Länk till startsidan

Dalby Fälad – Klockarelyckan naturreservat

Dalby Fälad-Klockarelyckan blir ett naturreservat enligt beslut i kommunfullmäktige februari 2023. De historiska fäladsmarkerna ligger på promenadavstånd från Dalbys tätort och innehåller såväl skyddsvärda arter som svamp och björnbär. Regler och föreskrifter för det nya naturreservatet publiceras inom kort.

Klockarelyckans naturreservat med vattenspegel, stenrösen och exempel på den fauna som finns i området.

Om området

Dalby fälad ligger sydost om Dalbys bebyggelse, området är avgränsat av Hällestadsvägen i norr och Veberödsvägen samt Sydstens brott i söder. Historiskt är fäladen en rest av Dalby bys utmarker där kreatur gemensamt har gått och betat sedan Dalby by bildades för cirka 1000 år sedan.

Huvudsakligen består området av betad fäladsmark och tidigare åkermark där den största delen består av torra och fuktiga ängar med mindre inslag av medelrik kärr. Området skiftar mellan torrare partier i slänterna och fuktigare partier i de flackare delarna. Här växer en variationen av hävdberoende och icke hävdberoende arter.

En mängd av växter och insekter

I det biologiskt mest intressanta området, på bara några få kvadratmeter, blommar hundratals Jungfru Marie nycklar. Här trivs även de hävdberoende arterna slåtterfibbla, svinrot, granspira, stagg, grönstarr, ängsstarr, hirsstarr, backsippa, ängsvädd och gökblomster.

I de fuktiga partierna finns det tätört och rundsileshår samtidigt som det i och kring kärret finns stora älggräsbestånd, knapp- och veketåg samt vass. I det nordöstra hörnet finns en torrbacken där det bland annat växer brudbröd, backsippa, ängshavre, darrgräs, backnejlika, knägräs, jungfrulin, ärenpris och gulmåra.

Det dominerande trädslaget är en men det finns även inslag av sälg, slån och högvuxen björk. Kring kanterna växer det björnbär. Området är rikt på dagfjärilar, humlor, bin, trollsländor och andra insekter. I området finns nyligen noterat flera rödlistade och fridlysta arter. Under 2016 gjordes en naturvärdesinventering där större delen av området bedömdes vara värdekärnor klassade 1 (högsta naturvärde) och 2 (högt naturvärde).

Äng med Jungfru Marie nycklar och slåttergubbe
Slåttergubbe och Jungfru Marie nycklar är två av de hundratals arter som växter i Dalby fälad, Klockerlyckan.

Tätortsnära natur

Området ligger i direkt anslutning till Dalby tätort och är ett attraktivt område för promenader, vandring, bär- och svampplockning och biologiska studier. Här finns rikliga björnbärsbestånd och svamp, såsom stolt fjällskivling och olika sorters soppar. Från slänterna är det en tilltalande vy över det öppna fäladslandskapet.

För att områdets natur- och kulturvärden långsiktigt ska bevaras och utvecklas är det viktigt med fortsatt hävd på betesmarkerna och att det vid behov restaureras på rätt sätt. De skogliga miljöerna bör skötas med naturvårdsinriktade skötselåtgärder.

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och att skydda, vårda, bevara och återställa värdefulla natur- och kulturmiljöer. Områdets kulturpräglade miljöer, bestående av betesmark med dess biologiska mångfald, ska bevaras och återställas. Inom området ska värdefulla naturmiljöer och livsmiljöer för skyddsvärda arter skyddas och återställas.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?