Länk till startsidan

Så arbetar vi med social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är jämställt och jämlikt där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättvisa skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum. Detta kräver att människor känner tillit till varandra och är delaktiga i samhällets utveckling.

Lunds kommun arbetar med social hållbarhet på många olika sätt, arbetet leds av vårt program för social hållbarhet.

En stad för alla – vårt program för social hållbarhet

Lund ska vara en stad för alla. Därför har vi tagit fram ett program för social hållbarhet. Programmet är en del i att leva upp till Lunds kommuns policy för hållbar utveckling. I programmet väver vi samman arbetet med folkhälsa och mänskliga rättigheter. Syftet med programmet är att skapa jämlika villkor och mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund. Syftet är också att inspirera andra aktörer som lärosäten, näringsliv och civilsamhälle till samverkan för ett socialt hållbart Lund.

Lunds kommuns program för social hållbarhet Pdf, 2 MB.

Lunds sex sociala hållbarhetsområden

Lunds kommuns program för social hållbarhet är uppdelat i sex olika områden. Varje område har specifika mål knutna till sig. Du kan läsa mer om dessa mål och exempel på hur vi arbetar för att uppnå dem under deras respektive sida:

Demokrati

Utbildning och lärande

Levnadsvanor

Arbete och sysselsättning

Boende och närmiljö

Jämställdhet

Mänskliga rättigheter

I Lund är arbetet med mänskliga rättigheter inkluderat i program för social hållbarhet genom analyser, mål och uppföljning. Därtill fattade Kommunfullmäktige i Lund i augusti 2018 beslut om ett systematiskt arbetssätt för arbetet med mänskliga rättigheter i Lunds kommun. Beslutet gör att Lund, som första stad i Sverige, är en Mänskliga Rättigheter-stad (MR-stad).

Att vara en MR-stad innebär bland annat att kommunen arbetar internt för att motverka diskriminering och främja människors möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda på likvärdiga villkor. I det externa arbetet samverkar kommunen med företag, föreningar, universitetet och andra aktörer för att positiva åtgärder för mänskliga rättigheter utvecklas och genomförs.

Mångfald

Lunds arbete med mångfald styrs av olika styrdokument som bland annat strävar efter att uppnå Lunds vision ”Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet”.

Integrationspris

För att uppmuntra insatser som främjar arbete för ökad integration har Lunds kommun instiftat ett integrationspris. Priset utgörs av 20 000 kronor och ett diplom.

Lunds integrationspris och tidigare vinnare

Folkhälsa

Utgångspunkten för Lunds kommuns folkhälsoarbete är dels det övergripande nationella folkhälsomålet "Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation", dels de åtta prioriterade målområden som riksdagen fastställt:

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
  3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
  5. Boende och närmiljö
  6. Levnadsvanor
  7. Kontroll, inflytande och delaktighet
  8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Välfärdsrapporten beskriver lundabornas hälsa

De nationella målområdena 1–7 utgör rubrikerna i Lunds välfärdsrapport. Rapporten beskriver lundabornas hälsa och analyserar folkhälsoläget i kommunen. Syftet med välfärdsrapporten är att följa effekterna av det samlade arbetet med folkhälsa och goda livsvillkor. Från om med 2021 kommer folkhälsoarbetet att följas upp inom ramen för social hållbarhet i en hållbarhetsrapport.

Folkhälsa är, till skillnad från individens hälsa, ett begrepp för hela befolkningens samlade hälsa. Det tar hänsyn till både nivå och fördelning av hälsan. En god folkhälsa innebär alltså att hälsan är så god som möjligt och samtidigt så jämlikt fördelad som möjligt bland olika grupper i samhället.

Hälsan i en befolkning beror på många olika faktorer. Den kan ses som resultatet av en kombination av en persons levnadsvanor och gener samt samhällets förmåga att skapa jämlika livsvillkor. För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor får likvärdiga villkor och förutsättningar. De olika lagren i figuren nedan visar vad som påverkar vår hälsa, från genetiska faktorer som människor inte kan påverka till levnadsvanor som fysisk aktivitet och matvanor. I de yttersta lagren finns strukturella faktorer på samhällsnivå, exempelvis bostadsmarknaden, tillgång till och kvalitet på utbildning och socialtjänst. Dessa faktorer påverkar våra levnadsvanor men som individ är möjligheterna att själv påverka dem begränsade.

Nätverk för hälsosamma städer

Sedan 2004 är Lund medlem i det nationella Healthy Cities nätverket. Det är ett internationellt nätverk av städer och regioner under världshälsoorganisationen WHO. Healthy cities arbetar för en förbättrad folkhälsa och vill lyfta upp jämlik hälsa på den politiska dagordningen. Arbetet utgår från Agenda 2030:s globala mål för hållbar utveckling och syftar bland annat till att uppnå jämlik hälsa innan år 2030.

Nätverkets övergripande fokus är att arbeta strategiskt för en jämlik folkhälsa och balansera miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter för en hållbar utveckling av våra städer.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?