Länk till startsidan

Ledighet, frånvaro och skolplikt

Från förskoleklass har alla elever i grundskola och grundsärskola skolplikt. Det innebär att de har både rätt och skyldighet att ta del av undervisningen.

Anmäla frånvaro

Vid sjukdom eller kortare frånvaro av annat slag, exempelvis tandläkarbesök, måste frånvaron anmälas till skolan. Det gör du som vårdnadshavare i Skola24.

Anmäl frånvaro i Skola24 – för dig som inte har bank-id

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Skola24 finns också som app till mobiltelefonen.

Ansök om ledighet

Det är viktigt för ditt barn att vara i skolan så mycket som möjligt. En elev kan dock få en kortare ledighet beviljad för enskilda angelägenheter. Finns det synnerliga skäl kan eleven få ledigt en längre tid. Ansök om ledighet i god tid. Ledigheter längre än tio dagar beslutas av rektor.

Ansök om ledighet i Skola24

Vid lång eller upprepad frånvaro

När en elev har, eller har haft, längre eller upprepad frånvaro och därför gått miste om utbildning, måste skolan ta reda på vad frånvaron beror på. I samband med det startar skolan en utredning där syftet är att tillsammans med eleven och vårdnadshavarna komma fram till hur närvaron ska öka och eleven ska få den utbildning hen har rätt till. Skolan måste alltid underrätta skolhuvudmannen, barn- och skolnämnden, när de öppnat en utredning om längre eller upprepad frånvaro.

Läs om vilket stöd du kan få vid skolfrånvaro

Vid längre utlandsvistelse

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Om du flyttar utomlands ska du anmäla det till Skatteverket. Då upphör skolplikten. Om du ska vara folkbokförd i Sverige under utlandsvistelsen kan du ansöka om fullgörande av skolplikten på annat sätt alternativt begära att få en prövning av skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse. Det är inte möjligt att ange exakt hur lång en vistelse ska vara för att anses som varaktig, men en tumregel är minst 7 månader.

Fullgöra skolplikten på annat sätt

I undantagsfall kan eleven fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie svensk grundskola, exempelvis under en tillfällig period utomlands. Lunds kommun har ett stort ansvar för att elever fullgör sin skolplikt. Innan beslut kan fattas om att en elev får fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie skolan krävs därför en grundlig utredning. Om ni beviljas fullgörande av skolplikt på annat sätt kommer eleven ha kvar sin plats på skolan och i samma klass. 

Ansökan

Du behöver skicka in en ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt på avsedd blankett. Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast fyra månader innan planerad avresa, med de bilagor som efterfrågas.

Ansök om att fullgöra skolplikten på annat sätt Pdf, 2 MB.

Ansökan skickas till:
Barn- och skolförvaltningen
Box 41
221 00 Lund

Det går också bra att mejla ansökan till:
barnochskola@lund.se

För att kunna göra en prövning och fatta beslut i det enskilda ärendet behöver Lunds kommun i din ansökan få information om:

Den alternativa skolgången ska vara ett fullgott alternativ

Den alternativa skolgången ska motsvara den utbildning barnet har rätt till enligt svensk lag. Vad som anses vara ett fullgott alternativ bedöms utifrån det enskilda barnets behov, kunskaper och förutsättningar.

Att det finns synnerliga skäl för den alternativa skolgången

Synnerliga skäl kan till exempel vara om eleven under återstoden av en termin önskar gå kvar i skolan i Danmark efter flytt till Sverige. Det kan även vara då eleven behöver fullgöra skolplikten i annat land på grund av exempelvis att en vårdnadshavare arbetar utomlands eller på grund av filminspelning. Det krävs dock att det finns mycket starka skäl i det enskilda fallet och tillämpas med stor restriktivitet.

Hur kommunen får insyn i den alternativa skolgången

Vi upprättar en plan för insyn och uppföljning, vilken du som vårdnadshavaren ska godta. Det är hemskolans rektor och mentorer som ansvarar för att det finns en plan för hur kommunikationen ska fungera mellan vårdnadshavare och hemskolan under utlandsvistelsen.

Skolpliktens upphörande

Du som är vårdnadshavare till barn som ska flytta utomlands men som fortsatt ska vara folkbokfört i Lund kan begära en prövning av skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse.

Uppgifterna i ansökan ska styrkas med handlingar som visar att utlandsvistelsen är varaktig.

Ansök om prövning av skolpliktens upphörande Pdf, 320 kB.

Om utlandsvistelsens bedöms som varaktig fattas beslut om att barnets skolplikt upphör. Barnet skrivs då ut från sin skola i Lund.

Vid hemkomst efter varaktig vistelse utomlands

När barnet kommer tillbaka till Sverige har barnet åter skolplikt. Du som vårdnadshavare är då skyldig att ansöka om en ny skolplats. Det finns ingen garanti för att barnet placeras på den skola som barnet tidigare var inskriven på. Tänk på att söka plats i skola i god tid innan ankomsten till Sverige för att vara garanterad en plats i direkt anslutning till hemkomsten. Om du inte begär en prövning kommer en utredning om skolplikt ändå behöva göras.

Kostnader för utbildning utomlands

Lunds kommun ger inte ersättning för kostnader för grundskola och anpassad grundskola som uppkommer i ett annat land, det vill säga den så kallade skolpengen flyttas inte med vid utlandsstudier.

Beslut om skolpeng vid utomlandsstudier

I maj 2022 fattade barn- och skolnämnden beslut om att inte godkänna medflytt av skolpeng vid utomlandsstudier. Ersättning för kostnader för studier i ett annat land kan strida mot kommunallagens regler. Det finns även flera praktiska aspekter som ligger till grund för beslutet, både ekonomiska och organisatoriska, men även konsekvenser kopplat till det enskilda barnets bästa utifrån elevens möjlighet att komma tillbaka till samma skola och plats efter sin utlandsvistelse.

Syskon

Om det finns flera barn i samma familj som önskar fullgöra skolplikt på annat sätt, måste en separat ansökan göras för varje barn.

Plats på fritids

Om din ansökan beviljas behöver du säga upp er eventuella plats på fritidshem två månader innan barnets sista önskade vistelsedag.

Vill du byta skola?

Om en elev ska byta skola, till en friskola eller en skola i en annan kommun, behöver du anmäla att eleven ska skrivas ut från grundskolan i Lunds kommun.

Ansök om skola eller byta skola

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?