Länk till startsidan

Mål: Demokrati

Demokratimålet handlar om att skapa jämlika möjligheter till delaktighet och inflytande.

Jämlikhet innebär lika rättigheter och möjligheter för alla människor. Att arbeta för jämlikhet innebär att anpassa verksamheterna så att de motsvarar människors olika behov och förutsättningar. Att öka delaktigheten handlar om att ge utrymme för allas röster.

Så arbetar vi för att nå målet

Här listar vi några exempel på hur vi arbetar för att nå målet:

Lund Sveriges första stad för mänskliga rättigheter

I Lund är arbetet med folkhälsa och mänskliga rättigheter en del av program för social hållbarhet.
Vad det innebär att vara en MR-stad

Överenskommelse med idéburen sektor

Överenskommelsen handlar om hur kommunen och idéburen sektor i Lund kan utveckla ett djupare samarbete kring frågor som är viktiga för vår stad och för medborgare.
Överenskommelsen med idéburen sektor

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

IOP är ett partnerskap mellan en eller flera idéburna organisationer och kommunen. Ett IOP-avtal skrivs oftast runt en speciell verksamhet som den idéburna organisationen ansvarar för men som kommunen vill delta i och stötta.

Samverkansformen idéburet offentligt partnerskap

Ungdomspolitiken i Lund

En kommunal verksamhet som jobbar för att unga ska få plats att påverka i den lokala demokratin.
Ung i Lund

Barnets bästa

Riksdagen antog år 2010 en strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Lunds arbete med barnets rättigheter utgår från den nationella strategin och har anpassats till kommunens ansvar och uppgifter.

Vi arbetar för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Bland annat ska barnkonventionen gälla i Lunds kommun och konsekvenserna för barn ska tydligt framgå vid alla kommunala beslut.

Riksdagen antog år 2010 en ny Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Lunds arbete med barnets rättigheter utgår från den nationella strategin. Vid alla kommunala beslut i Lunds kommun ska det tydligt framgå vilka konsekvenser beslutet får för barn.

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen ska ge barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år.

På UNICEF:s webbplats kan du läsa mer om barnkonventionen

Nationella minoriteters rättigheter

Lunds kommun har en strategi och en handlingsplan för att säkerställa att vi lever upp till lagen om nationella minoriteters rättigheter.

Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetsspråk. Minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Deras minoritetsspråk heter jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Arbetet med nationella minoriteter i Lund utgår från strategi och handlingsplan för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter.

Strategi för nationella minoriteter

Handlingsplan för nationella minoriteter

Modersmålsstöd och modersmålsundervisning

Elever som själva anser sig tillhöra någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i nationella minoritetsspråk. Det krävs inga förkunskaper i språket för att ha rätt till undervisning. Barn som tillhör en nationell minoritet har rätt till stöd i sitt nationella minoritetsspråk i förskolan enligt skollagen. Målet är att ge barnet möjlighet att utveckla en flerkulturell identitet.

Modersmåscentrums sidor

Aktiviteter på Folkbiblioteken

Folkbiblioteken i Lund erbjuder aktiviteter på minoritetsspråken och program om de nationella minoriteterna. Företräder du en minoritetsförening och vill samarbeta med biblioteken är du välkommen att kontakta oss.

Folkbibliotekets program och aktiviteter

Stöd för utveckla minoriteternas kultur

Du som tillhör en nationell minoritet har rätt att utveckla din kultur. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska särskilt stödjas.

Du kan söka föreningsstöd och kulturstöd hos kultur- och fritidsförvaltningen.

Bidrag och stöd

Personer med funktionsnedsättning

Samhället ska utformas så att alla människor, oavsett funktionstillstånd, kan vara delaktiga i samhället på lika villkor. Vägen till full delaktighet och jämlikhet utgår ifrån de mänskliga rättigheterna. I Lunds kommun finns en plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning som syftar till att göra Lunds kommun till en lättillgänglig kommun för invånare och besökare med funktionsnedsättning.

Lunds kommuns arbete utgår från FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, mänskliga rättigheter och det nationella målet för funktionshinderpolitiken.

Det nationella arbetet och mål för funktionshinderpolitik

Funktionshinderspolitiken bedrivs bland annat genom att:

  • Utforma samhället efter människors olika behov så att det inte krävs anpassning i efterhand (universell utformning).
  • Undanröja befintliga hinder.
  • Skapa individuella stöd och lösningar för individens självständighet.
  • Förebygga och motverka diskriminering.

Kommunala funktionshinderrådet

Kommunala funktionshinderrådet är ett forum för dialog mellan Lunds kommun och Lunds funktionshinderföreningar.

Kommunala funktionshinderrådet

Plan för delaktighet och jämlikhet

I Lunds kommun finns en plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning Pdf, 354 kB.

Exempel på hjälp från kommunen

I Lunds kommun finns olika stöd att tillgå för att, några exempel är utlåning av hörslingor och tillgång till tillgänglighetsrådgivning.

Låna hörslinga

Tillgänglighetsrådgivning

Tillgänglighet på våra webbplatser

Vi arbetar mot att alla besökare ska kunna använda, hantera och förstå våra webbplatser.
Tillgänglighet på våra webbplatser

Når vi våra mål?

Arbetet med Program för social hållbarhet är fortfarande nytt. Därför finns det ännu ingen uppföljning av målet. Här listar vi de delmål som finns i demokratimålet.

1.1 Lunds kommun ska öka antalet initiativ för samverkan med idéburen sektor i Lund.

1.2 Lunds kommun ska säkerställa att det finns tillgänglig och begriplig information på Lunds kommuns webbplatser, intranät och dokument. De som bor och verkar i Lund ska förstå sina rättigheter, samt ges möjlighet att delta i och förstå beslut som berör den egna livssituationen.

1.3 Lunds kommun ska stärka rättigheterna för barn, personer med funktionsnedsättning och nationella minoriteter. Detta med utgångspunkt i barnkonventionen, konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, samt minoritetslagstiftningen och språklagen.

1.4 Lunds kommunkoncern ska ha hög kunskapsnivå om mänskliga rättigheter och social hållbarhet.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?