Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Mål: Boende och närmiljö

Målet om boende och närmiljö handlar om att hela Lund ska leva och utvecklas. För att nå målet arbetar vi bland annat med stadsutveckling, bostadsbehov, trygghet och hälsa.

Social hållbarhet kopplar an till en hållbar stadsutveckling genom hur den fysiska miljön kan stärka en jämlik, trygg och attraktiv livsmiljö. Goda boendemiljöer har bland annat tillgång till grönområden, platser för fysisk aktivitet och rekreation, utbildning, service, kommunikationer och kultur.

Mål och resultat

Det övergripande målet inom området boende och närmiljö är:

  • Hela Lund ska leva och utvecklas.

För att uppnå det övergripande målet har flera delmål tagits fram:

5.1 Jämlik stadsutveckling

Illustration av en gul fyrhörning.

Lunds kommun ska i stadsutvecklingen skapa jämlik och jämställd tillgång till kollektivtrafik, aktiva transporter och service.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras.

5.2 Plan- och exploateringsprocesser

Illustration av en grön cirkel.

Lunds kommun ska i plan- och exploateringsprocesser aktivt arbeta för att främja social hållbarhet.

Status

Kommer att klara målet.

5.3 Bostadsbehov

Illustration av en röd fyrkant.

Lunds kommun ska ha ett brett utbud av bostäder och arbeta för att tillgodose bostadsbehov för människor som befinner sig i olika faser av livet, har olika preferenser och olika ekonomiska förutsättningar.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras.

5.4 Möten, rekreation och trygghet

Illustration av en gul fyrhörning.

I Lund ska stadsplaneringen sträva mot att skapa en blandad och jämlik kommun, med inkluderande platser för möten, aktivitet och rekreation med hög trygghet.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras.

5.5 Fysisk tillgänglighet

Illustration av en gul fyrhörning.

I Lunds kommun ska det som byggs nytt, byggs om eller ändras utformas utifrån principerna om universell utformning. Det innebär bland annat att från början ta hänsyn till alla användares behov istället för att göra anpassningar i efterhand. Gällande regler för tillgänglighet ska uppfyllas och befintliga hinder för tillgänglighet ska successivt tas bort.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras.

5.6 Hälsoskadliga ämnen, luft, buller och strålning

Illustration av en gul fyrhörning.

 I Lunds kommun ska inte kommuninvånarna utsättas för hälsoskadliga ämnen, luftpartiklar, buller eller strålning.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras.

Så arbetar vi för att nå målen

Här listar vi några exempel på hur vi arbetar för att nå målen.

Översiktsplanen för Lunds kommun

Översiktsplanen säger bland annat att Lund ska bli en grönare kommun för att möta förväntade klimatförändringarna och samtidigt öka de rekreativa värdena och den biologiska mångfalden.
I Lunds kommun ska tätorterna i första hand växa genom förtätning i kollektivtrafiknära lägen. Så säkerställer vi tillgänglighet och en hållbar utveckling.
Lunds kommuns översiktsplan

Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet

Handlingsplanen för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun innehåller många olika insatser.
Vår handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet

Grönprogram

Grönprogrammet ligger till grund för Lunds kommuns fortsatta arbete mot ett grönare Lund.

Cykla i Lund

Lunds kommun gör mycket för att fler ska vilja och kunna välja cykeln. Vi har bland annat blivit utsedda till Årets cykelfrämjarkommun vid flera tillfällen.
Att cykla i Lund

Program för trygghet och säkerhet

Programmet bygger bland annat på de globala målen för hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, de nationella målen för folkhälsan.
Program för trygghet och säkerhet Pdf, 2 MB.

Bra boende och närmiljö

Andra viktiga insatser för bra boende och närmiljö är vårt arbete för att förbättra luftkvaliteten och minska ljudet från buller och trafik.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?