Länk till startsidan

Uterum och balkong

Inom detaljplanerat område krävs det oftast bygglov eller anmälan för ett uterum. Det samma gäller för inglasning av en uteplats. 

Detaljplanen styr vad du får göra

I detaljplanen står det bland annat hur byggnader ska användas, utformas och placeras. När du gör en anmälan eller söker bygglov tittar vi alltid på vad detaljplanen säger om din tomt.

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Uterum – vad gäller?

Tänk på att ett uterum inte får användas som bostad utan ska vara avgränsat från den övriga bostaden med en tydlig klimatskärm, som yttervägg och dörr. Ett uterum har inte isolering eller permanenta uppvärmningsanordningar. Vill du exempelvis installera ett element i ditt uterum förändras användningssättet och därför också byggreglerna. Detta kan till exempel innebära krav på energihushållning.

Tänk på att om du bygger ett nytt uterum eller glasar in en uteplats inom 8 meter från annan byggnad är brandkraven mer omfattande.

Bygga nytt uterum

Inom detaljplanerat område

Inom detaljplanerat område kan ett uterum räknas som olika byggnadstyper, exempelvis friggebod eller attefallssbyggnad. Det är byggnadstypen som avgör vilka regler som gäller.

Om ditt uterum inte kan klassas som attefallsbyggnad eller friggebod krävs bygglov.

Mer information om friggebod och attefallsbyggnad

Utanför detaljplanerat område

Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse är en liten tillbyggnad eller en mindre friliggande byggnad (komplementbyggnad) bygglovsbefriad och inte heller anmälningspliktig, så länge byggnaden är 4,5 meter från tomtgräns.

Glasa in uteplats

Inom detaljplanerat område krävs det alltid bygglov för inglasning av en uteplats under befintligt tak eftersom det räknas som en fasadändring, oavsett om uteplatsen är fristående eller i direkt anslutning till huvudbyggnaden.

Utanför detaljplanerat område och inom sammanhållen bebyggelse krävs det bygglov om du glasar in ett skärmtak som är byggt utan bygglov (enligt § 9:4). I andra fall är fasadändringar bygglovsbefriade och fria från anmälningsplikt utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse. Tänk på att en byggnad som är kulturhistoriskt värdefull byggnad inte får förvanskas även om åtgärden inte kräver bygglov. Om byggnaden förvanskas så kan kommunen komma att driva ett tillsynsärende.

Mer information om kulturhistoriska byggnader

Boverkets webbplats med information om altaner, uteplatser och uterum

Balkong

En balkong ska vara avgränsad från den bostaden med en tydlig klimatskärm, som yttervägg och dörr.  

Bygga ny balkong

Inom detaljplanerat område krävs det oftast bygglov eller anmälan för att bygga balkong.

Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse är en balkong bygglovsbefriad och inte heller anmälningspliktig, så länge den inte påverkar bärande konstruktionen av befintlig byggnad och balkongen är 4,5 meter från tomtgräns.

Tänk på att en byggnad som är kulturhistoriskt värdefull byggnad inte får förvanskas även om åtgärden inte kräver bygglov. Om byggnaden förvanskas så kan kommunen komma att driva ett tillsynsärende.

Mer information om kulturhistoriska byggnader

Glasa in befintlig balkong

Inom detaljplanerat område krävs det alltid bygglov för inglasning av balkonger under befintligt tak eftersom det räknas som en fasadändring.

Utanför detaljplanerat område och inom sammanhållen bebyggelse krävs det bygglov om du glasar in ett skärmtak som är byggt utan bygglov (enligt § 9:4).

Utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse är fasadändringar bygglovsbefriade och fria från anmälningsplikt. Tänk på att en byggnad som är kulturhistoriskt värdefull byggnad inte får förvanskas även om åtgärden inte kräver bygglov. Om byggnaden förvanskas så kan kommunen komma att driva ett tillsynsärende.

Återanvänd gärna byggmaterial

Använder du återbrukat tegel, ett gammalt fönster eller plank från ett tidigare hus minskar du den negativa klimatpåverkan. Det finns en marknad för att såväl köpa som sälja begagnat material.

Bygglovsguide för att bygga uterum eller balkong

Vad gäller för din fastighet?

Kontrollera så att gällande detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter den åtgärd du planerar göra. Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Karta som visar vad som gäller för din fastighet.

Strandskyddsdispens

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs dispens. Skyddszonen omfattar både land och vatten och sträcker sig 100 meter i båda riktningarna från strandkanten.

Mer om strandskyddsdispens.

Ritningar till ansökan eller anmälan

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov eller göra en anmälan måste du ta fram ritningar. Ritningarna måste vara fackmässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan/anmälan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar.

Ritningar och handlingar

Behöver du en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig hjälper till att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. Vid större ändringar, eller om ändringarna gäller flerbostadshus, kan du behöva en kontrollansvarig.

Mer om kontrollansvarig

Andra tillstånd du kan behöva

Om du i samband med din tänkta åtgärd/byggnation även ska utföra någon av dessa anordningar/installationer eller ändra befintlig anläggning, ska du lämna in ansökan/anmälan för dem samtidigt med ansökan om lov. Detta för att vi ska samordna handläggningen av dina ärenden.

  • Egen avloppsanläggning
  • Kommunalt vatten och avlopp
  • Värmepumpanläggning
  • Verksamhet i byggnaden. Om byggnaden ska användas till annat än bostadsändamål kan det krävas tillstånd beroende på vilken verksamhet du ska bedriva i byggnaden.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld eller om dina ritningar inte är fackmässigt utförda kommer vi be dig komplettera din ansökan. För att dina ritningar ska anses vara fackmannamässiga ska de vara utförda enligt våra exempelritningar. I exempelritningarna kan du också se vad de olika ritningarna ska innehålla.

När du vill ha bygglov för att bygga ett uterum eller glasa in en uteplats behöver du skicka in dessa handlingar:

  • fasadritning
  • planritning
  • sektionsritning
  • situationsplan

Inför beslut om startbesked behöver du även lämna in:

  • Riskbedömning
  • Kontrollplan

Lämnar du in dessa tillsammans med din ansökan kan vi ibland fatta ett kombinerat beslut om lov och startbesked. Beroende på om ditt uterum är en tillbyggnad eller en fristående byggnad samt om du planerar att ha det uppvärmt kan fler ritningar krävas inför startbesked. Om det krävs fler handlingar för ditt ärende hör vi av oss.

Beskrivningar av handlingar du behöver bifoga din ansökan

Här hittar du exempelritningar

Din ansökan eller anmälan

När du har förberett dina handlingar som ska bifogas kan du göra din ansökan/anmälan.

Du loggar in med ditt bank-id och kan därefter ansöka och bifoga nödvändiga handlingar.

Ansök om lov eller gör anmälan via e-tjänst

Du kan också ansöka via blankett. Kontakta medborgarcenter så skickar de en blankett till dig. Skicka in blanketten tillsammans med bilagorna till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.

Avgifter

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter

Vår handläggning

När din ansökan/anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Vi går igenom din ansökan för att se om den är komplett. Om din ansökan/anmälan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar vi ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

Mer om vår handläggning

Du behöver startbesked för att påbörja arbetet

Du behöver alltid ett startbesked, oavsett om du sökt lov eller gjort en anmälan. Du får börja bygga efter att du har fått ett startbesked från stadsbyggnadskontoret.

Du behöver slutbesked för att få börja använda din åtgärd

Du får inte börja använda din byggnad eller åtgärd förrän du har fått ett slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde i ditt ärende.
Skicka in dina handlingar inför slutbesked via e-tjänsten: Se och komplettera mitt byggärende

Olovligt byggande

Om du påbörjar byggnationen utan startbesked eller börjar använda byggnaden utan slutbesked bryter du mot plan- och bygglagen. Det kan bland annat innebära att du måste betala en byggsanktionsavgift.

Läs mer om olovligt byggande och sanktionsavgifter

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?