannen informeras? Anpassa informationen efter huvudmannens förmåga att förstå och intresse för dina åtgärder som god man.
 • Vilka prioriteringar vill huvudmannen göra? Fråga vad som är viktigt för din huvudman, t ex om hen vill ha ett sparande alternativt mer medel för levnadsomkostnader. Allt givetvis inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna.
 • Är huvudmannen inblandad i några juridiska tvister?
 • Är huvudmannen delägare i något oskiftat dödsbo?
 • Pågår några fastighetsaffärer?
 • Vad har huvudmannen för bidrag?
 • Vilka avgifter betalar huvudmannen?
 • Kan det vara aktuellt med förändring av huvudmannens boende?
 • Hur ser huvudmannens sociala kontaktnät ut?
 • Var/ hur/under vilka former ska du och din huvudman träffas?

Arvode

Den som är god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget (12 kap 16 § föräldrabalken). Det är överförmyndarnämnden som beslutar både om arvodets storlek och vem som ska betala arvodet.

Rätten till arvode

Den som är förordnad förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter som uppdraget medfört (12 kap 16 § föräldrabalken). Föräldrar som är förmyndare för sina barn har i normalfall inte rätt till arvode. Det är överförmyndarnämnden som beslutar både om arvodets storlek och vem som ska betala arvodet.

Vem betalar arvodet?

Huvudregeln är att det är huvudmannen (den som har god man eller förvaltare) som ska betala arvodet.

Det är storleken på huvudmannens inkomster eller tillgångar som avgör om huvudmannen ska betala arvodet. Om huvudmannens inkomster före skatteavdrag överstiger 2,65 prisbasbelopp eller tillgångarna överstiger 2 prisbasbelopp ska han/hon betala arvodet. Om både inkomsten och tillgångarna understiger dessa värden ska kommunen betala arvodet. Om inkomsterna eller tillgångarna överstiger 2,65 gånger prisbasbelopp respektive två gånger prisbasbelopp, men inte med så stort belopp att det täcker hela arvodet, kan överförmyndarnämnden göra en fördelning mellan huvudmannen och kommunen.

Huvudregeln kan frångås om det finns särskilda skäl, t.ex. om huvudmannen har höga levnadsomkostnader för medicin, sjukvård etc. I ett sådant fall kan kommunen betala arvodet.

Om uppdraget avser att bevaka huvudmannens rätt i ett oskiftat dödsbo är det dödsboet som ska betala arvodet. Även här kan undantag göras om det finns särskilda skäl.

Arvodets storlek

God man/förvaltare lämnar varje år in en årsräkning till överförmyndarnämnden som visar på huvudmannens ekonomi. Den gode mannen/förvaltaren redogör även för den personliga omvårdnaden i en redogörelse. Till sin hjälp vid bedömningen av arvodets storlek har överförmyndarnämnden årsräkningen och redogörelsen, som ger en bild av uppdragets omfattning och svårighetsgrad. Ett normalt arvode uppgår till ungefär 12 000 kronor/år inklusive skatt och arbetsgivaravgifter. Arvodet kan bli högre om uppdraget varit mer omfattande än normalt.

Utbetalning av arvode

Arvodet utbetalas som regel när årsräkningen har granskats och alltså inte per månad utan en gång per år. Som god man eller förvaltare är du inte anställd av Lunds och Eslövs kommuner, då rollen som god man eller förvaltare utgör ett ideellt uppdrag.

Ersättning för tidsspillan eller förlorad arbetstid utgår inte i arvodet.

Uppdraget avslutas

Ditt uppdrag kan upphöra på tre sätt:

Du som är god man eller förvaltare och inte längre vill fortsätta ditt uppdrag har rätt att begära dig entledigad. Du är dock skyldig att kvarstå som ställföreträdare tills en ny har förordnats. Du kan meddela överförmyndarnämnden via vanligt brev, e-post eller telefon. Överförmyndarnämnden kommer därefter påbörja arbetet rekryteringen av en ny ställföreträdare för uppdraget.

En ansökan om upphörande av ställföreträdarskap kan göras av huvudmannen och dennes närmaste anhöriga, god man eller förvaltare och överförmyndarnämnden. Beslut om upphörande fattas av tingsrätten. Tingsrättens beslut om upphörande av godmanskapet eller förvaltarskapet innebär att du entledigas från ditt uppdrag som god man eller förvaltare.

Godmanskapet eller förvaltarskapet ska upphöra när huvudmannen inte längre har behov av god man eller förvaltare. Eftersom godmanskap bygger på huvudmannens samtycke ska godmanskapet upphöra om huvudmannen inte längre samtycker till godmanskap.

När huvudmannen avlider så upphör ställföreträdarskapet omedelbart. Du ska då omgående kontakta oss för att informera om att huvudmannen avlidit, så att uppdragets avslutandeprocess kan börja.

Du ska omgående överlämna egendom som tillhör huvudmannen till dödsboet som ska överta förvaltningen. Om huvudmannen inte har några släktingar ska du ta kontakt med kommunens dödsbohandläggare på arbetsmarknads- och socialförvaltningen och anmäla dödsfallet.

Dödsfall och begravning

När någon av dessa situationer inträffat är du inte längre behörig att agera å huvudmannens vägnar.

Sluträkning

Senast en månad efter upphörandedagen ska du lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden. Räkningen ska innehålla samma uppgifter som årsräkningen men avse perioden från den senaste redovisningen till och med upphörandedagen. Du ska också lämna de tillgångar som förvaltats till huvudmannen eller till ny god man eller förvaltare. Denna skyldighet gäller även mot huvudmannens dödsbo.

E-tjänster och blanketter

Du hittar alla e-tjänster och blanketter samlade på en sida

E-tjänster och blanketter för dig som är god man eller förvaltare

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?