Länk till startsidan

Sopsug i Brunnshög

I Brunnshög har vi valt att hantera avfall genom sopsug. Systemet har valts med hänsyn till områdets karaktär och täta exploateringsgrad. Vi slipper tunga sopbilar på området, skadedjur och dålig lukt.

Lunds kommun ansvarar för drift och underhåll av anläggningen som en del av renhållningsansvaret. Anslutningsavgift utgår per lägenhet samt årliga avgifter i enlighet med Lunds kommuns renhållningstaxa. Sopsugssystemet hanterar:

 • Restavfall
 • Matavfall
 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar

Följande fraktioner tas om hand i underjordsbehållare:

 • Tidningar
 • Metallförpackningar
 • Färgade glasförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar

Underjordiska behållare

Bor du i Brunnshög och vill veta mer om hur du hanterar dina sopor?

Sophantering i Brunnshög

Fyra behållare för sopinkast som står framför ett flerfamiljshus.
Sopsugens inkast.

Hur fungerar en sopsug?

Från respektive inkast sugs avfallet två till tre gånger per dag genom underjordiska ledningar och transporteras sopor till en anläggning i utkanten av Brunnshög. Från anläggningen hämtar större fordon materialet och transporterar det vidare.

Lunds kommun handlar upp och ansvarar för utbyggnaden av sopsugssystemet, ledningar i gata samt ledningar och inkast på kvartersmark. Byggherren betalar en engångsavgift i form av anslutningsavgift baserad på lägenhetsekvivalenter till Lunds kommun för detta.

I anslutningsavgiften ingår inkast i standardutförande placerat utomhus, inkasten är samlade i inkastpunkter med inkast för varje fraktion. Önskar byggherren en annan utformning så kan det ske efter särskild överenskommelse och ersättning. Etapperna i Brunnshög har olika sopsugsleverantören varför utformningen av standardinkast kan skilja. Kontakta Lunds kommun för mer information om utformning.

Dimensionering

Beroende på hur många lägenheter som byggherren bygger, samt avstånd mellan entréer, dimensioneras hur många inkastpunkter som tillhandahålls och hur många inkast det ska vara i varje inkastpunkt.

Placering

Förslag på placering görs av Lunds kommun i respektive kvarter. Exakt placering bestäms vid projektering. Avstånd från bostadsentréer till inkastpunkter bör inte överstiga 50 m. Kan inte detta uppfyllas bekostar byggherren ytterligare inkastpunkter.

Antal inkastpunkter och ungefärlig placering framgår av vår översiktsritning. I några detaljplaner i Brunnshög är placering av inkastpunkter redan fastställt, kontakta kommunen för mer information.

Översiktsritning Brunnshög Pdf, 2 MB.

Lunds renhållningsverk ansvarar för drift och underhåll av hela sopsugssystemet, fastighetsägaren ansvarar för vinterunderhåll, klottersanering och renhållning runt inkastpunkterna.

Fastighetsägaren ansvarar för att inkastpunkterna är tillgängliga för brukarna och inte är blockerade samt att det är fritt från växtlighet kring dem. Inkastpunkterna ska vara tillgängliga för en servicebil.

Skador som uppkommer på inkasten bekostas av fastighetsägaren.

Fastighetsägaren betalar en årlig avgift baserat på Lunds kommuns gällande taxa för sopsugssystem. Avgiften baseras på antal lägenheter.

Stopp i systemet som orsakats av felaktigt avfall eller felaktigt nyttjande kommer faktureras till respektive fastighetsägare. Den vanligaste orsaken till stopp är att boende försöker slänga grovsopor i inkasten. Informationsmaterial till boende om systemet och hur det ska användas finns att tillgå hos Lunds kommun. Information ska delas ut i samband med inflyttning.

I flertal kvarter kommer flera fastighetsägare dela på en inkastpunkt i form av en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighet. Kostnader fördelas ut på fastighetsägarna baserat på deras andel i gemensamhetsanläggningen.

Sopsugsystemet och påsar

Sopsugssystemet är dimensionerat för följande påsstorlekar:

Sopsugssystemets och påsstorlekarna

Fraktion

Påse

Restavfall bostäder

15-20 liters avfallspåse

Restavfall verksamheter

60 liters säck

Matavfall

9 liters papperspåse

Matavfall verksamheter

45 liters papperspåse

Plastförpackningar

Slänges löst

Pappersförpackningar

Slänges löst

Matavfallspåsar tillhandahålls av Lunds kommun.

Övriga verksamheter

Verksamheter omfattas inte av anslutning till sopsugsystem och avfallslösning för dem måste tas fram i planeringsskedet. Anslutning kan dock tillhandahållas mot särskild avgift, kontakta Lunds kommun för mer information om priser samt rådgivning för verksamheters avfallshantering.

Verksamheter som framförallt kan vara fördelaktiga att ansluta är:

 • Äldreboende
 • Förskolor
 • Skolor

Kontakta oss om sopsug och avfallslösningar i Brunnshög

Mikael Anderson – sopsug, placering, rördragning 

E-post mikael.anderson@lund.se

Anna Grill – generella frågor om Brunnshögs avfallslösning, underjordiska system

E-post anna.grill@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?