Länk till startsidan

Garage, växthus, carport och förråd

En carport, ett växthus eller förråd klassas oftast för en komplementbyggnad. Om det krävs bygglov eller anmälan beror bland annat på vilken fastighet du tänker bygga på, byggnadens storlek och placeringen på tomten.

Din tomt är inom detaljplanerat område

Ta reda på om din tomt ligger inom detaljplan eller områdesbestämmer.

Läs om hur du förstår din detaljplan.

Om din nya byggnad inte kan klassas som attefallshus eller friggebod krävs alltid bygglov.

 • Attefallsbyggnad – Om din nya byggnad blir en tillbyggnad på 15 kvm eller mindre, alternativt är friliggande på högst 30 kvm och har 4 meter i taknock eller lägre samt fastigheten ligger utanför kulturmiljö kan den klassas som en attefallsbyggnad.
 • Friggebod – Din byggnad klassas som friggebod om den är 15 kvm eller mindre, har 3 meter i taknock eller lägre samt att det efter bygget som mest kommer att finnas 15 kvm friggebod på tomten. En friggebod är alltid fristående. En tillbyggnad kan alltså aldrig vara en friggebod.

Mer information vad du behöver veta när du ska bygga en friggebod eller ett attefallshus
Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer

Din tomt är utanför detaljplanerat område

Ta reda på om din tomt ligger inom detaljplan eller områdesbestämmer.

 • Tillbyggnad – Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse är en liten tillbyggnad bygglovsbefriad och inte heller anmälningspliktig, så länge byggnaden är 4,5 meter från tomtgräns.
 • Friliggande mindre byggnad (komplementbyggnad) – För att en friliggande byggnad ska vara fri från lov- och anmälningsplikt måste den byggas i närheten av ett bostadshus för att klassas som komplementbyggnad. I andra fall kan byggnaden klassas som huvudbyggnad . Det är också viktigt att den nya byggnaden är minst 4,5 meter från tomtgränsen, om inte din granne ger sitt medgivande till att du bygger närmare.

Mer om ny huvudbyggnad.

Återanvänd gärna byggmaterial

Använder du återbrukat tegel, ett gammalt fönster eller virke från ett tidigare hus minskar du den negativa klimatpåverkan. Det finns en marknad för att såväl köpa som sälja begagnat material. Tänk på att de ska uppfylla gällande krav.

Vad gäller för din fastighet?

Kontrollera så att gällande detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter den åtgärd du planerar göra. Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Karta som visar vad som gäller för din fastighet.

Strandskyddsdispens

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs dispens. Skyddszonen omfattar både land och vatten och sträcker sig 100 meter i båda riktningarna från strandkanten.

Mer om strandskyddsdispens.

Ritningar till ansökan eller anmälan

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov eller göra en anmälan måste du ta fram ritningar. Ritningarna måste vara fackmässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan/anmälan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar.

Ritningar och handlingar

Behöver du en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig hjälper till att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. Vid större ändringar, eller om ändringarna gäller flerbostadshus, kan du behöva en kontrollansvarig.

Mer om kontrollansvarig

Andra tillstånd du kan behöva

Om du i samband med din tänkta åtgärd/byggnation även ska utföra någon av dessa anordningar/installationer eller ändra befintlig anläggning, ska du lämna in ansökan/anmälan för dem samtidigt med ansökan om lov. Detta för att vi ska samordna handläggningen av dina ärenden.

 • Egen avloppsanläggning
 • Kommunalt vatten och avlopp
 • Värmepumpanläggning
 • Verksamhet i byggnaden. Om byggnaden ska användas till annat än bostadsändamål kan det krävas tillstånd beroende på vilken verksamhet du ska bedriva i byggnaden.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld eller dina ritningar fackmässigt utförda kommer vi be dig komplettera din ansökan. I exempelritningarna kan du också se vad de olika ritningarna ska innehålla.

När du vill ha bygglov för att bygga ett garage, en carport eller ett förråd behöver du skicka in dessa handlingar:

 • Situationsplan
 • Planritning, en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs.
 • Sektionsritning, en genomskärning av byggnaden från sidan.
 • Fasadritning

Inför startbesked behöver du även lämna in:

 • Kontrollplan som ska säkerställa att byggprojektet kommer att uppfylla samhällets krav. 
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Konstruktionsritning

Lämnar du in dessa tillsammans med din ansökan kan vi ibland fatta ett kombinerat beslut om lov och startbesked.

Beskrivningar av handlingar du behöver bifoga din ansökan

Om det krävs fler handlingar för ditt ärende hör vi av oss.

Din ansökan eller anmälan

När du har förberett dina handlingar som ska bifogas kan du göra din ansökan/anmälan.

Du loggar in med ditt bank-id och kan därefter ansöka och bifoga nödvändiga handlingar.

Ansök om lov eller gör anmälan via e-tjänst

Du kan också ansöka via blankett. Kontakta medborgarcenter så skickar de en blankett till dig. Skicka in blanketten tillsammans med bilagorna till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.

Avgifter

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter

Vår handläggning

När din ansökan/anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Vi går igenom din ansökan för att se om den är komplett. Om din ansökan/anmälan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar vi ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

Mer om vår handläggning

Du behöver startbesked för att påbörja arbetet

Du behöver alltid ett startbesked, oavsett om du sökt lov eller gjort en anmälan. Du får börja bygga efter att du har fått ett startbesked från stadsbyggnadskontoret.

Du behöver slutbesked för att få börja använda din åtgärd

Du får inte börja använda din byggnad eller åtgärd förrän du har fått ett slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde i ditt ärende.
Skicka in dina handlingar inför slutbesked via e-tjänsten: Se och komplettera mitt byggärende

Olovligt byggande

Om du påbörjar byggnationen utan startbesked eller börjar använda byggnaden utan slutbesked bryter du mot plan- och bygglagen. Det kan bland annat innebära att du måste betala en byggsanktionsavgift.

Läs mer om olovligt byggande och sanktionsavgifter

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?