Länk till startsidan

Mål: Demokrati

Demokratimålet handlar om att skapa jämlika möjligheter till delaktighet och inflytande. För att nå målet arbetar vi bland annat med samverkan, kunskapsnivåhöjning, rättigheter och tillgänglig information.

Jämlikhet innebär lika rättigheter och möjligheter för alla människor. Att arbeta för jämlikhet innebär att anpassa verksamheterna så att de motsvarar människors olika behov och förutsättningar. Att öka delaktigheten handlar om att ge utrymme för allas röster.

Mål och resultat

Det övergripande målet inom området demokrati är att till senast 2030:

  • Skapa jämlika möjligheter till delaktighet och inflytande.

För att uppnå det övergripande målet har flera delmål tagits fram:

1.1 Samverkansinitiativ

Illustration av en grön cirkel.

Lunds kommun ska öka antalet initiativ för samverkan med idéburen sektor i Lund.

Status

Kommer att klara målet.

1.2 Tillgänglig information

Illustration av en gul fyrhörning.

Lunds kommun ska säkerställa att det finns tillgänglig och begriplig information
på Lunds kommuns webbplatser, intranät och dokument för att de som bor
och verkar i Lund ska förstå sina rättigheter, samt ges möjlighet att delta i och
förstå beslut som berör den egna livssituationen.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras.

1.3 Rättigheter för vissa grupper

Illustration av en gul fyrhörning.

Lunds kommun ska stärka rättigheterna för barn, personer med funktionsnedsättning och nationella minoriteter. Detta med utgångspunkt i barnkonventionen, konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, samt minoritetslagstiftningen och språklagen.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras.

1.4 Hög kunskapsnivå

Illustration av en grön cirkel.

Lunds kommunkoncern ska ha hög kunskapsnivå om mänskliga rättigheter och
social hållbarhet.

Status

Kommer att klara målet.

Så arbetar vi för att nå målen

Här listar vi några exempel på hur vi arbetar för att nå målen:

Lund Sveriges första stad för mänskliga rättigheter

I Lund är arbetet med folkhälsa och mänskliga rättigheter en del av program för social hållbarhet.
Vad det innebär att vara en MR-stad

Överenskommelse med idéburen sektor

Överenskommelsen handlar om hur kommunen och idéburen sektor i Lund kan utveckla ett djupare samarbete kring frågor som är viktiga för vår stad och för medborgare.
Överenskommelsen med idéburen sektor

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

IOP är ett partnerskap mellan en eller flera idéburna organisationer och kommunen. Ett IOP-avtal skrivs oftast runt en speciell verksamhet som den idéburna organisationen ansvarar för men som kommunen vill delta i och stötta.

Samverkansformen idéburet offentligt partnerskap

Lunds unga röster

En kommunal verksamhet som jobbar för att unga ska få plats att påverka i den lokala demokratin.
Ung i Lund

Barnets bästa

Vi arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges beslut att barnkonventionen och dess grundläggande principer ska gälla i Lund samt att konsekvenserna för barn tydligt ska framgå vid alla kommunala beslut.

Handlingsplan för att stärka barns rättigheter

Lunds kommunstyrelse antog Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun, daterad 2021-12-01 och handlingsplanen ersätter den tidigare strategin Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun. Handlingsplan för Barnets Bästa är vägledande för förvaltningarnas arbete med barnkonventionen och utgår från riksdagens nationella strategi som antogs 2010 för att stärka barns rättigheter i Sverige. Varje nämnd har ansvar för att säkerställa att beslut som rör barn överensstämmer med barnkonventionen och handlingsplanen för att stärka barnets rättigheter.

Handlingsplan för att stärka barns rättigheter Pdf, 4 MB.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen ska ge barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år.

På UNICEF:s webbplats kan du läsa mer om barnkonventionen

Nationella minoriteters rättigheter

Lunds kommun har en strategi och en handlingsplan för att säkerställa att vi lever upp till lagen om nationella minoriteters rättigheter.

Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetsspråk. Minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Deras minoritetsspråk heter jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Arbetet med nationella minoriteter i Lund utgår från strategi och handlingsplan för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter.

Strategi för nationella minoriteter Pdf, 202 kB.

Handlingsplan för nationella minoriteter

Modersmålsstöd och modersmålsundervisning

Elever som själva anser sig tillhöra någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i nationella minoritetsspråk. Det krävs inga förkunskaper i språket för att ha rätt till undervisning. Barn som tillhör en nationell minoritet har rätt till stöd i sitt nationella minoritetsspråk i förskolan enligt skollagen. Målet är att ge barnet möjlighet att utveckla en flerkulturell identitet.

Modersmålscentrums sidor

Aktiviteter på Folkbiblioteken

Folkbiblioteken i Lund erbjuder aktiviteter på minoritetsspråken och program om de nationella minoriteterna. Företräder du en minoritetsförening och vill samarbeta med biblioteken är du välkommen att kontakta oss.

Folkbibliotekets program och aktiviteter

Stöd för utveckla minoriteternas kultur

Du som tillhör en nationell minoritet har rätt att utveckla din kultur. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska särskilt stödjas.

Du kan söka föreningsstöd och kulturstöd hos kultur- och fritidsförvaltningen.

Bidrag och stöd

Personer med funktionsnedsättning

Samhället ska utformas så att alla människor, oavsett funktionstillstånd, kan vara delaktiga i samhället på lika villkor. Vägen till full delaktighet och jämlikhet utgår ifrån de mänskliga rättigheterna. I Lunds kommun finns en plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning som syftar till att göra Lunds kommun till en lättillgänglig kommun för invånare och besökare med funktionsnedsättning.

Lunds kommuns arbete utgår från FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, mänskliga rättigheter och det nationella målet för funktionshinderpolitiken.

Det nationella arbetet och mål för funktionshinderpolitik

Funktionshinderspolitiken bedrivs bland annat genom att:

  • Utforma samhället efter människors olika behov så att det inte krävs anpassning i efterhand (universell utformning).
  • Undanröja befintliga hinder.
  • Skapa individuella stöd och lösningar för individens självständighet.
  • Förebygga och motverka diskriminering.

Kommunala funktionshinderrådet

Kommunala funktionshinderrådet är ett forum för dialog mellan Lunds kommun och Lunds funktionshinderföreningar.

Kommunala funktionshinderrådet

Plan för delaktighet och jämlikhet

I Lunds kommun finns en plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning Pdf, 354 kB.

Exempel på hjälp från kommunen

I Lunds kommun finns olika stöd att tillgå för att, några exempel är utlåning av hörslingor och tillgång till tillgänglighetsrådgivning.

Låna hörslinga

Tillgänglighetsrådgivning

Tillgänglighet på våra webbplatser

Vi arbetar mot att alla besökare ska kunna använda, hantera och förstå våra webbplatser.
Tillgänglighet på våra webbplatser

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?