Länk till startsidan

Solceller och solfångare

Du behöver inte söka bygglov för att montera solcellspaneler inom ett detaljplanerat område så länge fastigheten inte är utpekade som kulturmiljö eller ligger inom riksintresse för totalförsvaret. Solcells­panelerna måste följa byggnadens form och placeras utanpå befintligt tak eller fasad samt följa gällande detaljplan. Påverkas bärande konstruktion krävs det en anmälan även om solcellerna inte är bygglovspliktiga.

Detaljplanen styr vad du får göra

I detaljplanen står det bland annat hur byggnader ska användas, utformas och placeras. När du gör en anmälan eller söker bygglov tittar vi alltid på vad detaljplanen säger om din tomt.

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Utanför detaljplanerat område krävs det oftast inget bygglov. Undantaget är om det är reglerat i områdesbestämmelserna.

Förstärkning av takkonstruktionen

Tänk på att om solcellerna medför en ökad last så att en förstärkning av takkonstruktionen krävs, är själva ändringen av den bärande konstruktion en anmälningspliktig åtgärd. Det är ansvarig konstruktör som avgör om monteringen av solcellerna kräver anmälningspliktig förstärkning.

Historisk miljö

Det krävs också bygglov för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs i områden med riksintresse. På kulturhistoriskt värdefulla byggnader bedöms det ofta vara olämpligt att montera solceller.
Information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer

Riksintresse för totalförsvaret

Du behöver alltid söka bygglov om du planerar att montera solceller på en byggnad som ligger inom de områden som Försvarsmakten pekat ut som påverkansområde för buller och annan risk samt påverkansområde övrigt.

Dokument med information och kartbilder över Skånes utpekade områden.

Mer information om riksintresse på försvarsmakten.se

Klimatrådgivning

Kommunens energi- och klimatrådgivare hjälper gärna till med övriga råd inför dina solcellsbeslut.
Gratis energi- och klimatrådgivning

Bygglovsguide för solceller

Kontrollera så att gällande detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter den åtgärd du planerar göra. Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Karta som visar vad som gäller för din fastighet.

Strandskyddsdispens

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs dispens. Skyddszonen omfattar både land och vatten och sträcker sig 100 meter i båda riktningarna från strandkanten.

Mer om strandskyddsdispens.

Ritningar till ansökan

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar.

Ritningar och handlingar till bygglov

Behöver du en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig hjälper till att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. Vid större ändringar, eller om ändringarna gäller flerbostadshus, kan du behöva en kontrollansvarig.

Mer om kontrollansvarig

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld eller om dina ritningar inte är fackmässigt utförda kommer vi be dig komplettera din ansökan. För att dina ritningar ska anses vara fackmannamässiga ska de vara utförda enligt våra exempelritningar. I exempelritningarna kan du också se vad de olika ritningarna ska innehålla.

Du behöver skicka in dessa handlingar:

  • Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1 000.
  • Fasadritning i skala 1:100 med måttsatt redovisning av solfångarna eller solcellerna.

Om solcellerna monteras på taket behövs även:

  • Takplanritning

Inför beslut om startbesked behöver du även lämna in:

  • Kontrollplan

Inför startbesked, om monteringen av solcellerna påverkar bärande konstruktion, behövs även :

  • Konstruktionsritning

Lämnar du in dessa tillsammans med din ansökan kan vi ibland fatta ett kombinerat beslut om lov och startbesked.

Beskrivningar av handlingar du behöver bifoga din ansökan

Här hittar du exempelritningar

Om det krävs fler handlingar för ditt ärende hör vi av oss.

Din ansökan eller anmälan

När du har förberett dina handlingar som ska bifogas kan du göra din ansökan/anmälan.

Du loggar in med ditt bank-id och kan därefter ansöka och bifoga nödvändiga handlingar.

Ansök om lov eller gör anmälan via e-tjänst

Du kan också ansöka via blankett. Kontakta medborgarcenter så skickar de en blankett till dig. Skicka in blanketten tillsammans med bilagorna till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.

Avgifter

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter

Vår handläggning

När din ansökan/anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Vi går igenom din ansökan för att se om den är komplett. Om din ansökan/anmälan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar vi ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

Mer om vår handläggning

Du behöver startbesked för att påbörja arbetet

Du behöver alltid ett startbesked, oavsett om du sökt lov eller gjort en anmälan. Du får börja bygga efter att du har fått ett startbesked från stadsbyggnadskontoret.

Du behöver slutbesked för att få börja använda din åtgärd

Du får inte börja använda din byggnad eller åtgärd förrän du har fått ett slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde i ditt ärende.

Olovligt byggande

Om du påbörjar byggnationen utan startbesked eller börjar använda byggnaden utan slutbesked bryter du mot plan- och bygglagen. Det kan bland annat innebära att du måste betala en byggsanktionsavgift.

Läs mer om olovligt byggande och sanktionsavgifter

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?