Länk till startsidan

Hög hållbarhet i Brunnshög

Brunnshög ska vara ett europeiskt föredöme, en pionjär som står längst fram i utvecklingen. Alltifrån stora tekniska system, som spårväg och fjärrvärme, till mindre initiativ, som regntunnor och bilpoolsmedlemskap, ska göra Brunnshög till en plats som genomsyras av hållbarhet och livskvalitet. En stadsdel som är hållbar – på riktigt.

Vad som görs

I framtidens stad ställs helt andra krav på hållbarhet än i dag. För att uppnå de högt ställda målen behövs en nära dialog mellan många aktörer i samhälle. Här har vi samlat resultatet av denna samverkan; konkreta exempel på vad som gör Brunnshög hållbart.

Forskning värmer staden

I Brunnshög bygger Kraftringen världens största lågtempererade fjärrvärmenät som drivs helt av överskottsvärmen från forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.

Mer om fjärrvärmesystemet på Kraftringens webbplats

Visualisering av forskningsanläggningarna från ovan, nattetid.
Illustration: Cobe

Framtiden går på räls

Spårvagnar kan transportera många människor samtidigt, de är miljövänliga och släpper inte ut några avgaser eftersom de drivs med el.

Om Spårväg Lund C–ESS

Spårvagnshållplatsen Lund C på Clemenstorget i Lund

Infrastruktur som suger

Med sopsugssystemet slipper sopbilar köra in och ut ur Brunnshög, vilket ger en yteffektiv och resurssnålare stad.

Om sopsugen på Brunnshög

Visualisering av gatumiljö i Brunnshög.

Parker först, byggnader sen

Boende och verksamma får tillgång till uppvuxna grönområden från dagen de flyttar in, samtidigt som parkerna fyller viktiga gröna funktioner – bland annat för vattenhantering.

Om parkerna i Brunnshög

Flygfoto över Nobelparken

Där stad och land möts

De bördiga odlingsfälten flätas samman med den tätbebyggda stadsmiljön. Detta märks på flera sätt – inte minst i parkerna med ätbara växter och odlingar på innergårdarna, taken och i matbutiken.

Kungsparken
Illustration: Mandaworks.

För framtidens klimat

I Brunnshög skapas ett sammansatt och synligt system för hantering av dagvatten med kanaler, öppna dagvattenstråk och fördröjningsdammar.

Dagvattensystem i Brunnshög

Byggnaderna då?

På nedan sida kan du se en kort presentation av vad som ska byggas, byggs eller byggts i Brunnshögs olika delområden.

Delområden och byggnader i Brunnshög.

Så arbetar vi med hållbarhet

Brunnshögs antagna visionsmål är utmanande. De är satta för att sporra till nytänkande och omprövning. Samtidigt är hållbarhet ett brett begrepp - i Brunnshög arbetar vi därför utifrån tre hållbarhetsmål.

1. Minimera

Illustration av målet att minimera klimatpåverkan i Brunnshög.

Att minimera klimatpåverkan handlar om att producera hållbar energi, minska energianvändningen och klimatanpassa stadsmiljön så att den kan möta effekterna av ett förändrat klimat. Planeringen ska göra det lätt att leva klimatsmart.

 • Världens största lågtempererade fjärrvärmesystem som tar vara på restvärme från forskningsanläggningarna.
 • Spårvägen från Lund C till ESS.
 • 92 % av Brunnshögs byggnader har egen solelsproduktion.
 • 92 % av flerbostadshusen erbjuder bilpoolsmedlemskap.

2. Balansera

Att balansera och kompensera för den bördiga åkermarken som försvinner när området bebyggs är något vi tar på stort allvar. Möjligheter för att spara åkermark och öka biodiversiteten undersöks och stadsodling blir ett självklart inslag i stadsmiljön.

Illustration över Brunnshögs hållbarhetsmål balansera
 • Bygger tätt och kollektivtrafiknära för att hushålla med marken på bästa sätt.
 • 96 % av husen erbjuder möjlighet till odling på fastigheten.
 • Sveriges största sopsugssystem ger yteffektiv avfallshantering.
 • De publika miljöerna har inslag av ätbara växter och i de allmänna gaturummen kommer det att planteras buskar och perenner i stället för gräsmatta.

3. Maximera

Illustration av målet att maximera sinnesintrycken i Brunnshög.

Att maximera sinnesintrycken handlar om att fokusera på människan och skapa en miljö där många trivs. Områdets utformning ska göra det enkelt för människor att se varandra och ge en stimulerande miljö, där det är lika lätt att hitta nya bekanta som en avkopplande plats.

 • Först spårvagn och park, sedan bebyggelse.
 • Varierande boendeformer: traditionella, arkitektradhus, co-living, ägarlägenheter, etc.
 • Samarbeten mellan teknikföretag och byggaktörer för nya system med hög innovationsgrad.
 • 71 nationaliteter finns representerade bland Brunnshögsborna (2022).
 • Dialogprojekt för att involvera Lundabor att tycka till om Brunnshögs utveckling.
 • Öppen dagvattenhantering, där grönt nöje ger blå nytta.
 • Sopsugen möjliggör för gator planerade för människor, inte trafik.

Genom hela stadsbyggnadsprocessen

Att hållbarhet går som en röd tråd märks bland annat på stora tekniksystemssatsningar, kriterier vid markanvisningstävlingar och en tydlig dialog kring hållbarhet tillsammans med byggaktörerna.

En lila hand som räcker upp tummen

Hållbarhetsöverenskommelsen

Innan ett byggprojekt påbörjas förs en dialog mellan Lunds kommun och byggaktören. Denna dialog mynnar ut i ett dokument som beskriver Brunnshögs hållbarhetsmål, vad Lunds kommun gör samt ger förslag på hur byggaktören kan arbeta med hållbarhetsmålen. Vilka aktiviteter som byggaktören sedan väljer att bidra med presenteras genom ett åtgärdsprogram i tabellformat, som stäms av kontinuerligt med kommunen.

Ett lila papper med oläslig text

Brunnshögskontraktet

En överenskommelse mellan Lunds kommun, Lunds Renhållningsverk, Kraftringen och VA Syd, som kretsar kring de tekniska försörjningssystemen energi, vatten, avlopp och avfall. Syftet är att skapa effektiva och hållbara försörjningssystem för en stadsdel med mycket högt ställda visionsmål.

Ett lila träd på en rektangel

Lunds kommun äger marken

Markanvisningsbeslut är Lunds kommuns verktyg för att sälja kommunal mark till intressenter inför ny bebyggelse. Aktörer bjuds in att tävla om marken, och där det projekt som håller högst kvalitet föreslås vinna. Hållbarhet – till exempel vattenfrågor, energiprestanda och delningsekonomi – har varit ett genomgående kriterium vid alla markanvisningstävlingar i Brunnshög.

Ett lila cirkeldiagram med en tredjedel ifylld i lila färg.

Tredjedelsmålet

Maximalt en tredjedel av trafiken till och från Brunnshög ska vara med bil, minst två tredjedelar ska ske med cykel, gång eller kollektivtrafik. Ambitionen om Tredjedelsmålet märks på flera sätt: majoriteten av de boende har närmre till spårvagnen än till bilen, höga krav ställs på cykelparkering och gator och torg planeras med främst fotgängare och cyklister i åtanke.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?