Länk till startsidan

Naturområden i Lund

Även när du är inne i Lund stad har du nära till naturområden. På gång- och cykelavstånd kan du ta dig till Höjeådalen i södra delarna eller se gäddor i Nöbbelövs mosse i norra delarna.

Höjeådalen, naturreservat

Nära Lund, mellan Värpinge och Sankt Lars, bjuder Höjeådalen på andrum och naturupplevelse. Slingrande stigar, böljande betesmarker och fågelrika dammar samt den nya lekmiljön – Klimatleken.

Höjeådalens naturreservat rustas upp

Aktuell bygginformation

Stilla vatten i Höje å, med gräs, buskar och träd, en sommarkväll där solen färgar himmelen svagt rosa.
Höjeådalen en sommarkväll.

Klimatleken

Klimatskogens lek är en del av Höjeådalens naturreservat som tål både lek och spring. Här finns lekmiljöer i naturmaterial för dig som vill klättra, gå balans, krypa in i kojan, åka linbana eller bara sitta ner i den lummiga grönskan. Här finns även fast grillplats, bord, bänkar och en tillfällig toalett. Till Klimatskogens lek tar du dig lätt med cykel eller till fots, stigarna är breda och lättillgängliga.

Klimatleken

Linbana i trä med sand under och träd runtomkring.

Friluftsliv

Det finns grillplatser vid Klimatleken, Sankt Lars, Källby ­mölla och Värpinge. Vill du röra på dig finns en fyra kilometer lång slinga mellan Sankt Lars och Källby, Höjeåstråket. Utmed ån finns rastplatser och i hästhagen mellan Sankt Lars och Källby finns en håvningsbrygga och en berättarplats. Vid reningsverksdammarna finns ett fågeltorn. För dig med fiskekort finns det möjlighet att fiska bland annat havsöring i Höjeå.

Bästa upplevelser

Vintertid är vattnet öppet vid reningsverksdammarna och lockar många andfåglar. Från fågeltornet och omgivande stigar har du god utsikt. Även under våren och sommaren finns här gott om fåglar. Då kan du också höra ätliga grodor vid dammarna.

Tillgänglighet

Framkomligheten varierar, men är bäst i Sankt Larsparken där gångarna är breda och grusade eller asfalterade. Vid hästhagen vid Källby finns grindar som kan kräva assistans. Vid höga vattenflöden kan stora delar av området översvämmas och bli mycket svårtillgängligt. Grillplatsen vid Sankt Lars är tillgänglig för rullstolsburna. Klimatleken har breda och lättrullade gångar, grillplatsen är tillgänglighetsanpassad.

Beslut om bildande av naturreservatet Höjeådalen Pdf, 12 MB.

Hitta hit

Höjeådalen ligger i Lunds sydvästra delar och är lättast att nå från Värpinge, Klostergården eller Sankt Larsparken. Vill man börja sitt besök i de västra delarna av området är Värpinge by närmaste hållplats. Hållplatserna Klostergården eller Sankt Lars trädgårdsgrind är närmare de sydöstra delarna.

Hitta till Klimatleken

Till fots/cykel: via Trollebergsvägen och Högbovägen, eller från andra hållet: via Åkerlund & Rausings väg och Höjeåvägen.

Med buss: linje 2 och 139. Avstigning vid busshållplats Värpinge Gård eller Lund Jöns Ols Toft.

Med bil: parkering på Maskinvägen eller vid Källby reningsverk, Höjeåvägen 64, för att sen fortsätta till fots. Det finns en parkeringsplats för rörelsehindrade vid Klimatleken.

Nybildat reservat under utveckling

Naturreservatet Höjeådalen är ett natur- och rekreationsområde, som inrättades i december 2021. Naturreservatet ligger på promenadavstånd till Lund stads södra gräns. Med varierande natur längs Höjeås dalgång bildar reservatet en sammanhängande grön korridor mellan Värpinge och Höjebromölla vid E22. Delar av området har aldrig varit plöjda, vilket har ett stort kulturhistoriskt värde och har stor betydelse för biologisk mångfald av markorganismer.

Under de närmaste åren kommer området att utvecklas med bland annat tydligare stigar, informationstavlor, toalett, cykelställ och parkering.

Området för Höjeådalens naturreservat är 68 hektar stort och sträcker sig mellan Värpinge by och Höjebromölla vid E22. Klicka på bilden för att se den i större format.

Rikt djur- och växtliv

I skogarna och på strandängarna längs Höjeå trivs trollsländor, groddjur, fåglar och fladdermöss. De utnyttjar alla fukten kring ån, Källby reningsdammar och andra fuktiga miljöer i närheten.

 • Reningsdammarna är viktiga miljöer för fågellivet eftersom de ofta ligger öppna även under vintertid. Det gör det möjligt för många arter att tillbringa vintern här, bland annat sothöna, bläsand och grå häger. Över 200 fågelarter finns rapporterade från dalgången, både vanliga och sällsynta, exempelvis kungsfiskare, tornfalk, rödstjärt och näktergal.
 • För grodor, paddor och salamandrar är kombinationen av lekdammar och marker, där de kan söka föda eller övervintra, avgörande. På Höjeås botten lever bland annat den fridlysta arten tjockskalig målarmussla.
 • Den rödlistade uttern är idag åter ett inslag i Höjeås däggdjursfauna, efter att ha varit försvunnen under flera decennier. Nu kan man se spår av utter, både upp- och nedströms vid reningsverket och i en del biflöden.
 • Inte mindre än åtta olika fladdermusarter i har påträffats i området mellan Värpinge och Sankt Lars och även fisklivet är rikt; havsöringen tillbringar sin ungdom och lekperiod i sötvatten och återvänder som vuxen till sin födelseplats för att leka.

Kungsmarken, naturreservat

Naturreservatet Kungsmarken ligger norr om Hardebergaspåret, mellan Lund och Södra Sandby. Området förknippas kanske mest med anrika golfbanan från 1930-talet som fortfarande är aktiv. Tänk på att tillgängligheten är begränsad inom golfbanans område. Här finns flera ovanliga växter samt gott om fåglar och fjärilar.

Det är lätt att cykla hit från både Lund och Södra Sandby via Hardebergaspåret. Inom området finns en trevlig strövstig och på vintern kan man åka längdskidor. Ängsmarken har slåttrats och betats under lång tid och har höga naturvärden.

Natur och kulturhistoria

Kungsmarken blev naturreservat år 1974 och har även upptagits som Natura 2000-område. Det finns rester av boplatser och borgar från järnåldern och vikingatiden i naturreservatet. Kungsmarken sägs ha fått sitt namn eftersom man på vikingatiden valde kungar på höjderna i området. Biskopen i Lund hade sina hästar på bete här under medeltiden. Marken har därefter länge ägts av kronan och Södra Skånska infanteriregementet nyttjade området för övningar runt förra sekelskiftet.

Lunds Universitet använde gröningarna för idrottsevenemang på 1920- och 1930-talen. Golfbanan anlades 1936 som landets sjunde äldsta och utökades 1955. Golfbanan gödslas inte. På grund av den långa hävden och det faktum att man aldrig utövat jordbruk i området i kombination med den kalkrika moränen finns här en unik sammansättning växter. Över 440 kärlväxter har noterats här. Man kan bland annat hitta smalbladig lungört, krutbrännare, göknycklar, svinrot, brudborste, backsmörblomma, praktnejlika, humlesuga, stallört och rödkämpar.

I mitten av området ligger Glomsjön där rödbena, gravand, sothöna och knölsvan med flera fåglar trivs. Den mindre vanliga större vattensalamandern finns även i området.

Maskängen, naturreservat

Söder om Hardebergaspåret ligger en liten avskild slåtteräng som kallas Maskängen, mark som styckades av när järnvägen byggdes mellan Lund och Harlösa. Maskängen har en speciell flora och fauna.

Natur och kulturhistoria

Maskängen blev naturreservat år 1993 och är även ett Natura 2000-område. Området Kungsmarken delades när man byggde Lund–Revinge järnväg. Järnvägen öppnades för persontrafiken i omgångar 1905–1906 och gick från Lunds södra station till Harlösa. Mellan Lund och Södra Sandby anlades en populär cykelväg kallad Hardebergaspåret efter att godstrafiken lades ner 1965 och spåren nästföljande år revs. På södra sidan blev det som kallas Maskängen kvar.

Det lilla naturreservatet sluttar svagt åt söder och utgörs av fuktängar med en väldigt artrik flora. Man hittar bland annat brudbröd, sommarfibbla, smörbollar och ängsskära.

Nöbbelövs mosse, naturreservat

Gråhakedoppingar och gäddor, promenader och fiske. I Nöbbelövs mosse är naturen nära staden.

Dammarna, som bildar en liten sjö i Nöbbelövs mosse, med gröna buskar och gräs omkring sig.

Nöbbelövs mosses historia

År 1676 rasade slaget i Lund mellan Sverige och Danmark öster om Nöbbelövs mosse. En majdag mer än 340 år senare är det inget i de fridfulla betesmarkerna som påminner om dramatiken som då rådde här. Från buskarna sjunger kärrsångaren och i skyn jagar en flock tofsvipor en ensam kråka. För den som söker ett trevligt och avkopplande promenadstråk är Nöbbelövs mosse rätt plats. Närheten till våtmarkerna, Vallkärrabäcken och den rikt blommande Gunnesboängen bjuder på mycket. I Vallkärrabäcken finns flera fiskarter som grönling, havsöring och gädda; ett plötsligt vattenplask avslöjar fiskarna under vattenytan. Längs med bäcken berättar skyltar mer om livet här. I Englessons damm vid Nöbbelövs mosse är fisket dessutom fritt, inget fiskekort krävs.

Hitta hit

Nöbbelövs mosse ligger norr om Gunnesbo och nordväst om Nöbbelövs kyrkby. Området ligger nära Lund och det är enkelt att ta sig hit med både cykel och kollektivtrafik. Närmaste hållplats ligger vid Gunnesbogården ca 400 meter söder om Nöbbelövs mosse.

Det finns det en parkering i naturreservatets södra del, utmed ­Nöbbelövs bygata.
Hitta till Nöbbelövsmosse på en karta

Gott om fåglar

Nöbbelövs mosse är mest känt för sitt rika fågelliv. De stora dammarna och de fuktiga bäckstråken lockar många fåglar; man har räknat till nära 200 arter i området. Under såväl våren som hösten samlas mängder av fåglar här. Många flyttfåglar stannar till vid våtmarksområdet för att äta upp sig inför flytten norr- eller söderut. Vadarfåglar som brushanar, grönbenor eller enkelbeckasiner kan då ses kliva omkring i det grunda vattnet på jakt efter föda. En annan av områdets verkliga karaktärsfåglar är gråhakedoppingen. Den trivs bäst i de grunda dammarna och på våren kan man se hur både honan och hanen samlar vass till bobygget.

Grillplatser

Vid Gunnesboängen, i de södra del­arna av Nöbbelövs mosse, är blomsterprakten stor under vår och försommar. Kabbleka, vildlin och gökblomster är bara några av de många arter som trivs här. Det finns flera fina platser för en picknick. Att slå sig ner invid någon av dammarna eller att tillbringa en kväll vid någon av reservatets två grillplatser är en naturupplevelse nära staden.

Bästa upplevelser

Nöbbelövs mosse är särskilt vackert under sommarmånaderna. Då hörs kärrsångaren sjunga från buskagen. Gråhakedoppingarnas ungar växer till sig i dammarna. Dessutom blommar många ovanliga växter på Gunnesboängen.

Vandringsslingor

Flera stigar går genom området. Längs med Vallkärrabäcken finns en naturstig med information om växt- och djurlivet. Några av stigarna kan vara blöta och leriga under delar av året, när vattenståndet i Vallkärrabäcken är högt. Rejäla skor som tål väta är att rekommendera. Vandringsstigarna är inte markerade.

Friluftsliv

Vid Nöbbelövs mosse finns två små vindskydd med grillplatser. Det är tillåtet att fiska i Englessons damm. Genom naturreservatet går flera ridstigar.

Tillgänglighet

Tillgängligheten är dålig i Nöbbelövs mosse. Det går inte att ta sig fram i området med rullstol utan assistans.

Naturkartan

Du hittar alla naturområden och massor av information i naturkartan – Sveriges största digitala guide för att hitta ut i naturen. Här hittar du vandringsleder, grillplatser, tips om utflyktsmål och mycket annat.

Naturkartan

Rinnebäcksravinen, naturreservat

En gömd värld med blomstrande branter och en blänkande bäckfåra. Rinnebäcksravinen står trots sin ringa storlek för storslagna upplevelser och är tack vare sin närhet till Lund ett populärt utflyktsmål.

En bäck som slingrar sig genom grönska.

Vandringsslingor

Det finns inga markerade leder genom natur­reservatet. På grund av de höga branterna kan det vara svårt att ta sig ner till bäcken.

Friluftsliv

Att följa bäcken eller att ströva omkring i dalen är en fin upplevelse och perfekt för en eftermiddagsutflykt eller en picknick. Det finns betande djur i reservatet; håll alltid avstånd och ha hunden kopplad. Det finns en stor inhägnad hundrastplats intill naturreservatet.

Tillgänglighet

Eftersom området består av en djup ravin är tillgängligheten dålig och det kan vara svårt att ta sig fram. Från den delvis asfalterade cykelvägen som går längs med reservatet kan även den hjulburne se ut över området.

Hitta hit

Rinnebäcksravinen ligger vid Värpinge i sydvästra Lund. Det är enkelt att ta sig hit med cykel eller buss. Från centralstationen i Lund är det omkring tre kilometer till Rinnebäcksravinens naturreservat. Den närmaste busshållplatsen ligger vid Ministervägen. Härifrån är det omkring 50 meter att gå i nordlig riktning. Även hållplatsen Excellensen ligger nära ravinen; därifrån är det cirka 200 meters promenad.

Hitta till Rinnebäcksravinen på en karta

Solen strålar högt ovanför Värpinge och i Rinnebäcksravinen porlar vattnet. Från branterna skär ravinen dramatiskt sju meter ner i dalen. ­Naturreservatet vid Rinnebäcksravinen sträcker sig längs med den 700 meter långa bäckfåran som omges av betesmarker. Det är en idyllisk plats som tack vare den djupa ravinen känns avskärmad och rofylld. En vårdag när hagtorn och äppelträd blommar har ravinen en nästan sagolik atmosfär och är som gjord för en picknick.

Gammal fägata

Rinnebäcksravinen formades under ­istiden. När isen smälte undan trängde enorma vattenmassor fram och skar ner genom jordlagren. Resultatet blev den dal som finns här idag. Dalen har genom historien använts som fägata; här drev bönderna i Värpinge by sina djur till och från betesmarkerna. Än idag går det kor och betar i ravinen och det är den långa traditionen av bete som ger stor mångfald i området. Under våren och sommaren blommar arter som gulmåra, mandelblom och jordtistel längs ravinen. De blommande träden: fläder, hagtorn, vildapel och fågelbär lockar många insekter.

Populärt område

Att hoppa över bäcken eller att bara slå sig ner i sluttningarna är skön avkoppling. Under speciellt regnrika perioder är dock vattennivån i bäcken hög och flödet starkt; det kan vara bra att ha rejäla skor när man besöker området.

Bästa upplevelser

Blomsterprakten i ravinen om våren. Då är inte bara betesmarkerna fyllda med blommor utan även träd som fläder, hagtorn, vildapel och fågelbär blommar. Det är en utmärkt tid för att slå sig ner invid Rinnebäcken med sin picknick.

Sularpskärret, naturreservat

Sularpskärret är ett rikkärr omringat av intensiv jordbruksmark med en sällsynt och frodig flora. Här finns bland majviva och smörbollar. Naturreservatet ingick förr i ett större område med slåtter men idag finns bara en liten bit kvar. Rikkärr med dess växtlighet är idag ovanliga varför området är av stort värde. Marken är känslig och allra bäst är det att njuta av växterna från cykelvägen.

Natur och kulturhistoria

Naturreservatet bildades år 2010 och utgör även ett Natura 2000-område. Hardebergaspåret är en cykelväg som går på nedlagda Lund–Revinge järnväg. Intill den ligger rikkärret. Det användes för som madäng där man slog ner växtligheten och använde som foder åt djuren. Det övergick senare till betesmark. Marken är kalkrik då det sipprar ut kalkhaltigt grundvatten i närheten.

Idag slår Naturskyddsföreningen i Lund växterna efter att de fröat av sig på samma vis som förr. Man utför förslåtter för att få bort ohävdsväxter i juni, huvudslåtter i augusti och låter kor beta i början av hösten. 204 växtarter och 20 mossarter har påträffats på den lilla ytan. Växter som trivs i rikkärret är bland annat majviva, smörbollar, darrgräs, vildlin, slåtterblomma, stor kärringtand och ängsmyskgräs. I rik kärrmiljö frodas även landmollusker. Här kan man hitta ovanliga arter såsom kalkkärrsnäckan och smalgrynsnäckan. Grodor och fjärilar trivs också bra här.

Vill du veta mer om natur och friluftsliv?

 • Vi har tagit fram en friluftsstrategi, där vi beskriver arbetet med att bevara och utveckla våra naturområden.
  Friluftsstrategi Pdf, 12 MB.
 • Allemansrätten är fantastisk! Den gör det möjligt för alla att utöva friluftsliv och röra sig fritt och enkelt i naturen, oavsett förutsättningar. En bra riktlinje är 'inte störa, inte förstöra'.
  Allemansrätt – Naturvårdsverket
 • Varje naturreservat är unikt och har därför egna regler, som kallas föreskrifter, för att bevara naturvärden. Det finns skyltar som informerar om vad som gäller när du besöker naturreservat. Du kan även läsa om föreskrifterna på Länsstyrelsens webbplats.
  Naturreservat – Länsstyrelsen Skåne

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?