Länk till startsidan

Tillbyggnad och nytt hus

Du behöver söka bygglov för större hus och tillbyggnader. Ska du bygga mindre tillbyggnader eller ett mindre friliggande hus kan det räcka med en anmälan.

Detaljplanen styr vad du får göra

I detaljplanen står det bland annat hur byggnader ska användas, utformas och placeras. När du gör en anmälan eller söker bygglov tittar vi alltid på vad detaljplanen säger om din tomt.

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Vad räknas som tillbyggnad?

Tänk på att för att din planerade tillbyggnad ska räknas som just tillbyggnad ska tillägget vara underordnad befintlig byggnad. Vill du bygga till en större byggnadsdel ska du söka bygglov för ett nytt hus.

Ligger din fastighet utanför detaljplanerat område och du planerar bygga en större byggnad, rekommenderar vi dig att först söka förhandsbesked för att få veta om marken är lämplig för det du vill göra.
Mer information om förhandsbesked

Huvudbyggnad eller komplementbyggnad?

Tomten måste ha ett bostadshus som huvudbyggnad för att du ska kunna bygga en komplementbyggnad. En komplementbyggnad kan vara flera olika typer av byggnader, till exempel ett fristående uthus, garage, växthus, bastu, eller andra mindre fristående byggnader. Om du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till ett komplementhus behöver du söka bygglov, men klassas din planerade byggnad som friggebod eller attefallshus gäller andra regler.

Attefallshus är bygglovsfria men men även om du kan bygga bygglovsfritt måste du fortfarande göra en anmälan och få ett startbesked innan du påbörjar dina åtgärder.
Mer information om friggebod och attefallshus

Att tänka på innan du ansöker om lov

Ska du bygga ett större projekt, till exempel ett flerfamiljshus eller större lagerhall, kan du höra av dig till bygglovsavdelningen och få en med detaljerad checklista över vilka handlingar som krävs.

Parkering

Som fastighetsägare ansvarar du för att ordna parkering för din fastighet i enlighet med kommunens parkeringsnorm. Där beskrivs vilket ansvar byggherrar och fastighetsägare har för att tillgodose en rimlig efterfrågan på parkeringsplatser.
Lunds kommuns parkeringsnorm Pdf, 733 kB.

Dagvattenhantering

Det är byggherrens ansvar att se till att dagvatten omhändertas på den egna fastigheten. Du behöver samordna ditt projekt med tekniska förvaltningen angående anslutningar till allmän platsmark. 

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det innebär att i dessa områden kan det behövas bygglov, rivningslov och anmälan för åtgärder som annars inte kräver detta.
Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer

Strandskydd

Ligger din fastighet nära vatten kan dina planer påverkas av strandskyddet. Det krävs dispens enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.
Mer information om strandskydd

Utrymme till djurhållning

Ska du bygga ett stall, börja använda ett utrymme till djurhållning som tidigare använts till något annat eller sätta upp ett hägn behöver du ansöka om förprövning hos länsstyrelsen. Förprövning ska inte förväxlas med ett vanligt bygglov som du söker hos kommunen. En byggnation kan alltså kräva både bygglov och förprövning.
Mer om förprövning på Länsstyrelsens webbplats

Läs hur du kan bygga mer energieffektivt på Energi- och klimatrådgivarna i Skånes webbsida


Bygglovsguide

Vad gäller för din fastighet?

Kontrollera så att gällande detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter den åtgärd du planerar göra. Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Karta som visar vad som gäller för din fastighet.

Strandskyddsdispens

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs dispens. Skyddszonen omfattar både land och vatten och sträcker sig 100 meter i båda riktningarna från strandkanten.

Mer om strandskyddsdispens.

Ritningar till ansökan eller anmälan

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov eller göra en anmälan måste du ta fram ritningar. Ritningarna måste vara fackmässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan/anmälan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar.

Ritningar och handlingar

Behöver du en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig hjälper till att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. Vid större ändringar, eller om ändringarna gäller flerbostadshus, kan du behöva en kontrollansvarig.

Mer om kontrollansvarig

Andra tillstånd du kan behöva

Om du i samband med din tänkta åtgärd/byggnation även ska utföra någon av dessa anordningar/installationer eller ändra befintlig anläggning, ska du lämna in ansökan/anmälan för dem samtidigt med ansökan om lov. Detta för att vi ska samordna handläggningen av dina ärenden.

 • Egen avloppsanläggning
 • Kommunalt vatten och avlopp
 • Värmepumpanläggning
 • Verksamhet i byggnaden. Om byggnaden ska användas till annat än bostadsändamål kan det krävas tillstånd beroende på vilken verksamhet du ska bedriva i byggnaden.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld, det saknas handlingar eller om dina ritningar inte är fackmässigt utförda kommer vi be dig komplettera din ansökan. För att dina ritningar ska anses vara fackmannamässiga ska de vara utförda enligt våra exempelritningar. I exempelritningarna kan du också se vad de olika ritningarna ska innehålla.

När planerar att bygga ett bostadshus eller fritidshus behöver du bland annat skicka in dessa handlingar:

 • situationsplan (använd nybyggnadskarta som underlag)
 • planritning
 • sektionsritning
 • fasadritning
 • markplaneringsritning

Inför beslut om startbesked behöver du bland annat även lämna in:

 • Riskbedömning
 • Kontrollplan
 • Dimensioneringskontroll
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning

Beskrivningar av handlingar du behöver bifoga din ansökan

Här hittar du exempelritningar

Om det krävs fler handlingar för ditt ärende hör vi av oss.

Ska du bygga ett större projekt, till exempel ett flerfamiljshus eller större lagerhall, kan du höra av dig till bygglovsavdelningen och få en med detaljerad checklista över vilka handlingar som krävs.

Din ansökan eller anmälan

När du har förberett dina handlingar som ska bifogas kan du göra din ansökan/anmälan.

Du loggar in med ditt bank-id och kan därefter ansöka och bifoga nödvändiga handlingar.

Ansök om lov eller gör anmälan via e-tjänst

Du kan också ansöka via blankett. Kontakta medborgarcenter så skickar de en blankett till dig. Skicka in blanketten tillsammans med bilagorna till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.

Avgifter

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter

Vår handläggning

När din ansökan/anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Vi går igenom din ansökan för att se om den är komplett. Om din ansökan/anmälan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar vi ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

Mer om vår handläggning

Du behöver startbesked för att påbörja arbetet

Du behöver alltid ett startbesked, oavsett om du sökt lov eller gjort en anmälan. Du får börja bygga efter att du har fått ett startbesked från stadsbyggnadskontoret.

Du behöver slutbesked för att få börja använda din åtgärd

Du får inte börja använda din byggnad eller åtgärd förrän du har fått ett slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde i ditt ärende.
Skicka in dina handlingar inför slutbesked via e-tjänsten: Komplettera ditt byggärende

Olovligt byggande

Om du påbörjar byggnationen utan startbesked eller börjar använda byggnaden utan slutbesked bryter du mot plan- och bygglagen. Det kan bland annat innebära att du måste betala en byggsanktionsavgift.

Läs mer om olovligt byggande och sanktionsavgifter

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?