Länk till startsidan

Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad för att kunna klara dig själv i den, kan du ha rätt till att få bidrag för det.

Du kan ha rätt till anpassningar som du behöver för att kunna laga mat, sköta din hygien, sova eller umgås. Om ditt behov kan lösas på ett enklare sätt, exempelvis med träning, rehabilitering, hjälpmedel eller ommöblering har du inte rätt till bidrag. Du kan inte heller få bidrag för saker du normalt tar med dig när du flyttar, så som lampor och hushållsmaskiner.

Så här ansöker du

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Så här fyller du i ansökningsblanketten Pdf, 186 kB.

Bilagor till ansökningsblankett

Bilaga 1 - Fastighetsägarens medgivande

Bilaga 2 - Medgivande från annan hyresgäst, bostadsrättsinnehavare eller gemensam ägare som du delar din bostad med

Bilaga 3 - Fullmakt

Till din ansökan ska du också bifoga:

 • Intyg
  Bifoga alltid ett intyg av din aktivitetsbegränsning från arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast där bedömningen har gjorts vid hembesök. Eventuellt kan ett kompletterande intyg av läkare eller annan medicinskt sakkunnig begäras in under utredningens gång.
 • Fastighetsägarens medgivande
  Du måste ha ett skriftligt medgivande från fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen för att göra anpassningar i din bostad. Kontakta din fastighetsägare eller förening tidigt för att få ett medgivande. Tänk på att få med i medgivandet att du inte är skyldig att återställa bostaden till ursprungligt skick när du flyttar.
 • Kostnadsförslag eller offert
  Det underlättar om du bifogar en offert på anpassningen du ansöker om. När du ber om en offert behöver du tänka på att välja entreprenör som har F-skattsedel och behörighet för att göra arbetet du ansöker om. Arbetet måste följa gällande bygglagstiftning och branschregler. Under utredningens gång kan fler offerter tas in för att säkerställa skälig kostnad. Detta är något handläggaren kan hjälpa dig med.

När din ansökan är komplett handlägger vi ditt ärende. Ibland bokar vi också en tid för hembesök.

Du får alltid ett skriftligt beslut. I ditt beslut kan du läsa vad bidraget ska gå till. Om du blir beviljad bidrag är det alltid för en skälig kostnad som ska täcka alla kostnader för att göra anpassningen. Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan förklarar vi varför i beslutet. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga hos Förvaltningsrätten.

När du fått beslut om bostadsanpassningsbidrag väljer du själv entreprenör, beställer arbetet och sluter avtal. Entreprenören ska vara behörig och inneha F-skattsedel. Arbetet och anpassningen ska utföras på ett fackmässigt sätt och följa gällande regelverk. Viktigt att tänka på är att det är konsumenttjänstlagen (1985:716) som gäller mellanbeställaren och den entreprenör du anlitar.

Om du beviljas bidrag får du det utbetalt när anpassningen är klar och godkänd. Utbetalningen sker till ditt privata konto.

En person som bor i ett flerbostadshus och som blivit beviljad bostadsanpassningsbidrag kan komma överens med hyresvärden eller bostadsrättsföreningen om att denna ska överta rätten till bidrag. Den här möjligheten gäller bara för anpassningar i gemensamma utrymmen i anslutning till sökandens lägenhet, inte inne i lägenheten.

Reparationer och underhåll

Du äger och ansvarar för utrustningen som du har fått bidrag för. Därför ska du räkna med utgifter för normalt underhåll och reparationer. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller om du skulle behöva göra en reparation.

Du kan söka bidrag för reparationer av utrustningen som du har fått bidrag för.
Det kan vara för utrustning av tekniskt slag eller om anpassningen har utsatts för onormalt slitage på grund av din funktionsnedsättning.

Om anordningen behöver bytas ut eller om reparationskostnaden är stor, kontakta din handläggare innan du beställer arbetet.

Reparationer som behöver göras på grund av skadegörelse, brister i underhållet av bostaden eller att du hanterat utrustningen på fel sätt kan du inte få bidrag för.

Innan du ansöker om reparationsbidrag kontroller ditt försäkringsskydd och om reparationen omfattas av garantin.

Du ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett som du hittar här:

Ansökan om bidrag för reparationer och underhåll

 1. Sökandes personuppgifter
  Den som är sökande är samma person som är i behov av reparationen. Adressen är till bostaden som redan är anpassad.

 2. Uppgifter till annan än sökande
  Om du har någon annan som företräder dig ska den fylla i sina uppgifter här. Fyll i ett av de fyra alternativen om annan person ska kontaktas under handläggningen:

  Vårdnadshavare är oftast samma person som är förälder. Du är vårdnadshavare fram till den dag barnet fyller 18 år. Som vårdnadshavare har du både rätt och skyldighet att bestämma om saker som handlar om barnet. Barnet ska vara delaktig i besluten utifrån ålder och mognad.

  Biträde hjälper dig i kontakten med handläggaren, men har inte fullmakt att vidta rättshandlingar. Brev i ärendet skickas till den sökande.

  Ombud är en person som har fullmakt att vidta rättshandlingar för dig. All kontakt under handläggningen sker med ditt ombud. Fullmakten från dig ska skickas med ansökan.

  God man eller förvaltare företräder dig och för din talan. All kontakt under handläggningen sker med din företrädare. Registerutdrag om ställföreträdarskap ska skickas med ansökan.

 3. Bidrag söks för
  Skriv vilka åtgärder du söker bidrag för. Skriv hur felet uppstod. Ansökan är inte komplett ifylld om du endast hänvisar till kostnadsförslag eller faktura.

 4. Kostnadsförslag
  Fyll i om du själv kan hämta in kostnadsförslag eller om du kan få hjälp av en annan person. Om du behöver hjälp av handläggare, bifoga separat fullmakt. Se bilaga 1. På kostnadsförslaget eller fakturan ska det stå en beskrivning av felet.

 5. Underskrift
  Ansökan ska alltid skrivas under av den som söker, alla vårdnadshavare eller personen med fullmakt som företräder dig.

Om du flyttar

När du byter bostad ska du välja bostad med omsorg. Bidrag lämnas inte till åtgärder som beror på att den nya bostaden är uppenbart olämplig i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden.

Om du inte längre behöver din utrustning

En del utrustning kan återanvändas till andra som behöver anpassa sina bostäder. Därför får du gärna skänka tillbaka din utrustning till Lunds kommun om du inte längre behöver den.

Återställningsbidrag

Du som äger ett bostadshus kan söka återställningsbidrag för att ta bort anpassningar, som utförts i din fastighet, och bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Småhusägare kan inte få återställningsbidrag.

Ansökan om återställningsbidrag

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?