Länk till startsidan

Mål: Levnadsvanor

Det övergripande målet om levnadsvanor handlar om att främja hälsosamma vanor genom hela livet. För att nå målet arbetar vi bland annat med ekonomiska förutsättningar, jämlikhet, måltider, vårdnadshavare, hälsa och missbruk.

Levnadsvanor är ett viktigt område för att uppnå jämlik hälsa under hela livet. Samtidigt är en god hälsa på många sätt en förutsättning för utbildning, arbete och försörjning. Arbetet med hälsosamma vanor genom hela livet omfattar ökad fysisk aktivitet, psykisk hälsa, kost och goda matvanor, arbete mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel samt ett liv fritt från våld.

Mål och resultat

Det övergripande målet inom området levnadsvanor är att:

  • Främja hälsosamma vanor genom hela livet.

För att uppnå det övergripande målet har flera delmål tagits fram:

3.1 Ekonomisk tillgänglighet

Illustration av en grön cirkel.

Lunds kommun ska arbeta för att öka den ekonomiska tillgängligheten till hälsofrämjande miljöer och aktiviteter.

Status

Kommer att klara målet.

3.2 Jämlikhet i fysisk planering

Illustration av en gul fyrhörning.

Lunds kommun ska i sin fysiska planering säkerställa mer jämlik och jämställd tillgång till grön- och friluftsområden, gång- och cykelvägar, rekreation och spontanidrottsplatser, skolgårdar och idrottsanläggningar.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras.

3.3 Måltider och livsmedel

Illustration av en gul fyrhörning.

I Lunds kommunkoncern ska samtliga måltider och val av livsmedel bidra till bättre matvanor, vara likvärdiga inom kommunens olika verksamheter samt vara framställda under goda arbetsförhållanden.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras.

3.4 Föräldraskapsstöd

Illustration av en gul fyrhörning.

Lunds kommun ska erbjuda alla vårdnadshavare olika former av stöd under barnets hela uppväxt.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras.

3.5 Psykisk hälsa och fysisk aktivitet

Illustration av en röd fyrkant.

I Lunds kommun ska den psykiska hälsan och den fysiska aktiviteten öka.

Status

Riskerar att inte klara målet.

3.5 ANDTS

Illustration av en röd fyrkant.

Lunds kommun ska arbeta för att förebygga spelmissbruk och antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar innan 18 års ålder med alkohol och tobak ska minska.

Status

Riskerar att inte klara målet.

Så arbetar vi för att nå målen

Här listar vi några exempel på hur vi arbetar för att nå målen.

Aktiv fritid

I Lund finns det många goda möjligheter till en aktiv fritid, vilket är viktigt för att underlätta hälsosamma levnadsvanor för Lundaborna. Bland annat har vi över 150 lekplatser, gott om idrottshallar och idrottsplatser, äventyrs- och friluftsbad, vandringsleder, cykelleder med mera. Här finns även möjlighet att låna fritidsprylar gratis och mycket mer.

Program och planer som stöttar hälsosamma levnadsvanor

Lunds kommun har många planer som ska stötta hälsosamma vanor. Här är några exempel:

Mat- och måltidsplan för Lunds kommun Pdf, 992 kB.
Idrottspolitiskt program Pdf, 3 MB.
Plan för att förebygga och bekämpa våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål Pdf, 427 kB.
Plan mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar Pdf, 577 kB.

Arbete för att förebygga missbruk

Det finns råd, stöd och olika insatser till personer som har problem med missbruk. Arbetet med att förebygga missbruk hos unga har extra fokus.
Så arbetar vi för att minska missbruk.

Stöd för personer med psykisk ohälsa

Lunds kommun kan hjälpa personer med psykisk ohälsa med stöd, boende, sysselsättning och service.

Socialtjänstens sidor för stöd vid psykisk ohälsa

Youth Aware of Mental Health (YAM)

Lunds kommun ska arbeta för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga genom YAM. Utbildningsprogrammet har utvecklats för skolelever i åldersgruppen 14-16 år. Programmet ska hjälpa eleverna att hantera svårigheter i livet och öka kunskapen om psykisk hälsa.

Lov i Lund

Lov i Lund ordnar gratis lovverksamhet för barn och unga i hela Lund.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?