Länk till startsidan

Nationellt centrum för idrott och folkhälsa – planprogram

Nu har vi börjat utreda hur ett område vid Källbybadet, i sydvästra Lund, kan bli en bra plats för bland annat ett Nationellt centrum för idrott och folkhälsa (NCIF). Det tror vi skulle passa väl in i områdets inriktning mot idrott och rekreation.

Det kan bli mer idrott och hälsa i sydvästra Lund. Tillsammans med idrottsrörelsen vill byggaktören Hemsö utveckla en ny form av idrottsanläggning som binder samman inomhusytor- och utomhusmiljöer.

Byggaktören Hemsös webbsida om NCIF

Om utredningen

Preliminärt kommer det att vara samråd för planprogrammet under våren 2024. I och med att det görs ett planprogram innan detaljplaner, finns det större möjligheter att påverka den slutliga planeringen.

Det område vi utreder är större än det som vi antar kommer att användas för att bygga. Anledningen är att vi behöver titta exempelvis på trafik och dagvatten runt om påverkas av centrumet. Vi undersöker också hur vi kan integrera ett idrottscentrum med den grönska, idrott och rekreation som redan finns i området.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 december 2022 att det nationella centrumet ska planerar på sådant sätt att odlingslotter och kolonier inte behöver tas i anspråk. Ställningstagandet gjordes i ett beslut om det större idrottsstråket mellan stadsparken och Höjeådalen.

Utredningarna som görs i arbetet bekostas till största delen av Hemsö, därför har den kommunala marken reserverats för deras räkning under en period. Om processen går vidare kommer ett markanvisningsavtal skrivas.

Planområdet ramas in av järnvägen, Sunnanväg och Badarevägen. En bit söder om planområdet går Höje å.

Tidplan

Processen för att ta fram ett färdigt planprogram är lång. Innan det eventuellt kan bli byggstart krävs även detaljplan och bygglov.

Våren 2022

Beslut i byggnadsnämnden om att ta fram ett planprogram för området, beslut i tekniska nämnden och kommunstyrelsen om en markreservation för byggaktören Hemsö.

2022/2023

Ett förslag till planprogram tas fram. Dialog med bland annat byggaktören Hemsö, olika förvaltningar inom Lunds kommun, föreningar etc. Olika konsulter bidrar med specialistkunskap.

Våren 2024

Samråd för förslaget till planprogram. Flera olika dialogaktiviteter med möjlighet att bidra till förslaget och lämna synpunkter.

2024

Sammanställning av inkomna synpunkter och bearbetning av programförslaget.

Förslaget till planprogram tas upp i byggnadsnämnden för inriktningsbeslut.

Därefter följer preliminärt arbete med mer detaljerade och juridiskt bindande detaljplaner.

Processen att ta fram en ny detaljplan.

NCIF, en del i utvecklingen av sydvästra Lund

Sydvästra Lund med Källby, Klostergården och S:t Lars-området är en spännande plats i Lund. På lång sikt kommer området att utvecklas med mer bostäder och arbetsplatser, men i närtid ligger fokus på att utveckla idrott och rekreation.

I slutet av 2020 kom Lunds kommun, Hemsö och Skånes friidrottsförbund överens om att tillsammans arbeta för att få till en pilotanläggning för idrott och folkhälsa i Lund, det som idag kallas NCIF. Tanken har varit att stärka Lund som idrottsstad samtidigt som folkhälsan ska förbättras.

En fördjupning av översiktsplanen håller på att tas fram ett större område, på båda sidor om järnvägen. Arbetet med det dokumentet kommer nu få ta delvis en annan inriktning då Lunds kommun har beslutat att bevara och utveckla reningsverket i Källby.

Fördjupad översiktsplan för Källby

Planerna för reningsverket

Ett planprogram görs göra för att utreda ett område mer översiktligt än vad man gör i en detaljplan. Planprogrammet blir ett sätt att få in synpunkter på en planeringsidé i ett tidigt skede, där det finns större möjligheter att påverka förslaget.

Planprogrammet visar i stora drag planerad bebyggelse, vägnät och gröna ytor. Ett planprogram är på samråd, men inte granskning, för att samla in synpunkter inför den fortsatta planeringen. Programmet godkänns av byggnadsnämnden som ett underlag för den fortsatta planeringen och mynnar ofta ut i flera olika detaljplaner.

Om planprogram på Boverkets webbplats

I arbetet med att ta fram ett planprogram ligger bland annat att utreda vad som kan hända med de verksamheter som ligger nära den tänkta platsen för NCIF. I eller precis invid det område som nu utreds ligger ett odlingskluster bestående av Klostertäppan, Källbymölla och Källbytäppan.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 december 2022 att det nationella centrumet ska planerar på sådant sätt att odlingslotter och kolonier inte behöver tas i anspråk. Ställningstagandet gjordes i ett beslut om det större idrottsstråket mellan stadsparken och Höjeådalen.

Odling är ett värde i området och det kan finnas fina möjligheter till samarbete mellan odling och idrottsverksamhet.

Vi har en etablerad kontakt med de olika odlingsföreningarna, främst via deras ordförande och LKC Lunds Kolonisters Centralförening. Om du som odlare vill påverka utvecklingen kan ett första steg vara att ta kontakt med dem.

Lunds Kolonisters Centralförening - LKC

I planprogrammets område ingår även Källbybadet och badet kommer att finnas kvar. Tanken är att NCIF och Källbybadet ska dra glädje av varandra, till exempel kommer man undersöka om man till exempel kan samnyttja parkering, lokaler eller annan logistik.

NCIF kommer inte att byggas i naturreservatsområdet, i det fall det är aktuellt med exempelvis utegym planeras det i anslutning till de egna byggnaderna. Men Höje å-området är en stor tillgång i området. Vi förväntar oss att en del besökare till NCIF även kommer att nyttja Höje å-området för motion och rekreation, till exempel löpning, precis som det redan görs idag.

Höje å-dalen, Lunds nyaste naturreservat

Kontakt

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Charlotte Hägg Reader.

Telefon: 046-359 50 00.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?