Länk till startsidan

Kassaflödesanalys

I finansiella rapporter redovisas Lunds kommuns resultat och ekonomiska ställning, som enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning omfattas av resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

Kassaflödesanalys

miljoner kronor

not

Kommunen

 


Koncernen

 

 

Budget 2023

2023

2022

2023

2022


DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat efter finansiella poster

 

-23

187

367

386

610


Justering för ej likvidpåverkande poster

28

557

622

669

1280

1157


Justering för ianspråktagna avsättningar

 

 

-31

-31

-31

-32


Medel från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

 

533

779

1005

1635

1735


Ökning (-) lager av exploateringsmark

 

 

-36

-86

-36

-86


Ökning (-)/minskning förråd och lager

 

 

-1

-1

0

-92


Ökning (-) kortfristiga fordringar

 

 

149

-438

531

-530


Ökning (+)/minskning kortfristiga skulder

 

 

-8

214

-543

252


Kassaflöde från löpande verksamhet

 

533

883

694

1588

1279


INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar

 

 

-4

-2

-8Försäljning av immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 Investering i materiella anläggningstillgångar

 

-1190

-1038

-1297

-2504

-2744


Försäljning av materiella anläggningstillgångar

 

 

10

4

37

9


Investeringsbidrag/försäljningsintäkt

 

 

86

80

114

86


Minskning av långfristiga fordringar

 

 

1

8

4

8


Förändring av andra finansiella anläggningstillgångar

 

 

-12

-15

-10

-44


Kassaflöde från investeringsverksamhet

 

-1190

-954

-1223

-2360

-2693


FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upplåning/amortering långfristiga skulder

 

657

462

-269

84

1365


Upplåning/amortering kortfristiga lån

 

 

-274

1151

54

584


Amortering av skulder för finansiell leasing

 

 

11

-3

7

-3


Förändrad fordran avseende förmedlade lån

 

 

-798

100

-22

-10


Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga placeringar

 

 

-18

-5

-20

12


Kassaflöde från finansieringsverksamhet

 

657

-617

974

103

1948


UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

 

 

-43

 

-43Kassaflöde från utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

 

0

-43

0

-43

0


 
Årets kassaflöde

 

0

-731

445

-712

535


Likvida medel vid årets början

 

 

947

502

1233

698


Likvida medel vid årets slut

 

 

216

947

521

1233


Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?