Länk till startsidan

Friggebod och attefallshus

Både friggebodar och attefallshus är i många fall bygglovsbefriade men det finns fortfarande mycket att tänka på och förhålla sig till i planeringen av bygget. Ska du bygga ett attefallshus behöver du göra en anmälan och få ett startbesked innan du får påbörja dina åtgärder.

Detaljplanen styr oftast vad du får göra

I detaljplanen står det bland annat hur byggnader ska användas, utformas och placeras. När du gör en anmälan eller söker bygglov tittar vi alltid på vad detaljplanen säger om din tomt. Oftast behöver inte anmälningspliktiga åtgärder påverkas av detaljplanens regleringar men det finns undantag.

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Friggebod

Din planerade friggebod är bygglovsfri om alla punkter stämmer:

 • Friggeboden är en ny fristående byggnad på tomten.
 • Det kommer efter bygget sammanlagt finnas max 15 kvadratmeter bygglovsfria friggebodar på tomten.
 • Det finns en villa eller ett radhus (en- eller tvåbostadshus) på tomten.
 • Taknockshöjden kommer högst vara tre meter.
 • Friggeboden kommer som närmast vara 4,5 meter från tomtgräns.
 • Detaljplanen tillåter bygglovsfria friggebodar.

Om inte alla punkter ovan stämmer behöver du söka bygglov för din friggebod alternativt göra en anmälan för ett attefallshus.

Boverkets information om friggebodar

Attefallshus

Du som har en villa eller ett radhus får bygga ett eller flera så kallade attefallshus. Men innan du börjar bygga måste du göra en anmälan och få ett startbesked.

Är din fastighet utpekad som kulturhistoriskt värdefull miljö krävs det alltid bygglov. Du hittar information om kulturhistorisk värdefull bebyggelse i kommunens Bevarandeprogram och i aktuell detaljplan.
Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer

Tre varianter av attefallshus

Komplementbyggnad

En komplementbyggnad är exempelvis förråd, gäststuga eller garage. Den byggnaden får vara upp till 30 kvadratmeter och ha högst fyra meter i nockhöjd. Om du vill bygga ditt attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett medgivande från de grannar som berörs. Men du måste alltid söka bygglov om du bygger närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot gator och annan mark tillgänglig för allmänheten.
Boverkets information om komplementbyggnad (högst 30 kvadratmeter)

Komplementbostadshus

Om attefallshuset ska användas som ett fritidshus eller en permanent bostad kallas det istället för komplementbostadshus. Det får vara upp till 30 kvadratmeter och ha högst fyra meter i nockhöjd. Det ska innehålla alla funktioner som finns i en bostad, till exempel inredning och utrustning för matlagning, personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Om du vill bygga ditt attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett medgivande från de grannar som berörs. Men du måste alltid söka bygglov om du bygger närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot gator och annan mark tillgänglig för allmänheten.

Boverkets information om komplementbostadshus (högst 30 kvadratmeter)

Attefallstillbyggnad

Attefallshuset kan även byggas som en attefallstillbyggnad till ett befintligt bostadshus. Då ska tillbyggnaden vara högst 15 kvadratmeter och högsta höjden är lägre än bostadshusets taknockshöjd.

Om du vill bygga ditt attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett medgivande från de grannar som berörs. Men du måste alltid söka bygglov om du bygger närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot gator och annan mark tillgänglig för allmänheten.

Boverkets information om bygglovsbefriad attefallstillbyggnad (högst 15 kvadratmeter)

Att tänka på

Beskrivningar av vanliga ritningar och handlingar

Det finns krav som måste vara uppfyllda även om det inte krävs bygglov eller anmälan. Du hittar mer information om det på Boverkets webbplats. Det krävs också tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Boverkets webbplats

Mer information om strandskydd

Återanvänd gärna byggmaterial

Använder du återbrukat tegel, ett gammalt fönster eller plank från ett tidigare hus minskar du den negativa klimatpåverkan. Det finns en marknad för att såväl köpa som sälja begagnat material.

Guide inför anmälan av attefallshus eller lovansökan

Vad gäller för din fastighet?

Kontrollera så att gällande detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter den åtgärd du planerar göra. Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Karta som visar vad som gäller för din fastighet.

Strandskyddsdispens

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs dispens. Skyddszonen omfattar både land och vatten och sträcker sig 100 meter i båda riktningarna från strandkanten.

Mer om strandskyddsdispens.

Ritningar till ansökan eller anmälan

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov eller göra en anmälan måste du ta fram ritningar. Ritningarna måste vara fackmässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan/anmälan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar.

Ritningar och handlingar

Behöver du en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig hjälper till att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. Vid större ändringar, eller om ändringarna gäller flerbostadshus, kan du behöva en kontrollansvarig.

Mer om kontrollansvarig

Andra tillstånd du kan behöva

Om du i samband med din tänkta åtgärd/byggnation även ska utföra någon av dessa anordningar/installationer eller ändra befintlig anläggning, ska du lämna in ansökan/anmälan för dem samtidigt med ansökan om lov. Detta för att vi ska samordna handläggningen av dina ärenden.

 • Egen avloppsanläggning
 • Kommunalt vatten och avlopp
 • Värmepumpanläggning
 • Verksamhet i byggnaden. Om byggnaden ska användas till annat än bostadsändamål kan det krävas tillstånd beroende på vilken verksamhet du ska bedriva i byggnaden.

För att vi ska kunna handlägga din anmälan behöver du skicka in flera bilagor. Om din anmälan inte är komplett ifylld eller dina ritningar fackmässigt utförda kommer vi be dig komplettera din anmälan. I exempelritningarna kan du också se vad de olika ritningarna ska innehålla.

När du gör en anmälan för attefallshus behöver du alltid skicka in dessa handlingar:

 • Situationsplan
 • Planritning, en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs.
 • Sektionsritning, en genomskärning av byggnaden från sidan.
 • Fasadritning
 • Kontrollplan som ska säkerställa att byggprojektet kommer att uppfylla samhällets krav. 
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Konstruktionsritning
 • Dimensionskontroller

Beskrivningar av vanliga handlingar och ritningar

Här hittar du exempelritningar

Om det krävs fler handlingar för ditt ärende hör vi av oss.

Komplementbostadshus

Klassas byggnaden som komplementbostadhus behöver du även ta fram följande handlingar och uppgifter:

 • Kontrollansvarig
 • Energiberäkning
 • Ventilationsritningar
 • Värmeritningar
 • Vatten och avloppsritningar

Om det krävs fler handlingar för ditt ärende hör vi av oss.

Din ansökan eller anmälan

När du har förberett dina handlingar som ska bifogas kan du göra din ansökan/anmälan.

Du loggar in med ditt bank-id och kan därefter ansöka och bifoga nödvändiga handlingar.

Ansök om lov eller gör anmälan via e-tjänst

Du kan också ansöka via blankett. Kontakta medborgarcenter så skickar de en blankett till dig. Skicka in blanketten tillsammans med bilagorna till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.

Avgifter

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter

Vår handläggning

När din ansökan/anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Vi går igenom din ansökan för att se om den är komplett. Om din ansökan/anmälan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar vi ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

Mer om vår handläggning

Du behöver startbesked för att påbörja arbetet

Du behöver alltid ett startbesked, oavsett om du sökt lov eller gjort en anmälan. Du får börja bygga efter att du har fått ett startbesked från stadsbyggnadskontoret.

Du behöver slutbesked för att få börja använda din åtgärd

Du får inte börja använda din byggnad eller åtgärd förrän du har fått ett slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde i ditt ärende.
Skicka in dina handlingar inför slutbesked via e-tjänsten: Se och komplettera mitt byggärende

Olovligt byggande

Om du påbörjar byggnationen utan startbesked eller börjar använda byggnaden utan slutbesked bryter du mot plan- och bygglagen. Det kan bland annat innebära att du måste betala en byggsanktionsavgift.

Läs mer om olovligt byggande och sanktionsavgifter

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?