Länk till startsidan

Lunds kommuns samarbete med idéburen sektor

Lunds kommun vill uppmärksamma och synliggöra den idéburna sektorns viktiga roll i samhällsutvecklingen och arbetar för att stärka samarbetet mellan kommun och idéburen sektor.

Utgångspunkten för samarbete är att det finns ett eller flera definierade behov och intresserade aktörer som vill samarbeta. Initiativet till samarbete kan komma från idéburen sektor eller genom dialog mellan offentlig och idéburen sektor kring aktuella samhällsutmaningar.
En viktig förutsättning för samverkan mellan kommunen och en förening är att föreningen utgår från en demokratisk värdegrund, alla människors lika värde och att föreningen gynnar samhälls- och medlemsintressen.
Det finns sex grundläggande principer som är vägledande för relationen mellan det offentliga och det civila samhället. Dessa är Självständighet och oberoende, Dialog, Kvalitet, Långsiktighet, Öppenhet och insyn samt Mångfald.

Information om de sex grundläggande principerna

Plan för samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor

Planen gäller 2019-2024 och är ett sätt att konkretisera den överenskommelse mellan Lunds kommun och idéburen sektor som antogs av kommunfullmäktige 2019 och gällde fram till 2023. Samverkansplanen antogs av kommunstyrelsen våren 2021 och innehåller bland annat prioriterade områden som Lunds kommun och idéburen sektor i Lund ska samverka kring:

 • Inkludering.
 • Hälsosamma levnadsvanor.
 • Hållbar utveckling med utgångspunkt i Agenda 2030.
 • Demokrati, delaktighet och trygghet.

Samverkansplan för Lunds överenskommelse 2021–2024 Pdf, 819 kB.

Få hjälp genom Frivilligkraft

Frivilligkraft är en kommunal verksamhet som förmedlar olika uppdrag för volontärer. Uppdragen kan handla om att hjälpa någon att handla mat, servera fika på ett evenemang eller att stötta någon till följd av social isolering.
Verksamheter, föreningar och privatpersoner kan lägga upp uppdrag och få hjälp med aktiviteter som föreningen anordnar.

Frivilligkrafts webbsida

Samverkansformer

Samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor i Lund kan ske i olika former.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en form för samverkan där offentlig och idéburen sektor ingår ett partnerskap för att tillsammans lösa en begränsad och gemensamt definierad samhällsutmaning. Ett IOP-avtal skrivs oftast runt en speciell verksamhet som den idéburna organisationen ansvarar för, men som kommunen vill delta i och stötta. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med och hur länge avtalet ska gälla.
Exempel på offentliga partnerskapsavtal mellan Lunds kommun och idéburen sektor:

 • Sociala aktiviteter och förebyggande stöd mot våld i nära relationer, 2021-2023.
  Parter: Arbetsmarknads- och socialnämnden samt Kvinnojouren Lund.
 • Sociala aktiviteter och förebyggande stöd mot våld för tjejer och transpersoner 11- 25 år, 2021-2023.
  Parter: Arbetsmarknads- och socialnämnden samt Kvinnojouren Lund.
 • Q-hänget – mötesplats för unga HBTQ+ personer, 2021-2023.
  Parter: Kultur- och fritidsnämnden, Kvinnojouren Lund och Tjejjouren i Lund.
 • Träffpunktsverksamhet för personer med psykisk ohälsa, 2021-2023.
  Parter: Arbetsmarknads- och socialnämnden, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) i Lund.
 • Prisma – uppsökande och vägledande verksamhet för en meningsfull fritid för nyanlända barn och barnfamiljer, 2021-2023.
  Parter: Kultur- och fritidsnämnden och Prisma/ IK EOS.
 • Rehabiliteringsfrämjande stöd för personer med psykisk ohälsa, 2021-2023.
  Parter: Arbetsmarknads- och socialnämnden samt Fontänhuset Lund
 • Naturum Skrylle - Långsiktigt hållbar utveckling av verksamheten.
  Parter: Kultur- och fritidsnämnden och Friluftsfrämjandet.
 • Träffpunktverksamhet äldre.
  Parter: Vård- och omsorgsnämnden och PRO.
 • Stärka självständighet och självbestämmande för personer med missbruks- och beroendeproblematik, 2021-2023.
  Parter: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Vänskapens hus.

Projektsamverkan innebär att parterna (kommunen och aktörer från idéburen sektor) samarbetar kring en projektbaserad verksamhet som man tillsammans sökt extern finansiering för.

Övriga samverkansformer kan till exempel vara att tillsammans planera och genomföra tillfälliga eller återkommande aktiviteter, samarbeta kring lokaler eller marknadsföring, utöver de ordinarie verksamhets- och föreningsbidrag som finns.

Vill din förening samverka med Lunds kommun?

Vill din förening inleda ett samarbete och samverka med Lunds kommun?
Kontakta föreningslotsen
E-post: foreningslots@lund.se
Telefon: 046-359 50 00 välj knappval 5
Besök: Kristallen, medborgarcenter, Brotorget 1, Lund
Öppettider: måndag–torsdag klockan 8–17, fredag 8–16.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?