Länk till startsidan

Idrottsstråket

Lunds idrottsstråk hittar du i södra delarna av Lund, det sträcker sig mellan Bollhuset i norr och Höje å i söder. I takt med att lundaborna blir fler ökar behovet av platser för idrott, rörelse och rekreation. Det är en av flera anledningar till att området nu ska utvecklas ytterligare, med idrott och hälsa i fokus.

I idrottsstråket ska det finnas plats för anläggningar och idrottsplatser av olika typer, i varierande storlek för både elit och bredd, för skola och föreningsliv. De ska samspela med parker och grönytor för rekreation och spontanidrott och ytor för fri aktivitet och lek.

Stadsutveckling med idrott, rörelse och rekreation som drivkraft

Idrottsstråket ska främst möta idrottens samlade behov, det handlar både om föreningsidrottens och skolidrottens behov av mer yta och ett mer allmänt behov av att alla ska kunna röra på sig för att må bättre. Stråket ska hänga ihop på ett bra sätt, platserna mellan husen och hur man kan röra sig mellan de olika aktiviteterna är minst lika viktiga.

Plats för bostäder och näringsliv ska också finnas på rätt platser, där de kan samspela med idrotten. Då blir området tryggare – det blir levande miljöer med folkliv året runt och på dygnets olika timmar.

Områdets gröna värden är en tillgång och ska bevaras och utvecklas, de ger kvalitet och positiva effekter på hälsa, miljö och klimat. En tydlig koppling till Höjeådalen ska eftersträvas för att stärka samspelet med och tillgängligheten till friluftslivet.

När Klostergårdens nya tågstation öppnar i slutet av 2023 blir det ännu lite enklare både för Lundabor och besökare att ta sig hit. Idrottsstråket ska stärka södra Lund som en ny nod i staden! Stråket ska främst möta lokala och regionala behov, men det finns en potential även nationellt och internationellt.

Området

Den geografiska avgränsningen för stråket är preliminärt Bollhuset och centrala idrottsplatsen i norr och Höjeådalen i söder, men detta kan justeras under arbetets gång.

Arbetet har precis startat för att ta fram en ny detaljplan för området. Avsikten är att bygga en eller flera inomhushallar för både skolidrott och föreningsidrott. Ett förslag kan vara klart tidigast under 2024. En tillfällig idrottshall har byggts för Heddagymnasiets elever.

Bollhuset, som byggdes på 60-talet, hyser idag bland annat hallar för föreningsidrott, skolidrott och en bowlinghall. Precis bredvid ligger en av Sveriges äldsta idrottsplatser.

På Högevall finns äventyrsbad och flera olika bassänger. En vanlig vecka har Högevall ungefär 9000 besök. I anläggningen ingår också idrottshallen med 2 000 publikplatser

Närmaste granne till Högevallsbadet är Stadsparken som nyttjas flitigt för motion och rekreation.

Arenan ska ges förutsättningar att utvecklas till en storskalig besöksanläggning och växa som en samlingspunkt i stråkets norra del.

I Arenastaden finns idag en inomhusarena för handboll och event, ishall och en utomhusarena för främst fotboll. På längre sikt finns behov av ytterligare idrottsytor och -lokaler, det planeringsarbetet är i startgroparna. Sedan 2015 har här byggts mer än 500 nya bostäder.

Inom stråket finns fotbollsplaner och flera andra öppna idrottsytor. I och med den nya stationen blir de än mer tillgängliga för hela Lund. I arbetet med idrottsstråket är tanken att bland annat se över hur man kan röra sig mellan planerna på ett bättre sätt och hur ytorna används.

I december 2023 öppnar Klostergårdens station med Pågatåg flera gånger i timmen. Stationen är placerad centralt i idrottsstråket och bli en entré till fritidsliv med idrott och rekreation.

Mer om Klostergårdens station

Norr om Källbybadet planerar Lunds kommun och företaget Hemsö för en ny typ av idrottsanläggning. Tanken är att den ska innehålla både inomhus- och utomhusytor för rörelse och erbjuda fysisk träning, utbildning och forskning. Hur anläggningen ska se ut och placeras och exakt vad den ska innehålla är inte bestämt ännu, men det finns ett politiskt beslut om att det inte ska påverka de kolonier som finns i närheten. Planarbetet pågår.

Mer om planarbetet för NCIF.

Källbybadet är Lunds centrala friluftsbad med flera bassänger och stora grönytor. Om det blir ett nationellt centrum som granne finns potential till samutnyttjande och mer generösa öppettider än idag.

Höjeådalen är ett naturreservat som bildades 2021 och är ett av Lunds tätorts ganska få naturområden. Området bildar en sammanhängande grön korridor mellan Värpinge och Höjebromölla vid E22. Området hänger också ihop med St Lars-parken i öster. Att det är gångavstånd till den kommande station Klostergården är ett stort värde.

Under de närmaste åren kommer området att utvecklas ytterligare med bland annat tydligare stigar och toalett.

Mer om Höjeådalens naturreservat

Tidplan och process

Den 15 mars 2023 fattade kommunstyrelsen beslut om att kommunen ska arbeta samordnat med Idrottsstråket och att idrottens behov ska styra den övergripande utvecklingen.

Planeringsdirektiv beslutat 15 mars, 2023
Tjänsteskrivelse, 15 mars 2023

Flera av kommunens förvaltningar är involverande, framför allt kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och miljöförvaltningen. Kommunstyrelsen har gett kommunkontoret i uppdrag att sätta i gång arbetet under våren 2023.

Nu håller arbetsformerna på att mejslas fram och en tidplan ska sättas. Ett nästa steg är bland annat att bestämma hur dialogen ska se ut med de föreningar som finns i området idag och med de som kan vara intresserade av att finnas här.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer kan du kontakta Peter Juterot, samhällsstrateg på kommunkontoret.

E-post: peter.juterot@lund.se

Telefon: 046-359 63 78

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?