Länk till startsidan

Ansök om skola eller byte av skola

Här hittar du information om vad som gäller för ansökan till kommunal grundskola i Lunds kommun och hur du önskar ett skolbyte för ditt barn. Vissa byten omfattas av skolbytesperioder, vilka är en gång per termin.

Byta skola inom Lunds kommun

Du har möjlighet att ansöka om att byta skola, det kan gälla vid flytt inom kommunen, om du idag går på en friskola eller om du av andra skäl önskar ansöka om en annan skola i kommunen.

Viktigt att notera vid skolbyte inom kommunen

Din ansökan om skolbyte är bindande. Det betyder att om ditt barn får en plats på en av de sökta skolorna, kommer placeringen på den gamla skolan att avslutas automatiskt och ditt barn skrivs in på den nya skolan. Det gäller både vid byte från kommunal skola och friskola inom kommunen. Du behöver därför vara säker på att du vill göra det skolbyte du ansöker om. Tänk på att vi kan komma att placera ditt barn på ditt andra- eller tredjehandsalternativ, om du angett detta.

Om du går på en kommunal grundskola i Lunds kommun, och kommer att flytta så pass långt inom kommunen att din skola inte längre räknas som en skola nära hemmet, har du möjlighet att ansöka om ett skolbyte för att få en skola närmare det nya hemmet.

Kriterier som behöver vara uppfyllda

Avståndet till den nuvarande skolan blir efter flytten längre än Lund kommuns definition av ”en skola nära hemmet”.
I Lunds kommun definieras en skola nära hemmet som en skola inom:

 • 2 kilometer från folkbokföringsadressen för år F–3
 • 3 kilometer från folkbokföringsadressen för år 4–6
 • 4 kilometer från folkbokföringsadressen för år 7–9

Om ingen kommunal skola finns inom dessa avstånd, räknas den närmsta kommunala skolan, som en skola nära hemmet.

 • Inget beslut har tagits för ett tidigare ärende om skolbyte på grund av flytt inom Lunds kommun för eleven gällande samma inflyttningsadress.
 • Det önskade startdatumet faller inom en av följande tidsbegränsningar:
  • Om inflyttningsdatum till kommande adress faller under vårterminen till och med dagen innan skolstart höstterminen, kan vårdnadshavare ansöka om skolstart under innevarande vårtermin, kommande hösttermin samt skolstart påföljande vårtermin.*
  • Om inflyttningsdatum till kommande adress faller under höstterminen till och med dagen innan skolstart vårterminen, kan vårdnadshavare ansöka om skolstart under innevarande hösttermin, kommande vårtermin samt skolstart påföljande hösttermin.*

* Skolbyten i slutet av en termin (mellan 1 april och vårterminens slut, eller 1 december till höstterminens slut) beviljas endast om flytt till ny adress sker inom samma period (mellan 1 april och vårterminens slut, eller 1 december till höstterminens slut).

Urvalsprinciper för skolplacering i grundskolan

Löpande ansökan och ansökan till nytt läsår

 • Du kan ansöka om en skolplacering tidigast 90 dagar innan önskat startdatum, med undantag för skolstart höstterminen.
 • För att vara med i första placeringsrundan för skolstart höstterminen 2024, behöver ansökan skickas in senast 15 mars 2024. Du kan tidigast skicka in ansökan 23 februari 2024.
  Läsårstider i grundskolan
 • För att vara säker på att få ansökan prövad innan önskat startdatum, behöver du skicka ansökan minst 45 dagar innan önskat startdatum.

Ansök om skolbyte

 • Du behöver ange minst en skola, men kan om du vill ange upp till tre skolor. Om nuvarande skola inte längre är ett alternativ alls på grund av avståndet, rekommenderar vi att du anger tre alternativ som är närmare det nya hemmet.
 • Observera att vid gemensam vårdnad behöver båda vårdnadshavare signera ansökan.

Om du går på en kommunal grundskola och önskar att byta skola till en annan kommunal grundskola har du möjlighet att önska skolbyte två gånger per läsår – en på vårterminen och en på höstterminen.

Alla skolbyten under skolbytesperioderna sker i mån av plats. Det är alltså inte garanterat att du får byta skola.

Skolbytesperioder

 • Ansökningsperioden för skolbyte med start i augusti 2024 för åk 1–9 var den 23 februari till 15 mars. Det går inte längre att ansöka om byte till skolstarten.
 • Om ditt barn ska börja i förskoleklass till hösten och du inte är nöjd med den placering ditt barn har fått, kan du göra en ansökan om byte. Ansökan är öppen mellan 25 mars och 7 april.
  Skolval till förskoleklass
 • Om du önskar att ditt barn börjar på en ny skola med start i januari 2025 ansöker du mellan 10 oktober och 31 oktober 2024.

Ansökan behöver vara komplett inom skolbytesperioden. Om en ansökan kommer in utanför ansökningsperioden, eller om ansökan inte är fullständig när skolbytesperioden är slut, är ansökan inte giltig.
Läsårstider i grundskolan

E-tjänst för ansökan

Länk till e-tjänst för att ansöka om skolbyte kommer att publiceras här när nästa skolbytesperiod startar.

Viktigt att notera vid skolbyte inom kommunen

Din ansökan om skolbyte är bindande. Det betyder att om ditt barn får en plats på en av de sökta skolorna, kommer placeringen på den gamla skolan att avslutas automatiskt och ditt barn skrivs in på den nya skolan. Du behöver därför vara säker på att du vill göra det skolbyte du ansöker om. Tänk på att vi kan komma att placera ditt barn på ditt andra- eller tredjehandsalternativ, om du angett detta.

Om du bor i Lunds kommun och går på en friskola, men önskar byta till en kommunal grundskola i Lunds kommun, är du välkommen att söka en plats.

Löpande ansökan

 • Du kan ansöka om en skolplacering tidigast 90 dagar innan önskat startdatum, med undantag för skolstart höstterminen.
 • För att vara säker på att få ansökan prövad innan önskat startdatum, behöver du skicka ansökan minst 45 dagar innan önskat startdatum.

Inför höstterminen

 • För att vara med i första placeringsrundan för skolstart höstterminen 2024, behöver ansökan skickas in senast 15 mars 2024. Du kan tidigast skicka in ansökan 23 februari 2024.

Läsårstider i grundskolan

Ansök om skolbyte

Du behöver ange minst en skola, men kan om du vill ange upp till tre skolor. Observera att vid gemensam vårdnad behöver båda vårdnadshavare signera ansökan.

Om du ska flytta till Lunds kommun

Om du ska flytta till Lunds kommun har du möjlighet att söka en plats i en av våra kommunala grundskolor.

När du vill byta skola för ditt barn för att ni flyttar till Lunds kommun kan du ansöka om en plats i en av våra kommunala grundskolor.

 • Har ni ännu inte flyttat till Lunds kommun behöver du komplettera ansökan med något som styrker flytten, exempelvis ett hyresavtal eller köpekontrakt.
 • Om du önskar att ditt barn börjar skolan i Lunds kommun mer än 30 dagar innan ni flyttar till kommunen behöver du söka en interkommunal placering, som du kan läsa om under 'Om du bor i en annan kommun' här på sidan.
 • Du behöver göra tre val i ansökan.
 • Vid gemensam vårdnad behöver båda vårdnadshavare signera ansökan.

Ansök om en plats på en kommunal grundskola i Lunds kommun

Om du bor i en annan kommun

Vi tar emot elever som bor i annan kommun i mån av plats. Vi prioriterar elever som bor i Lunds kommun.

Interkommunal placering

Om du bor i en annan kommun kan du under vissa förutsättningar ändå välja att gå i en av Lunds kommunala skolor. Det kallas för interkommunal placering. Du kan söka interkommunal placering på en av två möjliga grunder:

Personliga förhållande på grund av särskilda omständigheter

En elev har rätt att bli mottagen i en annan kommuns förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl till detta. Vad som anses vara särskilda skäl bedöms i varje enskilt fall.

 • Om det bedöms finnas särskilda skäl, kommer vi att begära ett yttrande från hemkommunen. Hemkommunen behöver svara inom 14 dagar.
 • Om det inte finns plats på den önskade skolan/de önskade skolorna erbjuds du då plats på annan skola i kommunen.
 • Om de skäl du angivit inte bedöms falla inom ramen för särskilda skäl, får du ett avslag.

Önskemål från vårdnadshavare

 • Lunds kommun får även i andra fall ta emot en elev som bor i en annan kommun, till exempel om du som vårdnadshavare önskar detta. Lunds kommun tar emot i mån av plats. Om det inte finns plats på önskad skolan/skolor får du ett avslag.

Ansök om skolplacering

 • Om du söker en skolplacering under läsårets gång, kan du tidigast söka om en interkommunal placering 90 dagar före önskat startdatum, med undantag för skolstart höstterminen.
 • Om du söker en skolplacering till nästa läsår, kan du söka från 23 februari. Ansökan handläggs efter att Lund kommuns skolbytesperiod för höstterminen avslutats.

Ansök om skolplacering av elev folkbokförd i annan kommun

Interkommunal elevs rätt att gå kvar i skolan

Inom Skåne finns ett samverkansavtal mellan kommunerna. Avtalet innebär att en elev som har beviljats en interkommunal placering i Lunds kommun har rätt att fullfölja sin utbildning inom förskoleklass och grundskola på samma skola, så länge eleven inte behöver göra ett aktivt skolval eller byta skola vid övergång mellan stadier.

Om du bor i Lunds kommun men inte har skolplacering i Lunds kommun

Om du bor i Lunds kommun men inte har en skolplacering i kommunen, är du välkommen att ansöka om det här.

Om du bor i Lunds kommun men inte har en skolplacering här, är du välkommen att söka en plats. Du kanske går på en skola i en annan kommun, men önskar byta till en kommunal grundskola i Lunds kommun, är nyinflyttad eller missat skolvalet till förskoleplats.

Löpande ansökan

 • Du kan ansöka om en skolplacering tidigast 90 dagar innan önskat startdatum.
 • För att vara säker på att få ansökan prövad innan önskat startdatum, behöver du skicka ansökan minst 45 dagar innan önskat startdatum.

Inför höstterminen

 • För att vara med i första placeringsrundan för skolstart höstterminen 2024, behöver ansökan skickas in senast 15 mars 2024. Du kan tidigast skicka in ansökan 23 februari 2024.

Läsårstider i grundskolan

Ansök om skolbyte

Du behöver ange minst en skola, men kan om du vill ange upp till tre skolor. Observera att vid gemensam vårdnad behöver båda vårdnadshavare signera ansökan.

Ansök till anpassad grundskola, ISLK eller friskola

Behöver ditt barn plats i anpassad grundskola tar du kontakt med vår samordnare för anpassad grundskola.

Så ansöker du om plats i anpassad grundskola

Ska du ansöka till International School of Lund Katedralskolan, ISLK, ska du ansöka direkt till skolan eftersom de har särskilda intagningskriterier.

Ansök till ISLK

Om du ska ansöka till en fristående skola gör du det direkt till den aktuella skolan.

Du som är ny i Sverige

Har ditt barn inte gått i skola i Sverige tidigare ska du vända dig till Lundavälkomsten för att söka plats i grundskolan.

Lundavälkomsten

Fritt skolval

Som elev och vårdnadshavare har du rätt till ett fritt skolval. Det betyder att du i mån av plats kan välja den skola du vill. Det kan vara en kommunal eller fristående skola, i hemkommunen eller i en annan kommun.

Grundskolor i Lunds kommun

Den kommun som du bor i är skyldig att ordna en plats i grundskolan för ditt barn. Du kan välja mellan skolor i hela kommunen, inte bara i den kommundel eller stadsdel där ni bor. Finns det plats på den skolan som ni önskar, får ditt barn börja där. Är det fler som vill gå på en skola än vad det finns lediga platser så fördelas platserna enligt våra urvalsprinciper.

Lunds kommuns riktlinjer för skolplacering i grundskolans år F–9

Skolverket – välj förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola

Rätten till skolskjuts påverkas om ni väljer en skola som är längre bort från hemmet än en skola där eleven normalt hade placerats.

Läs vad som gäller för skolskjuts

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?