Länk till startsidan

Södra Sandby – naturområden

Skrylle med motionsspår och vandringsleder. Krankesjön, som är en av Skånes finaste fågelsjöar. Linnebjer som har skog med ek och hassel samt en fantastisk utsikt över rapsfälten mot Gårdstånga och Flyinge. Det här är bara några exempel på all härlig natur nära Södra Sandby.

Skrylle, naturreservat

Skrylleområdet består av flera sammanlänkade naturreservat mellan Dalby och Södra Sandby. Vid Skryllegården finns motionsspår, vandringsleder, mountainbikespår, restaurang, utegym, ett naturum med information om naturen i Skrylle, ett viltgömsle och spännande naturlekplats.

Skryllegården och naturum Skrylle

Skrylleområdet

Höstsolen skiner ner mellan träden i bladskogen, där bladen skiftar i grönt, gult och orange. Marken är täckt med löv.
Skogen i Skrylle en höstdag.

Kungsmarken, naturreservat

Naturreservatet Kungsmarken ligger norr om Hardebergaspåret, mellan Lund och Södra Sandby. Området förknippas kanske mest med anrika golfbanan från 1930-talet som fortfarande är aktiv. Tänk på att rörligheten är begränsad inom golfbanans område. Här finns flera ovanliga växter samt gott om fåglar och fjärilar.

Det är lätt att cykla hit från både Lund och Södra Sandby via Hardebergaspåret. Inom området finns en trevlig strövstig och på vintern kan man åka längdskidor. Ängsmarken har slåttrats och betats ända sedan denna tid och har höga naturvärden.

Natur och kulturhistoria

Kungsmarken blev naturreservat år 1974 och har även upptagits som Natura 2000-område. Det finns rester av boplatser och borgar från järnåldern och vikingatiden i naturreservatet. Kungsmarken sägs ha fått sitt namn eftersom man på vikingatiden valde kungar på höjderna i området. Biskopen i Lund hade sina hästar på bete här under medeltiden. Marken har därefter länge ägts av kronan och Södra Skånska infanteriregementet nyttjade området för övningar runt förra sekelskiftet.

Lunds Universitet använde gröningarna för idrottsevenemang på 1920- och 1930-talen. Golfbanan anlades 1936 som landets sjunde äldsta och utökades 1955. Golfbanan gödslas inte. På grund av den långa hävden och det faktum att man aldrig utövat jordbruk i området i kombination med den kalkrika moränen finns här en unik sammansättning växter. Över 440 kärlväxter har noterats här. Man kan bland annat hitta smalbladig lungört, krutbrännare, göknycklar, svinrot, brudborste, backsmörblomma, praktnejlika, humlesuga, stallört och rödkämpar.

I mitten av området ligger Glomsjön där rödbena, gravand, sothöna och knölsvan med flera fåglar trivs. Den mindre vanliga större vattensalamandern finns även i området.

Maskängen, naturreservat

Söder om Hardebergaspåret ligger en liten avskild slåtteräng som kallas Maskängen, mark som styckades av när järnvägen byggdes mellan Lund och Harlösa. Maskängen har en speciell flora och fauna.

Natur och kulturhistoria

Maskängen blev naturreservat år 1993 och är även ett Natura 2000-område. Området Kungsmarken delades när man byggde Lund-Revinge järnväg. Järnvägen öppnades för persontrafiken i omgångar 1905-1906 och gick från Lunds södra station till Harlösa. Mellan Lund och Södra Sandby anlades en populär cykelväg kallad Hardebergaspåret efter att godstrafiken lades ner 1965 och spåren nästföljande år revs. På södra sidan blev det som kallas Maskängen kvar.

Det lilla naturreservatet sluttar svagt åt söder och utgörs av fuktängar med en väldigt artrik flora. Man hittar bland annat brudbröd, sommarfibbla, smörbollar och ängsskära.

Sularpskärret, naturreservat

Sularpskärret är ett rikkärr omringat av intensiv jordbruksmark med en sällsynt och frodig flora. Här finns bland majviva och smörbollar. Naturreservatet ingick förr i ett större område med slåtter men idag finns bara en liten bit kvar. Rikkärr med dess växtlighet är idag ovanliga varför området är av stort värde. Marken är känslig och allra bäst är det att njuta av växterna från cykelvägen.

Natur och kulturhistoria

Naturreservatet bildades år 2010 och utgör även ett Natura 2000-område. Hardebergaspåret är en cykelväg som går på nedlagda Lund-Revinge järnväg. Intill den ligger rikkärret. Det användes för som madäng där man slog ner växtligheten och använde som foder åt djuren. Det övergick senare till betesmark. Marken är kalkrik då det sipprar ut kalkhaltigt grundvatten i närheten.

Idag slår Naturskyddsföreningen i Lund växterna efter att de fröat av sig på samma vis som förr. Man utför förslåtter för att få bort ohävdsväxter i juni, huvudslåtter i augusti och låter kor beta i början av hösten. 204 växtarter och 20 mossarter har påträffats på den lilla ytan. Växter som trivs i rikkärret är bland annat majviva, smörbollar, darrgräs, vildlin, slåtterblomma, stor kärringtand och ängsmyskgräs. I rikkärrmiljö frodas även landmollusker. Här kan man hitta ovanliga arter såsom kalkkärrsnäckan och smalgrynsnäckan. Grodor och fjärilar trivs också bra här.

Fågelsångsdalen, naturreservat

Fågelsångsdalen är en delvis ravinartad dalgång med strömmande vatten, betesmarker och örtrika lövskogar. Naturreservatet ligger strax väster om Södra Sandby med infart från Möllevägen.

Som namnet antyder finns ett rikt fågelliv och sedan 1955 har antalet häckande fåglar undersökts noggrant här. Passa på att lystra efter koltrast och näktergal!

Hitta hit

Hitta till Fågelsångsdalen på en karta

Det är lätt att sig till hit via Hardebergaspåret eller med buss. 

En träbro leder över bäcken, som har träd och buskar på båda sidor om sig.

Natur och kulturhistoria

Fågelsångsdalen blev naturreservat år 1963 och utgör även ett Natura 2000-område. Dalen ligger intill den gamla banvallen från den nedlagda Lund-Revinge järnvägen. Fågelsångsdalen började skapas från issjöar som bilades i samband med den senaste istiden och har skurit sig cirka tio meter nedanför omgivande mark. På 1400- och 1500-talen bröt man lera för bland annat tegelsten i omgivningarna. I samband med skiftena på 1800-talet ändrades markanvändningen och i dag finns här stora lövträdsbestånd.

Marken är näringsrik och kalkrik och över 340 växter har påträffats. Växter som vitsippa, gulsippa, skogsbingel, svalört, skånsk nunneört, vätteros och vitskråp frodas här. Den sistnämnda studerades av Carl von Linné när han studerade i Lund på slutet av 1720-talet.

Fågellivet är rikt och du kan få se arter som koltrast, lövsångare, näktergal, bofink, kärrsångare, svarthätta, törnsångare, järnsparv och strömstare.

I Sularpsbäcken som går genom området har bäckfräne sin enda växtplats i Sverige. Vanlig groda leker här och både öring och elritsa lever i bäcken som dessutom är intressant av geologiska aspekter. Den skär genom skifferlager som bildades under ordovicium för cirka 450 miljoner år sedan. Man har hittat fossil från bland annat trilobiter i kalkstenen.

Krankesjön

Krankesjön är en av Skånes finaste fågelsjöar. En stilla majkväll vid Almentornet hör till höjdpunkterna bland naturupplevelser, likaså en tidig morgon vid Silvåkratornet eller ett nattligt besök hos visslande sumphöns i det närbelägna Silvåkrakärret.

Träbro som går genom grön vass ut till fågeltornet vid sjön.
Fågeltornet Silvåkra vid Krankesjön.

Fågeltorn vid Silvåkra

Strax norr om Silvåkra by, utmed vägen mot Harlösa, finns en skylt "Fågeltorn" som hänvisar ner till Silvåkratornet. Ta dig hit under morgonen, då är det som bäst här då det är medljus. Avståndet till det öppna vattnet är ganska långt. Detta gör att en tubkikare är ett bra hjälpmedel - men inget måste. I vassen nedanför tornet håller det ofta till skäggmesar. Håll utkik efter rördrommen som ibland kommer flygande över vassen. Den bruna kärrhöken ses ofta över vassbältet - den häckar ute i den täta vassen. Vintertid kan havsörnar ses sitta på isen.

Vid Skåneledens rastplats, som ligger strax norr om tornet, finns grillplats och toalett.

Ivassen - gömsle vid Silvåkra

Ivassen heter gömslet som ligger norr om Silvåkratornet. En spång leder ut genom vassen strax norr om Skåneledens lägerplats. Ungefär 120 meter ut i vassen ligger gömslet som kan besökas av ca 20 personer åt gången. En liten utställning visar de fåglar som kan upptäckas. Gömslet är anpassat så att det kan besökas av rullstolsburna personer. Observera dock att vägen till spången är något ojämn varför ledsagning normalt krävs. Ivassen invigdes den 21 oktober 2004.

Fågellivet är, liksom i övriga delar av sjön, som mest intensivt under vårmånaderna. Men även övriga årstider kan ge härliga upplevelser - så välkomna ut till Krankesjön.

Silvåkrakärret

Parkera vid Silvåkra kyrka. Gå västerut ut ur byn tills betesmarken tar vid. Hoppa över stängslet och gå upp på höjden. Härifrån, eller strax nedanför höjden, kan nattsångare, sumphöns och vattenrallar avnjutas under stilla försommarnätter.

Almen

Parkera vid Stensoffa ekologiska station (skyltat från vägen mellan Silvåkra och Tvedöra/T Hällestad). Följ skyltarna "fågeltorn". Promenaden tar ca 15 minuter. Tornet, som uppfördes av Lunds kommun i september 2001 ligger i strandkanten intill betesmarken. Detta torn kanske är som allra bäst under eftermiddagar och kvällar. Med lite tur kan det komma förbi en pungmes nedanför tornet. Ute över vattnet svirrar det ofta runt svarttärnor.

Sjötorps ängar

Strandängen vid västra Krankesjön kan nås från två håll. Om du kommer från Stensoffa ekologiska station: gå mot fågeltornet men följ vägen då den viker av åt vänster. Efter en stund kommer du ut ur skogen och har då sjön på din högra sida. Du kan också nå strandängarna från vägen som går mellan Tvedöra och Revinge. Här finns en parkeringsplats. Åk gärna hit under eftermiddag/kväll för då har du solen i ryggen om du står vänd mot sjön! Det häckar vadarfåglar som rödbena och tofsvipa på ängarna. Svarttärnorna har under senare år häckat i denna del av sjön varför förutsättningarna att få se dom härifrån är goda. När skymningen kommer startar enkelbeckasinen sitt spel och nattsångarna sin sång. Om du är på besök i maj-juni kan du (sen kväll) ha turen att få höra strandpaddornas spel!

Respektera att Revingefältet är ett militärt övningsområde - följ de anvisningar som finns och de avspärrningar som görs vid övningar.

Linnebjer, naturreservat

Nordväst om Södra Sandby ligger en skog med framförallt ek och hassel. Utanför skogen i områdets nordöstra hörn öppnar sig hästbetesmarker och en fantastisk utsikt över rapsfälten mot Gårdstånga och Flyinge uppenbarar sig.

Natur och kulturhistoria

År 1980 bildades naturreservatet som idag även ingår även i EUs nätverk av skyddade områden som ett så kallat Natura 2000-område. Området består av en blandskog och betesmarker.

Ekarna är uppåt 160 år gamla. Inslag av lind, ask och bok förekommer också. Tidigare har här även varit gott om alm, men dessa har försvunnit på grund av almsjukan. Området är beläget på mark med lerrik skiffer-urbergsmorän. Här finns en rik flora och en mångfald av fåglar trivs i området. Namnet Linnebjer betyder ungefär Lindberget.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?