Länk till startsidan

Dalbys naturområden

Runt Dalby har du flera möjligheter att enkelt ge dig ut i naturen. Här hittar du bokskogar, vattenfyllt stenbrott, motionsspår och fantastisk utsikt från Billebjer.

Knivsåsen, naturreservat

Två kilometer öster om Dalby ligger naturreservatet Knivsåsen Borelund eller i folkmun kort och gott kallat Knivsåsen. Här finns både bokskogar, hagar, fäladsmarker och ett vattenfyllt stenbrott.

Själva Knivsåsen är en getryggsås med markanta och branta sluttningar och man tror den fått sitt namn på grund av det kniveggsliknande krönet. Knivsåsen genomkorsas av lättpromenade stigar och Skåneleden passerar området. Fäladsmarkerna i östra delarna av reservatet är speciellt vackra på försommaren fullt av de lila backsipporna. Ta med dig en kaffekorg och njut av utsikten!

Vattenfyllt stenbrott med spegelblankt vatten en solig dag. Klippor och skog runt om vattnet.
Dalby stenbrott, Knivsåsen.

Natur och kulturhistoria

År 1994 blev området naturreservat men delar av området har tidigare länge varit ett domänreservat vilket är ett typ av skogsreservat som bildades av domänverket som tidigare hade hand om skogen. Delar om området ingår även i EUs nätverk för skyddad natur som ett så kallat Natura 2000-område.

I bokskogarna har man låtit mäktiga högstubbar vara kvar vilket är bra för en mångfald insekter och fåglar som hackspettar. I öster finns en fäladsmark och har en fantastisk utsikt över omgivningarna. Orkidéerna Sankt Pers nycklar, majnycklar och Jungfru Marie nycklar finns i området.

I reservatets södra delar ligger Dalby stenbrott där man 1893 började bryta en rödaktig gnejs som sedan användes som makadam till järnvägarna i trakten. År 1958 lades stenbrottet ner och täkten vattenfylldes. Platsen är inte en kommunal badplats och bad sker på egen risk.

Skrylle, naturreservat

Skrylleområdet består av flera sammanlänkade naturreservat mellan Dalby och Södra Sandby. Vid Skryllegården finns motionsspår, vandringsleder, mountainbikespår, restaurang, utegym, ett naturum med information om naturen i Skrylle, ett viltgömsle och spännande naturlekplats.

Skrylleområdet
Naturum Skrylle

Dalby Söderskog, nationalpark och Dalby Norreskog, naturreservat

Kommunens enda nationalpark, Dalby Söderskog, bildar tillsammans med det angränsande naturreservatet Dalby Norreskog det som kallas Dalby hage.

Träspång som går genom skogen med vårblommor i gult, vitt och lila.
Våren i Dalby Söderskog.

Dalby Söderskog

Dalby Söderskog är en av Sveriges 29 nationalparker och ligger precis utanför Dalby i nordväst. Man kan lätt ta sig härifrån till Skrylle via Dalby Norreskog. Tillsammans med Norreskogen bildas det som kallas Dalby Hage. En gång var marken inhägnad för kungsgårdens betesdjur, därav namnet hage.

I södra delen finns en parkeringsplats där även bussar kan stanna. Från parkeringen slingrar promenadstråket fram i skogen som är särskilt vacker på våren. Även sommaren bjuder på en fantastisk grönska med ljuvlig fågelsång, och har man tur får man syn på en räv. Stora delar av Astrid Lindgren-filmen Ronja Rövardotter spelades in i Dalby Söderskog.

Natur och kulturhistoria

1909 blev Sverige det första landet i Europa som bildade nationalparker. Dalby Söderskog blev nationalpark år 1918, från början på grund av ett misstag. Man trodde att skogen var en rest av en orörd urskog, men i själva verket har området betats länge och var på 1700- och 1800-talen väldigt glest på träd. Hagmarken har sedan vuxit igen och fått utvecklas fritt. En 56 meter bred och en meter hög jordvall tyder på att det funnits en borg här under järnåldern.

Alm, ask och bok dominerar men här finns även klibbal, apel, hästkastanj, lind, lönn och sälg. Almarna har emellertid drabbats av almsjukan och håller på att försvinna. Skogen har hunnit bli gammal och de gamla träden och död ved har skapat livsmiljöer för många vedlevande växt- och djurarter.

Fåglar som trivs i området är bland annat stare, större hackspett, spillkråka, gröngöling, gulsångare, näktergal och skogsduva. Bland insekterna märks vedlevander arter, skogslevande fjärilar och mätare. Rävar, harar, rådjur och igelkottar frodas. Här finns även en mängd ovanliga mossor och lavar såsom platt fjädermossa, brun lundlav och olivklotterlav.

Parken ligger på en extremt näringsrik kalkrik moränjord och bjuder på en rik växtlighet med bland annat vitsippa, gulsippa, skogsbingel, hålnunneört, Sant Pers nycklar, nästrot, skogsskräppa, skogsknipprot, stinksyska, bergdunört, hässleklocka och skogsstarr.

Dalby Norreskog

Lövskogen och betesmarkerna mellan skogen och Dalby Söderskog utgör naturreservatet Dalby Norreskog, nordväst om Dalby. I norr ansluter reservatet till Skrylleområdet varifrån du kan promenera. Det finns även parkeringsplatser öster om reservatet och i den angränsande Dalby Söderskog.

Norreskogen tillsammans med just Dalby Söderskog kallas för Dalby Hage. Mellan skogarna finns fantastiska betesmarker med vidsträckt utsikt. I norr ser man Billebjer. Här kan du passa på att njuta av en picknickkorg innan du promenerar vidare in i de lummiga skogarna.

Natur och kulturhistoria

Dalby Norreskog blev naturreservat år 1979. Området ingår dessutom i EUs nätverk för skyddade områden och utgör ett så kallat Natura 2000-område. Skogen består av ek, bok, tysklönn, hassel, al och ask.

Norreskogen ligger på en mindre näringsrik jord än Söderskogen. Området har varit betat i över tusen år. Framförallt har hästar betat här. I början av 1900-talet tror man att marken slåttrades och efterbetades. Vid den här tiden låg här fullt av mindre torp och gårdar. Den lite näringsfattigare marken bjuder på växter som blåsippa, vitsippa, gullpudra, harsyra, svalört, gulplister, skogsbingel och storrams. Skogsduva och stenknäck är karakteristiska fåglar för området.

Hitta till Dalby Söderskog och Dalby Norreskog

Parkeringen ligger i nationalparkens södra del och nås via en avfart från väg 102 mellan Lund och Dalby. Det går utmärkt att cykla till nationalparken från Lund på cykelväg eller via Hardeberga. Närmaste busshållplats är Dalby Söderskog vid parkeringsplatsen.

Karta till Dalby Söderskog

Karta till Dalby Norreskog

Billebjer, naturreservat och Rögle dammar

Billebjer är ett gammalt vattenfyllt stenbrott på Romeleåsen söder om Rögle dammar. Ett område värt att besöka vid alla årstider! Uppe på höjden har man en fantastisk utsikt över slätten och man kan klara dagar se ända till Köpenhamn. 

Kanske tänker man främst på höjden när man talar om Billebjer men här finns en omväxlande natur och ett vackert före detta stenbrott. I Rögle dammar kan du bland annat fiska och grilla.

Rögle dammar är idag en mindre sjö omgiven av skog.
Rögle dammar.

Vandra, fisk och grilla

Utnyttja stigarna i området för mindre vandringar. Vill du vandra längre så kan du ta vägen öster om stenbrottet, fortsätta mot Tygelsjö och sedan vidare mot Rögle dammar. Du kommer då fram till dammen som ligger längst åt väster.

Rögle dammar har varit färskvattendammar, numera bedrivs här fritidsfiske. Tänk på att du behöver fiskekort.

Vid dammarna finns det grillplatser. Om du inte vill gå tillbaka samma väg kan du följa södra sidan av dammarna och vägen söder ut tillbaka.

Hitta hit

Det finns bra parkeringsmöjligheter och det går ett promenadstråk med utgång från Skryllegården förbi Billebjer. Från Lund finns det bra cykelvägar. Det är också möjligt att ta bussen mellan Dalby och Södra Sandby.

Hitta till Billebjer på karta

Naturen

Billebjer är värt att besöka vid alla årstider. På de branta klipporna finns en intressant lavflora och man har funnit över 300 växtarter i området. 

Våren och försommaren bjuder bland annat på blommande backsippor. Blommande buskar och träd som slån, hagtorn, körsbär, vildapel och päron finns det rikligt av. En stor del av området består av lövskog med sykomorlönn, ek och björk. Den storbladiga eken som finns närmast den sydvästra parkeringen är amerikansk ek och kallas också för rödek.

Under hösten finns här gott om frukter och bär. Den amerikanska ekens stora blad lyser röda. Ljungen blommar på de kargaste delarna av berget. Här finns många svamparter. Under vintern är både Billebjer och landskapet runt som ett vackert stilleben i gråbrun färgskala. Enbuskarna framträder tydligt på höjden. Man hittar vintergröna växter som stensöta, blåbärsris och olika mossor.

Historia

Här bröts tidigare röd gnejs och granit. Flera lämningar från järnåldern har hittats i området. Redan på 1800-talet var berget ett populärt utflyktsmål för Lundaborna.

Billebjer blev naturreservat år 1994 och det ingår dessutom i EUs nätverk av skyddade områden och utgör ett Natura 2000-område. Billebjer har fått sitt namn från bila, som är en slags yxa vilket berget (bjer på danska) liknar. Stenbrytningen upphörde 1946 och man planterade då in lövskog här.

Högsta punkten

Utsikten från toppen är betagande. Lundaslätten ligger för våra fötter. Här ser du Dalby Söderskog (Dalby Hage) och Dalby Norreskog. Långt i väster ser vi siluetterna av Malmö. Högsta punkten är 108 meter över havet.

Stenbrottet

Nordväst om toppen ligger stenbrottet. Det är en vacker liten sjö med en brant sida av röd gnejs. Södra sidan har en lättillgänglig strand med en udde som sticker ut. Alarna doppar nästan sina grenar i vattnet och ger ett trolskt intryck. Sjön är en omtyckt badplats men du bör vara simkunnig då det blir djupt väldigt snabbt.


Dalby Fälad no 5, naturreservat

Dalby fälad är ett naturreservat som erbjuder en resa tillbaka till forna tiders odlingslandskap. Artrikedomen här är stor och bland annat finns det flera arter av orkidéer. Vill du uppleva hur det såg ut utanför många samhällen för ungefär 200 år sedan är detta platsen för dig.

Dalby fälad no 5 ingår i ett större område av betesmarker mellan Dalby och Torna Hällestad.

Växter och djur

Redan för tusen år sedan började befolkningen låta sina kreatur att beta här. Den långa kontinuiteten i bete har gjort att området fått en särskilt artrik flora. Idag finns det bland annat slåttergubbe, granspira, jungfrulin och svinrot. Flera av arterna är hotade. I Dalby fälads lite blötare delar förekommer det också en del ovanliga växter såsom borstsäv och kattfot. Begreppet fälad är just begrepp som används för att beskriva gamla betesmarker.

Nötkreatur betar än i dag i området, så var därför varsam.

Rikkärr med orkidéer

I de betade markerna i reservatet trivs även orkidéerna. Nattviol, majnycklar och göknycklar är några av de arter som finns. Flera av orkidéerna är beroende av så kallade rikkärr. Rikkärren är fuktigare områden som antingen har bete eller som slås med lie där jorden innehåller gott om mineraler.

Fjärilar och fåglar

Den stora mångfalden av växter har också gjort att det finns gott om fjärilsarter. Bland de ovanligare arterna kan bland annat sotnätfjäril och ängsnätfjäril nämnas. Även fåglarna trivs i den lätt buskbeklädda betesmarken. Törnsångare, ärtsångare och hämpling är några av de mest typiska arterna.

Friluftsliv

Genom reservatet går både Skåneleden och en cykelled. Om du är botaniskt intresserad är det värt att stanna till och spana in blomsterprakten. Nötkreatur betar området så var vaksam!

Dalby fälad är ett av många små naturreservat som ligger i Skrylleområdet som har stora friluftslivsmöjligheter med vandrings-, rid- och cykelleder, vindskydd och grillplatser.

Hitta till Dalby Fälad no 5

Det finns flertalet parkeringsplatser runt om i Skrylleområdet och närmaste busshållplats är Jonstorpsvägen.

Hitta hit på en karta

Historia från Dalbys Fälad no 5

Vid medeltidens slut var området kring Romeleåsen fortfarande skog. Skogen höggs efterhand ner och man började använda marken till annat. Byarna hade gemensam betesmark utanför befolkningens egna åkrar, så kallad utmark. Förhållandena gör att en speciell flora och fauna skapas. Många av de för trakten typiska växterna och svamparna är ovanliga i dagens jordbrukslandskap.

När jordbruksreformerna satte i gång förändrades Dalbys markindelning. Vid enskiftet 1822 tilldelades marken på 14 hektar som idag utgör naturreservatet till gård nummer 5. Stengärdena som omringar området sattes upp för att ange den nya gränsen, betestrycket minskade och lägre buskar tilläts etableras.

Området har även kulturhistoriska värden i form av en banvall som genomskär fäladsmarken. Den tillhör järnvägen Dalby-Bjärsjölagård som drev persontrafik 1910-1955. Godstrafiken med framförallt pansarfordonstransporter till och från P7 och materiel till SJ:s kontaktledningsskola som fanns i Harlösa fortsatte fram till år 1983. Det kommunala naturreservat Dalby fälad no 5 bildades 2007.

Naturkartan

Du hittar alla naturområden och massor av information i naturkartan – Sveriges största digitala guide för att hitta ut i naturen. Här hittar du vandringsleder, grillplatser, tips om utflyktsmål och mycket annat.

Naturkartan

Dalby Västermark, naturreservat

Dalby Västermark är något så speciellt som ett naturreservat på bara åkermark och med en idag mycket ovanlig åkerogräsflora.

Ett reservat för åkerogräs

Dalby Västermark är Skånes första naturreservat på ren åker. Här finns många olika sorters åkerogräs. Dessa blommor är idag sällsynta i den svenska floran. Det är ytterst ovanligt att den naturliga åkerfloran finns kvar på kalk- och lerrik åkerjord som här. Kanske är det enda platsen i Sverige!

 

Att åkerblommorna finns kvar beror på att man brukat marken kontinuerligt i hundratals år. Kemiska bekämpningsmedel har knappast använts, samtidigt som tillförseln av näringsämnen varit begränsad. Detta har tillsammans skapat denna artrikedom.

Marken fortsätter att brukas

För att behålla åkerfloran måste jordbruket även fortsättningsvis bedrivas som tidigare; utan kemisk bekämpning, endast med sparsam gödsling och med viss markomrörning. Omrörningen i jorden gynnar de ettåriga växternas fortlevnad. Det är även bra att låta jorden ligga i träda ett år efter spannmålsodling. Om marken däremot sluts genom vallodling under två eller flera år minskar art- och individrikedomen snabbt.

Anlagd damm

I området finns även en damm som har stor betydelse för djurlivet, särskilt för fåglar som änder och vadare.

Hitta till Dalby Västermark

Reservatet ligger alldeles intill och söder om väg 16 mellan Lund och Dalby (drygt 2 km från Dalby). En mindre parkeringsplats finns strax efter avtagsvägen.

Karta till Dalby Västermark

Högebjär, naturreservat

Ungefär två kilometer sydöst om Dalby ligger naturreservatet Högebjär. Här går berget i dagen på flera ställen. Fäladsmarkerna som en gång prydde hela Romeleåsen är idag ovanliga men här finns en del kvar.

På höjderna finns mer eller mindre hävdade naturbetesmarker med enebuskar och gott om backsippa och slåttergubbe. Här finns flera ovanliga fjärilar.

Ta med dig en kaffetermos och njut av den fantastiska vidsträckta utsikten mot bland annat Romeleklint. Var beredd på att de kan spränga i täktverksamheten på vardagar. Innan sprängningen ljuder en varningssignal.

Natur och kulturhistoria

Högebjär blev naturreservat år 2006 i samband med en utökning av täktverksamheten intill området. Fäladsmark flyttades genom att man "hyvlade" av jorden och flyttade den orörd till den nyskapade marken. Även stora stenar flyttades så att det skulle se likadant ut som innan.

De välhävdade naturbetesmarkerna på höjderna bjuder på dess typiska flora med bland annat backsippa, vildlin, slåttergubbe, kattfot Sankte Pers nycklar och svinrot. Det finns även darrgräs i området. Bland fjärilarna märks den ovanliga svartfläckiga blåvingen.

Rökepipan, naturreservat

Runt vattentornet i den norra utkanten av Dalby finns en rest av de fäladsmarker som en gång i tiden sträckte sig runt Dalby och Romeleåsen. Naturreservatet Rökepipan knyter därmed ihop Skrylleområdet och Dalby. Ett stort nät av stigar gör det lätt att promenera här.

Rökepipan har fått sitt namn från dimmor som tycktes ryka från dammar i omgivningarna. Den ena dammen är idag nästan igenväxt men den andra är öppen och är välbesökt av såväl håvande barn som av traktens groddjur. På vintern är den populär att åka skridskor på. I närheten av vattentornet finns en gammal gravhög som om vintern är en utmärkt pulkabacke.

En fårflock vilar sig i gräset vid Rökepipan.

Rökepipan skyddas för sina höga biologiska värden men också för att det är natur som nås och används av många. Området ligger nära Dalby och används flitigt av närboende och skolor. Rökepipan ansluter dessutom till ett annat naturreservat, Skrylle, som är ett av Sveriges mest välbesöka friluftsområden.

Natur och kulturhistoria

Rökepipan blev naturreservat år 2012. Fäladsmarken har haft en lång kontinuitet av bete, särskilt hårt under 1700-talet. På 1800-talet delades marken upp och för att markera gränser uppfördes stengärden varav de flesta finns kvar än idag. Betet avstannade en tid till gagn för odlingar och mängden arter minskade.

Idag betas marken av får och hästar och antalet djur och växter har blivit fler igen. Här finns gott om fäladstypiska växter som en, hagtorn, nypon och ljung, även jungfrulin, backtimjan, jordtistel och backsippa. Över trehundra fjärilsarter har noterats i området. I de fuktiga delarna av Rökepipan blommar vitsippor och kabbeleka.

I reservatet går en bäck i en ravin omgiven av skogspartier med framförallt klibbal, björk, alm och ask. I dammen, som troligen uppkom i samband med täktverksamheten i området på 1900-talets första halva, finns gott om grodor och på sommaren gästas den av skarvar. Det är även vanligt att höra näktergal här.

Vill du veta mer om natur och friluftsliv?

  • Vi har tagit fram en friluftsstrategi, där vi beskriver arbetet med att bevara och utveckla våra naturområden.
    Friluftsstrategi Pdf, 12 MB.
  • Allemansrätten är fantastisk! Den gör det möjligt för alla att utöva friluftsliv och röra sig fritt och enkelt i naturen, oavsett förutsättningar. En bra riktlinje är 'inte störa, inte förstöra'.
    Allemansrätt – Naturvårdsverket
  • Varje naturreservat är unikt och har därför egna regler, som kallas föreskrifter, för att bevara naturvärden. Det finns skyltar som informerar om vad som gäller när du besöker naturreservat. Du kan även läsa om föreskrifterna på Länsstyrelsens webbplats.
    Naturreservat – Länsstyrelsen Skåne

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?