Länk till startsidan

Handlingsplan för Lunds kommuns arbete med
nationella minoriteters rättigheter

Antagen av kommunstyrelsen den 7 december 2016, § 376.

Handlingsplan för nationella minoriteter Pdf, 126 kB.

Strategin ligger till grund för handlingsplanen

Lunds kommuns handlingsplan utgår från strategin för nationella minoriteter. Strategin i korthet:

  • Nationella minoriteter ska ges utökade kunskaper om sina rättigheter.
  • Nationella minoriteters kultur och språk ska främjas och nationella minoriteter ska när det är möjligt, få muntlig och skriftlig information/kommunikation på aktuellt minoritetsspråk, samt ges utökade möjligheter till att använda sitt språk.
  • Nationella minoriteter ska ges utökade möjligheter till inflytande och delaktighet i frågor och beslut som berör dem.
  • Nationella minoriteter ska uppmärksammas och kunskap om minoriteternas kultur och
    språk ska spridas.

Lunds kommuns strategi och handlingsplan för nationella minoriteter gäller de erkända nationella minoriteterna: judar, romer, samer (som också har status som urfolk), sverigefinnar samt
tornedalingar. De motsvarande nationella minoritetsspråken är: jiddisch, romani chib, samiska,
finska och meänkieli.

Läs hela strategin för nationella minoriteter Pdf, 202 kB.

Ansvar

Kommunfullmäktige beslutar om strategin och kommunstyrelsen beslutar om handlingsplanen. Nämnder och förvaltningar ansvarar för att genomföra åtgärder och aktiviteter i handlingsplanen. Kommunkontoret har en samordnande roll för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteter genom att arrangera samråd, informations- och utbildningsinsatser, samt följa upp och revidera strategin och handlingsplanen.

Uppföljning

Strategin och handlingsplanen ska vid behov revideras, dock senast år 2022. Revideringen ska ske i samråd mellan berörda nämnder och de nationella minoriteterna. Kommunkontoret ansvarar för att vartannat år följa upp strategin och handlingsplanen, samt i samband med att Lunds kommun årligen redovisar sitt arbete med nationella minoriteter till Länsstyrelsen i Stockholm och till Sametinget.

Handlingsplan

Åtgärder, aktiviteter och ansvar

1. Information/kunskaper om rättigheter via Lunds kommuns webbplats.

Ansvar: Kommunstyrelsen.

Aktivitet: Information på lund.se på nationella minoritetsspråk. Sidan om nationella minoriteter rättigheter ska översättas till respektive minoritetsspråk.

2. Inventering av språkkunskaper i de nationella minoritetsspråken hos anställda, samt användandet av minoritetsspråk i kommunen.

Ansvar: Kommunstyrelsen, skolnämnderna, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Aktivitet: Medarbetares kunskap och vilja använda de nationella minoritetsspråken i sitt arbete, ska löpande inventeras, genom att personal på frivillig basis lämnar uppgifterna. I fokus finns personal inom äldreomsorgen, förskolan, skolan och inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet. Målsättningen är att erbjuda personer som talar ett nationellt minoritetsspråk hjälp och stöd på respektive minoritets språk inom olika verksamheter, så som äldreomsorg, förskola, fritidshem, med mera. Respektive förvaltning ansvarar för sin inventering.

I samband med personalens språkinventering ska information tas fram till barn/elever/dess vårdnadshavare och till brukare, med information om deras rättigheter och möjligheter att få omsorg på sitt minoritetsspråk och att använda minoritetsspråket. Syftet är att personal som har språkkunskapen (och vill använda den) i ett minoritetsspråk ska ha möjlighet, om verksamheten tillåter, att arbeta med barn/elever/ brukare som pratar det aktuella minoritetsspråket. Arbetet ska vara klart senast 2018.

Lunds kommun ska sträva efter att ha medarbetare som finns tillgängliga och som kan prata minoritetsspråken på kommunens center för medborgarkontakt. (Ansvar: Kommunstyrelsen).

3. Kunskapsspridning/utbildningar om nationella minoriteter och deras språk och kultur ska utvecklas internt i kommunen. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samarbete med skolnämnderna, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Aktivitet: Ta fram utbildnings- och informationsmaterial om nationella minoriteter som sprids till alla anställda. Interna utbildningar ska genomföras.

4. Lunds kommun ska uppmärksamma de nationella minoriteternas högtidsdagar.

Ansvar: Kommunstyrelsen.

Aktivitet: De nationella minoriteternas högtidsdagar ska uppmärksammas genom att minoriteternas flaggor hissas på Stortorget. Enligt Lunds kommuns Riktlinjer för flaggning på Stortorget i Lund hissas flagan på romernas högtidsdag den 8 april. Flagghissning vid övriga minoriteters högtidsdagar genomförs i
samråd med minoriteterna och genom att ansökan görs hos kommundirektören. Exempel på högtidsdagar är: Resandefolkets högtidsdag 29 september, Samefolkens dag 6 februari, Finlands självständighetsdag 6 december och Sverigefinnarnas dag den 24 februari. Utöver flagghissning ska formerna för uppmärksammandet av ovanstående datum ske i samråd med respektive minoritet.

I samband med att Lunds kommun uppmärksammar de nationella minoriteternas högtidsdagar, kan kultur- och språkevenemang arrangeras av de nationella minoriteternas föreningar eller andra personer som tillhör de nationella minoritetsgrupperna. Stöd och bidrag kan sökas av kultur- och fritidsförvaltningen. (Ansvar: De nationella minoriteternas föreningar och personer som tillhör de
nationella minoritetsgrupperna.)

5. Lunds kommun ska uppmärksamma de nationella minoriteterna på kommunens institutioner för kultur och på biblioteken.

Ansvar: Kultur- och fritidsnämnden.

Aktivitet: Till exempel genom utställningar, teater, sagostunder och språkcaféer i samverkan med de nationella minoriteternas föreningar.

6. Stöd och bidrag till de nationella minoriteternas föreningar.

Ansvar: Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.

Aktivitet: Aktivt upplysa föreningar om möjligheten att söka bidrag till främjande insatser för synliggörande av nationella minoriteters kultur och för utåtriktade kulturella och språkliga aktiviteter.

7. Lunds kommun ska främja nationella minoriteters kultur och språk.

Ansvar: Kultur- och fritidsnämnden och nationella minoriteters föreningar.

Aktivitet: Främja språk och kultur genom att aktivt arbeta med att utöka den litteratur som finns på minoritetsspråken på kommunens bibliotek och skolbibliotek i samarbete med de nationella minoriteternas föreningar.

8. Lunds kommun ska utveckla möjligheten till att utöka antalet elever som får undervisning i nationella minoritetsspråk och dess dialekter.

Ansvar: Skolnämnderna.

Aktivitet: Genom utökad, skriftlig och muntlig information, tydliggöra för vårdnadshavare inom förskolan, grundskolan och gymnasiet att det finns möjlighet för elever att läsa nationella minoritetsspråk inom modersmålsundervisningen, samt få modersmålsstöd inom förskolan.

Undervisning i nationellt minoritetsspråk ska i så stor utsträckning som möjligt ske inom barnens ordinarie skolgång.

9. Lunds kommun ska samråda med nationella minoriteter i frågor som berör dem. 

Ansvar: Kommunstyrelsen.

Aktivitet: Lunds kommun ska arrangera samrådsmöten två gånger per år med representanter för de nationella minoriteterna. Vid ett möte ska även representanter för minoriteterna bjudas in som inte är föreningsaktiva.

Lunds arbete med nationella minoriteter

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?