Länk till startsidan

Solceller

Vilka regler som gäller för att sätta upp solceller beror på om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat området. Andra saker som kan påverka reglerna är om fastigheten är utpekad som kulturmiljö eller om solcellerna kräver förstärkning av takkonstruktionen.

Detaljplanen styr vad du får göra

I detaljplanen står det bland annat hur byggnader ska användas, utformas och placeras. När du gör en anmälan eller söker bygglov tittar vi alltid på vad detaljplanen säger om din tomt.

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Regler inom detaljplanerat område

Även om din åtgärd är fri från bygglovsplikt kan det krävas en anmälan. Kolla både checklistan för bygglov och checklistan anmälan för att kontrollera vad som gäller för din fastighet och åtgärd.

Då krävs det bygglov inom detaljplanerat område

Du behöver söka bygglov om minst en av punkterna stämmer:

 • Solpanelerna följer inte byggnadens eller takets form eller vinkel.
 • Solpanelerna monteras inte utanpå fasaden eller taket.
 • Byggnaden ligger inom eller i anslutning till ett område som är av riksintresse för totalförsvaret. Försvarsmakten har utpekade områden.
  Mer information om riksintresse på försvarsmakten.se
 • Det finns krav på bygglov för solpanelerna i den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.
 • Solpanelen ska integreras i fasaden eller taket så att det bli en permanent ändring som ersätter byggnadens tak- eller fasadmaterial. Det kan exempelvis vara solcellspaneler som är utformade som takpannor eller fasadskivor. Fasadintegrerade solenergianläggningar är alltså både solfångare eller solcellspaneler och tak- eller fasadmaterial.
 • Bygganden är kulturhistoriskt värdefull, eller ligger inom ett sådant område.
  Information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer

Öka sannolikheten att få godkänt bygglov inom kulturmiljö

 • Placera solcellerna så de inte syns från gatan. Till exempel mot trädgården eller gården, på ett låglutande tak eller på en mindre byggnad på tomten.
 • Färgen (kulören) på solenergianläggningen bör ha samma färg som platsen du ska placera den på. Till exempel bör röda solcellspaneler användas på rött tak.
 • Montera hela rektangulära ytor. Det ger ett lugnare intryck än där det är hål för ventiler, skorstenar och takfönster.
 • Välj tak- eller fasadintegrerade solceller, till exempel plåtimiterande solceller som ersätter befintligt plåttak.

Då krävs en anmälan inom detaljplanerat området

Du behöver göra en anmälan om minst en av punkter stämmer:

 • Solcellerna kräver förstärkning av takkonstruktionen. Själva ändringen av den bärande konstruktionen är en anmälningspliktig åtgärd. Det är ansvarig konstruktör som avgör om monteringen av solcellerna kräver anmälningspliktig förstärkning.
  Mer om ändring av bärande konstruktion
 • Placeringen av solcellerna påverkar brandskyddet eller byggnadens brandcellsgränser.
  Mer om ändring av brandskyddet

Regler utanför detaljplan

Tre saker kan påverka om och hur du kan montera dina solceller.

 • Förstärkning av takkonstruktionen.
  Om solcellerna innebär en ökad last kan en förstärkning av takkonstruktionen krävas. Själva ändringen av den bärande konstruktionen är en anmälningspliktig åtgärd. Det är ansvarig konstruktör som avgör om monteringen av solcellerna kräver anmälningspliktig förstärkning.
  Mer om ändring av bärande konstruktion
 • Påverkan på brandskyddet och brandcellsgränser.
  Om placeringen av solcellerna påverkar brandskyddet i byggnadens brandcellsgränser behöver du ansöka om en anmälan för ändring av brandcellsgränser.
  Mer om ändring av brandskyddet
 • Din fastighet ingår i områdesbestämmelser där solceller eller liknande är reglerade. Kontakta bygglovsavdelningen via medborgarcenter på 046-359 50 00 för att få hjälp med vad som gäller för din fastighet.

Klimatrådgivning och brandsäkerhet

Med hjälp av solkartan kan du se hur mycket solel taket på ditt hus kan producera under ett år. Underlaget till kartan uppdateras löpande. I några av byarna och på landsbygden fattas data.

Kommunens energi- och klimatrådgivare hjälper gärna till med råd inför dina solcellsbeslut.
Gratis energi- och klimatrådgivning

På Räddningstjänsten Syds webbplats kan du läsa om hur de anser att solcellsanläggningar och batterilagersystem kan utformas för att skapa goda förutsättningar vid en räddningsinsats.

Brandsäkerhet och solcellsanläggningar

Bygglovsguide för solceller

Kontrollera så att gällande detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter den åtgärd du planerar göra. Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Karta som visar vad som gäller för din fastighet.

Strandskyddsdispens

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs dispens. Skyddszonen omfattar både land och vatten och sträcker sig 100 meter i båda riktningarna från strandkanten.

Mer om strandskyddsdispens.

Ritningar till ansökan

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar.

Ritningar och handlingar till bygglov

Behöver du en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig hjälper till att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. Vid större ändringar, eller om ändringarna gäller flerbostadshus, kan du behöva en kontrollansvarig.

Mer om kontrollansvarig

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld eller om dina ritningar inte är fackmässigt utförda kommer vi be dig komplettera din ansökan. För att dina ritningar ska anses vara fackmannamässiga ska de vara utförda enligt våra exempelritningar. I exempelritningarna kan du också se vad de olika ritningarna ska innehålla.

Du behöver skicka in dessa handlingar:

 • Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1 000.
 • Fasadritning i skala 1:100 med måttsatt redovisning av solfångarna eller solcellerna.

Om solcellerna monteras på taket behövs även:

 • Takplanritning

Inför beslut om startbesked behöver du även lämna in:

 • Kontrollplan

Inför startbesked, om monteringen av solcellerna påverkar bärande konstruktion, behövs även :

 • Konstruktionsritning

Lämnar du in dessa tillsammans med din ansökan kan vi ibland fatta ett kombinerat beslut om lov och startbesked.

Beskrivningar av handlingar du behöver bifoga din ansökan

Här hittar du exempelritningar

Om det krävs fler handlingar för ditt ärende hör vi av oss.

Din ansökan eller anmälan

När du har förberett dina handlingar som ska bifogas kan du göra din ansökan/anmälan.

Du loggar in med ditt bank-id och kan därefter ansöka och bifoga nödvändiga handlingar.

Ansök om lov eller gör anmälan via e-tjänst

Du kan också ansöka via blankett. Kontakta medborgarcenter så skickar de en blankett till dig. Skicka in blanketten tillsammans med bilagorna till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.

Avgifter

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter

Vår handläggning

När din ansökan/anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Vi går igenom din ansökan för att se om den är komplett. Om din ansökan/anmälan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar vi ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

Mer om vår handläggning

Du behöver startbesked för att påbörja arbetet

Du behöver alltid ett startbesked, oavsett om du sökt lov eller gjort en anmälan. Du får börja bygga efter att du har fått ett startbesked från stadsbyggnadskontoret.

Du behöver slutbesked för att få börja använda din åtgärd

Du får inte börja använda din byggnad eller åtgärd förrän du har fått ett slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde i ditt ärende.
Skicka in dina handlingar inför slutbesked via e-tjänsten: Se och komplettera mitt byggärende

Olovligt byggande

Om du påbörjar byggnationen utan startbesked eller börjar använda byggnaden utan slutbesked bryter du mot plan- och bygglagen. Det kan bland annat innebära att du måste betala en byggsanktionsavgift.

Läs mer om olovligt byggande och sanktionsavgifter

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?