Länk till startsidan

Regler och riktlinjer för avfall

Här finns alla regler, riktlinjer och villkor för de tjänster och abonnemang som vi erbjuder. Det är viktigt att du känner till dessa, då många av dem handlar om vad du som kund behöver göra för att vi ska kunna utföra tjänsterna.

Här har vi samlat all viktig information som rör avfallshantering, tömning, sortering och paketering, orsaker till utebliven tömning med mera. Här finns också viktig information om tömning av tankar och brunnar.

Renhållningsordningen

Lunds Renhållningsverk ansvarar för avfallshanteringen inom Lunds kommun på uppdrag av kommunstyrelsen. Renhållningsordningen reglerar avfallshanteringen, tillsyn över avfallshanteringen utövas av miljönämnden.

Avfallsplan

Lagstiftning inom området förändras stadigt. Regering och riksdag har antagit flera miljömål som berör verksamheten, till exempel vad som klassas som miljöfarligt avfall. Lunds Renhållningsverk håller sig ständigt uppdaterad på vad som händer inom området och kan svara på frågor.

Renhållningsföreskrifterna

Renhållningsföreskrifterna tar upp de olika ansvar som parterna har vad gäller avfallshantering. Det gäller till exempel information till hyresgäster, åtgärder om föreskrifterna ej följs, utformning av avfallsutrymmen, tömning av enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare, tömning av underjordiska behållare med mera.

Avfallsutrymmen, transportvägar och kärlvikter

När avfallsutrymmen planeras är det en del att tänka på. Det ska fungera både för användarna och för de som tömmer kärlen.

Regler för hur avfallsutrymmen och transportvägar ska vara dimensionerade finns dels i renhållningsordningen, Arbetsmiljölagen samt i Byggregler från Boverket.

Arbetsmiljöverket
Boverket

Vid planering av fastighet och tillhörande utrymmen är du varmt välkommen att kontakta våra rådgivare.
Telefon 046-359 53 28

E-post renhallningsverket@lund.se

Avfallskärlet får inte fyllas så att locket inte kan stängas helt. Kärlet får heller inte vara så tung att det blir svårt att hantera. Regler för transportväg, golv, dörröppningar ska vara tillgodosedda.

Kärl som har innehåller paketerat avfall eller avfall som inte är hushållsavfall hämtar vi först efter att du som fastighetsägare antingen packat om eller sorterat om avfallet. Dammande avfall ska paketeras på sådant sätt att det inte kan förorsaka arbetsmiljöproblem eller andra olägenheter.

Om du bor vid enskild väg eller på annat sätt har ansvar för vägen gäller följande:

  • Våra fordon behöver 3 meter bred vägbana samt 4 meters fri höjd.
  • Vägen ska vara hinderfri och buskar och träd klippas för god sikt.
  • Det fria området runt vändradien kan bestå av gräs men kan ej ha buskar, träd eller dylikt.
  • Vintertid ska vägbana och vändplats snöröjas och halkbekämpas.
  • Kraftig lutning på vägen kan göra att fordonet fastnar. Detta är speciellt aktuellt när vägen blir hal på grund av regn, löv, lera, snö eller is.
Illustration som visar att fordonet behöver 3 meter bred vägbana samt 4 meters fri höjd.

Vändradien för avfallsfordonet är 9 meter. Vid backvändning 8 meter. 9 meters vändradie ger 18 meter i diameter. Tänk på att det krävs ett fritt område på 1,5 meter runt fordonet eftersom fordonet är längre än var hjulen sitter.

Skiss vändradie för soptömmande fordon
Skiss vändplats
Skiss backvändning för soptömmande fordon
Skiss på backvändning där fordonet kör ut samma väg som den körde in.

Fastighetsägarens ansvar

Är du fastighetsägare har du ett ansvar gentemot dina boende. Vi har samlat det som gäller dig!

Fastighetsägarens ansvar

Tömning av tankar och brunnar

Vid tömning av tankar och brunnar behöver ni tänka på följande nedan. Fett, slam från fett/slam-avskiljare och köksbrunnar ingår i begreppet hushållsavfall och får enbart hämtas av Lunds Renhållningsverk i Lunds kommun. Slam från slamavskiljare och slutna tankar behandlas i kommunens avloppsreningsverk i Källby, Lund. Fett lämnar vi på Spillepengs avfallsupplag för vidare behandling till biogas.

Tömning av slam

Hämtning av slam från slamavskiljare sker minst en gång per år eller oftare om behov föreligger.
Vi aviserar via sms innan tömning, kontrollera då framkomligheten.

Tömning av sluten tank sker efter behov på beställning av dig som kund.

Tömning av fett/köksbrunn

Hämtning av fett från fettavskiljare sker minst en gång per år eller oftare. Det är dags att tömma om det finns risk att fett sprids till det kommunala avloppsledningsnätet. Fettavskiljaren ska efter tömning återfyllas med vatten, vilket du som abonnent är ansvarig för.

Framkomlig väg till anläggning

När vi kommer för att tömma er anläggning behöver vårt fordon komma fram. Det behövs en frihöjd på 4 meter samt en fribredd på 4 meter fram till brunnen. Vägen fram till brunnen och fordonets uppställningsplats ska vara fri från hinder som till exempel buskar, sly, trädgrenar och staket. Vintertid ska det även vara skottat och halkbekämpat.

Illustration som visar att det behöver vara 4 meter fritt kring renhållningsbilen, när den kommer för att tömma.

Anläggningens utformning

Anslutning för slang ska vara av typ som godkänts av Lunds Renhållningsverk. Lock, manlucka eller annan tömningsanordning får inte väga mer än 15 kg om denna lyfts av vid tömningstillfället.

Tillgängligt och markerat med skylt

Du som fastighetsinnehavare ansvarar för att delar som måste öppnas är tillgängliga före tömning. När anläggningen ligger placerad så att det är oklart till vilken fastighet anläggningen tillhör, ska tömningsplatsen vara tydligt markerad med skylt som anger fastighetens beteckning.

Slanglängd max 25 m

Avståndet mellan uppställningsplats för slamsugningsfordon och anläggningen får inte överstiga 25 meter, om inte annat överenskommits. Vid tömning under besvärliga förhållanden kan renhållningsverket ställa krav som underlättar tömningen. Vid slanglängder över 25 meter, tunga lock samt i förekommande fall då extra personal behöver kallas in, motiverat av arbetsmiljöskäl, debiteras extra avgifter.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?