Länk till startsidan

Skolskjuts

Här har vi samlat all information om skolskjuts – vilka avståndskrav gäller? Går det att söka på grund av andra skäl och vad händer om barnet går i en annan skola eller kommun? Det och mycket annat kring skolskjuts besvarar vi här.

Elever som är folkbokförda i Lunds kommun har möjlighet att ansöka om skolskjuts. Skolskjuts beviljas för ett läsår i taget. Du behöver därför söka på nytt inför varje läsår. Ansök senast den 30 april inför läsåret 2022/2023.

Vem har rätt till skolskjuts?

Rätt till skolskjuts avgörs av färdvägens längd, trafikförhållande, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Ansökan om skolskjuts i Lunds kommun kan endast göras för elever som är folkbokförda i kommunen. Är eleven folkbokförd i en annan kommun behöver du ansöka om skolskjuts den kommunen eleven är folkbokförd i. Det är inte möjligt att söka skolskjuts till barn i förskolan. 

Skolskjutsen gäller inte för resor till eller från fritidsverksamhet.

Skolskjutsen gäller enbart skoldagar

Rätten till skolskjuts gäller bara vid skoldagar. Elever med beviljad skolskjuts har inte rätt till skolskjuts till barnomsorg/fritids under studie-, utvecklings- eller lovdagar.

Avståndskraven är för skolskjuts är:

  • Årskurs F–3 med mer än 2 km till skolan.
  • Årskurs 4–6 med mer än 3 km till skolan.
  • Årskurs 7–9 med mer än 4 km till skolan.

Även elever som tidigare har haft skolskjuts på grund av färdvägens längd, behöver ansöka om skolskjuts inför varje läsår.

När en elev till separerade vårdnadshavare, med gemensam vårdnad, bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna brukar man tala om växelvis boende. Om båda vårdnadshavarna bor i Lunds kommun har eleven möjlighet att ansöka om skolskjuts från båda vårdnadshavarna, om kraven för skolskjuts är uppfyllda från respektive adress. För att skolskjuts ska kunna beviljas krävs att barnet går på den skolan som kommunen skulle placerat eleven i, baserat på folkbokföringsadress.

Möjlighet finns att bevilja skolskjuts under helt eller del av läsår av trafiksäkerhetsskäl.


Skolskjuts beviljas om färdvägen bedöms som trafikfarlig och riskfylld utöver det vanliga. Bedömningen görs individuellt utifrån elevens ålder, tillåten hastighet, trafikmängd och förekomsten av tung trafik. Vi tittar även på tillgång till gång- och cykelvägar samt andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

I ansökan behöver du ange vilka hinder eller risker i trafiken som finns, till exempel hur vägen ser ut antal övergångsställen, andel ljusreglerade eller vägskilda korsningar, hastighetsbegränsningar, siktförhållanden, trafikflöden med mera.

Skolskjuts kan beviljas vid varaktig funktionsnedsättning (minst tre månader) om eleven har väsentliga svårigheter att ta sig till och från skolan. Vid ansökan om skolskjuts vid funktionsnedsättning behöver ett intyg skickas in till oss.

Intyg

Intyget behöver vara utfärdat av läkare, psykolog eller annan person i liknande befattning. Intyget får inte vara äldre än 6 månader. Det behöver framgå vilken funktionsnedsättning eleven har och vad denna innebär för elevens behov av transport till och från skolan. Intyget måste visa elevens behov av skolskjuts och vara ett gott underlag för att möjliggöra en bedömning. Intyget bör också ge vägledning om vilket slags färdmedel som eleven kan färdas med. Intyget skickar du till oss per post till oss på nedan adress, i samband med att du gör din ansökan. Det är inte möjligt att bifoga intyget i e-tjänsten när du ansöker om skolskjuts.

Lunds kommun

Barn- och skolförvaltningen

Myndighetsenheten

Box 41

221 00 Lund

Skolskjuts kan även beviljas om det behövs med hänsyn till särskilda omständigheter.

Om kommunen av särskilda skäl anvisar elev till annan skola än upptagningsområdets skola, beviljas skolskjuts om övriga skolskjutskriterier uppfylls. Det kan gälla elever som går i särskild undervisningsgrupp eller i grundsärskola.


När du ansöker om skolskjuts på grund av annan särskild omständighet behöver detta oftast styrkas med till exempel ett läkarintyg eller liknande. Det skickar du till oss per post i samband med att du gör din ansökan.

Lunds kommun

Barn- och skolförvaltningen

Myndighetsenheten

Box 41

221 00 Lund

Ansök om skolskjuts

Elever som är folkbokförda i Lunds kommun och går den skolan som kommunen har placerat eleven i och går i årskurs F–9, ansöker om skolskjuts här. Du gör din ansökan senast den 30 april. Om du lämnar in din ansökan om skolskjuts senare än den 30 april kan vi inte garantera att ditt barn får skolskjuts till höstens terminsstart.

Ansök om skolskjuts

För alla ansökningar görs en individuell prövning. Det är viktigt att du i ansökan anger rätt anledning till varför eleven är i behov av skolskjuts. Det är vad du anger i ansökan som vi baserar beslutet på. Ansöker du på felaktiga grunder är risken stor att du får avslag. Exempelvis om eleven är placerad av oss, på en skola som inte är närmast hemmet, av särskilda skäl, är det av annan särskild omständighet du ansöker om skolskjuts, inte på grund av färdväg.

Beslut om skolskjuts

Beslut om skolskjuts lämnas normalt sett inom 14 dagar.

Färdmedel

Skolskjuts kan ske med olika färdsätt, såsom skolbuss (Bergkvara), kollektivtrafik med Skånetrafiken eller samordnad transport/ensamtransport. Val av färdmedel bestäms av skolan och beror på var eleven bor och om det finns övriga behov för eleven. Det görs alltid en individuell prövning.

Skolskjuts för elever i grundsärskola

Elev i grundsärskolan har möjlighet att ansöka om skolskjuts om kraven om skolvägens längd eller trafikförhållanden är uppfyllda, eller om eleven på grund av sin funktionsvariation inte har möjlighet att ta sig till skolan. Det är samma kriterier som bedöms för elev på grundsärskola som grundskolan. Det görs alltid en individuell bedömning. För att ansöka om skolskjuts till grundsärskola fyller du i blanketten och lämnar till skolans rektor.

Ansök om skolskjuts till grundsärskola

Skolskjutsen gäller enbart skoldagar

Rätten till skolskjuts gäller bara vid skoldagar. Elever med beviljad skolskjuts har inte rätt till skolskjuts till barnomsorg/fritids under studie-, utvecklings- eller lovdagar.

Transport till och från korttidstillsyn och korttidsvistelse

Korttidstillsyn

Beviljad skolskjuts för en elev i grundsärskolan kan utföras från antingen bostad eller korttidsvistelse till antingen skola eller fritidshem. Efter skoldagens slut körs eleverna samordnat till antingen bostad, korttidsvistelse eller den korttidstillsyn som tar vid efter skolan. Eleven har endast rätt till en skolskjutsresa innan skolan och en resa efter skolan per skoldag. Skolskjutsen gäller inte under lovdagar.

Korttidsvistelse

Elev som växelvis bor på korttidsvistelse kan ansöka om skolskjuts mellan korttidsboendet och skolan, förutsatt att eleven är på korttidsvistelsen i den omfattning och varaktighet att det går att jämställa med hemmet. I ansökan anger du annan särskild omständighet som orsak och förklarar detta.

Skolskjuts till fristående skola eller annan kommunal skola

Elever har rätt att söka valfri skola, men den elev som har valt en annan skola, kommunal eller fristående, än den skola som kommunen skulle placerat eleven vid, har inte rätt till skolskjuts om det inte kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Det betyder att det inte alltid räcker att avståndskravet är uppfyllt, eller att trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller andra omständigheter är sådana att eleven kommer i behov av skolskjuts. 

Skola i annan kommun

Elever som väljer en kommunal skola i en utomstående kommun har inte rätt till skolskjuts om det inte kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Elever som väljer en fristående skola utanför Lunds kommun har inte rätt till skolskjuts.

Ansök om skolskjuts för elev i fristående skola samt för elev som går i annan kommun

Skolskjuts för elever i gymnasiesärskola

En elev som går i en gymnasiesärskola med en kommun eller en region som huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen, om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

När en elev ansöker om skolskjuts ska hemkommunen göra en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

Elever som väljer att gå i en annan kommuns gymnasiesärskola, eller en fristående gymnasiesärskola inom hemkommunen, har rätt till skolskjuts om det kan anordnas utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för hemkommunen.

Elever som går i en fristående gymnasiesärskola i en annan kommun än hemkommunen har inte rätt till skolskjuts.

Transport vid skada eller planerad operation

Om en elev har skadat sig så pass att eleven inte kan ta sig till skolan på egen hand behöver du som vårdnadshavare anmäla detta till kommunens elevolycksfallsförsäkring.

Försäkringar i skolan

Du fyller fyller i en olycksfallsanmälan, blanketten finns på försäkringsbolagets webbplats. Om eleven behöver skolskjuts fyller du i detta på blanketten. Du behöver inte involvera skolan, utan försäkringsbolaget beställer taxi och hanterar fakturan.

Vid en planerad operation, som görs till följd av en tidigare anmäld olycksfallsskada, gör du på samma sätt som ovan.

Om det handlar om planerad operation som inte är till följd av ett tidigare anmält olycksfall, så kontaktar du som vårdnadshavare ditt egna försäkringsbolag för att få kostnaderna för eventuell transport till skolan ersatta.

Kompisåkning

Om en kompis till ett barn som har skolskjuts vill följa med i skolskjutsen behöver ett intyg fyllas i av vårdnadshavaren och lämnas till busschauffören. Detta intyg ska fyllas i och lämnas vid varje tillfälle. Läs texten på intyget för att få veta vilka regler och begränsningar som gäller vid så kallad kompisåkning.

Kompisåkning är bara möjlig i skolbussarna. Det är inte möjligt att ha en kompis med i persontransporterna, vilka är de mindre bussarna och personbilar/taxi.

Intyg om kompisåkning

Skolresor för gymnasieelever

Elever som går i gymnasieskola kan ha rätt till elevresor med skolkort.

Resebidrag, skolkort

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?