Länk till startsidan

Skolskjuts

Här kan du läsa hur du söker skolskjuts och vilka regler som gäller för att få skolskjuts, för elever som är folkbokförda i Lunds kommun.

Skolskjuts till elev i grundskola

Om en elev har rätt till skolskjuts avgörs av färdvägens längd, trafikförhållande, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Det går bara att ansöka om skolskjuts i Lunds kommun för elever som är folkbokförda i kommunen. Är eleven folkbokförd i en annan kommun behöver du ansöka om skolskjuts i den kommunen i stället. Det är inte möjligt att söka skolskjuts till barn i förskolan. 

Skolskjutsen gäller inte för resor till eller från fritidshemmet.

Skäl för ansökan om skolskjuts

Avståndskraven för skolskjuts är:

 • Årskurs F–3: mer än 2 km till skolan.
 • Årskurs 4–6: mer än 3 km till skolan.
 • Årskurs 7–9: mer än 4 km till skolan.

Även elever som tidigare har haft skolskjuts på grund av färdvägens längd, behöver ansöka om skolskjuts inför varje läsår.

När en elev till separerade vårdnadshavare, med gemensam vårdnad, bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna brukar man tala om växelvis boende. Om båda vårdnadshavarna bor i Lunds kommun har eleven möjlighet att ansöka om skolskjuts från båda vårdnadshavarna, om kraven för skolskjuts är uppfyllda från respektive adress. För att skolskjuts ska kunna beviljas krävs att barnet går på den skolan som kommunen skulle placerat eleven i, baserat på folkbokföringsadress.

Möjlighet finns att bevilja skolskjuts under helt eller del av läsår av trafiksäkerhetsskäl.

Skolskjuts beviljas om färdvägen bedöms som trafikfarlig och riskfylld utöver det vanliga. Bedömningen görs individuellt utifrån elevens ålder, tillåten hastighet, trafikmängd och förekomsten av tung trafik. Vi tittar även på tillgång till gång- och cykelvägar samt andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

I ansökan behöver du ange vilka hinder eller risker i trafiken som finns, till exempel hur vägen ser ut, antal övergångsställen, andel ljusreglerade eller vägskilda korsningar, hastighetsbegränsningar, siktförhållanden, trafikflöden med mera.

Skolskjuts kan beviljas vid varaktig funktionsnedsättning (minst tre månader) om eleven har väsentliga svårigheter att ta sig till och från skolan. Vid ansökan om skolskjuts vid funktionsnedsättning behöver ett intyg skickas in till oss.

Intyg

Intyget behöver vara utfärdat av läkare, psykolog eller annan person i liknande befattning. Intyget får inte vara äldre än 6 månader. Det behöver framgå vilken funktionsnedsättning eleven har och vad denna innebär för elevens behov av transport till och från skolan. Intyget måste visa elevens behov av skolskjuts och vara ett gott underlag för att möjliggöra en bedömning. Intyget bör också ge vägledning om vilket slags färdmedel som eleven kan färdas med. Intyget skickar du till oss per post till oss på nedan adress, i samband med att du gör din ansökan. Det är inte möjligt att bifoga intyget i e-tjänsten när du ansöker om skolskjuts.

Lunds kommun

Barn- och skolförvaltningen

Myndighetsenheten

Box 41

221 00 Lund

En elev som av kommunen har anvisats till en viss skola av särskilda skäl, beviljas skolskjuts om övriga villkor är uppfyllda. Det kan till exempel gälla elever i särskild undervisningsgrupp eller i anpassad grundskola.

När du ansöker om skolskjuts på grund av annan särskild omständighet behöver detta oftast styrkas med till exempel ett läkarintyg eller liknande. Det skickar du till oss per post i samband med att du gör din ansökan.

Lunds kommun

Barn- och skolförvaltningen

Myndighetsenheten

Box 41

221 00 Lund

Går ditt barn i förskoleklass eller årskurs 1–3 på Vikingaskolan med tillfällig placering på Råbylundskolan? Vid frågan 'Vilket skäl avser ansökan', välj 'Annan särskild omständighet'. I fältet 'Information som är av vikt för ditt ärende', skriver du "evakuerad till Råbylundskolan".

Skolskjutsen gäller enbart skoldagar

Rätten till skolskjuts gäller bara vid skoldagar. Elever med beviljad skolskjuts har inte rätt till skolskjuts till barnomsorg/fritids under studie-, utvecklings- eller lovdagar.

Ansök om skolskjuts

Elever som är folkbokförda i Lunds kommun och går på den skolan som kommunen har placerat eleven i i årskurs F–9, ansöker om skolskjuts här.

Ansök om skolskjuts

Gör en ny ansökan inför varje läsår

För att vara säker på att din ansökan ska hinna hanteras behöver du göra ansökan senast den 30 april inför det kommande läsåret. Skolskjuts beviljas för ett läsår i taget. Du behöver därför söka på nytt inför varje läsår.

Om ditt barn går på Lunds kommuns kommunövergripande särskilda undervisningsgrupp (KSU) ska du vid frågan 'Vilket skäl avser ansökan' välja 'Annan särskild omständighet'. I fältet 'Information som är av vikt för ditt ärende', skriver du att eleven går i KSU och vilken enhet eleven går på, samt varför du ansöker om skolskjuts. Under 'Vilken skola gäller det', anger du den ordinarie skolan som eleven är inskriven i.

För alla ansökningar görs en individuell prövning. Det är viktigt att du i ansökan anger rätt anledning till varför eleven är i behov av skolskjuts. Det är vad du anger i ansökan som vi baserar beslutet på. Ansöker du på felaktiga grunder är risken stor att du får avslag. Exempelvis om eleven är placerad av oss, på en skola som inte är närmast hemmet, av särskilda skäl, är det av annan särskild omständighet du ansöker om skolskjuts, inte på grund av färdväg.

Beslut om skolskjuts

Beslut om skolskjuts lämnas normalt sett inom 14 dagar. Du får en notifiering via e-post när beslutet är fattat.

Skolskjuts för elever i anpassad grundskola

Elever i anpassad grundskola kan ha rätt till skolskjuts på grund av sin funktionsnedsättning. Det är samma kriterier som bedöms som för elever i grundskolan, men ansökan görs på en blankett som lämnas till skolans rektor.

Ansök om skolskjuts till anpassad grundskola Pdf, 602 kB.

Skolskjuts vid korttidstillsyn och korttidsvistelse

Korttidstillsyn

Beviljad skolskjuts för en elev i anpassad grundskolan kan utföras från antingen bostad eller korttidsvistelse till antingen skola eller fritidshem. Efter skoldagens slut körs eleverna samordnat till antingen bostad, korttidsvistelse eller den korttidstillsyn som tar vid efter skolan. Eleven har endast rätt till en skolskjutsresa innan skolan och en resa efter skolan per skoldag. Skolskjutsen gäller inte under lovdagar.
Korttidstillsyn för ungdomar

Korttidsvistelse

Elev som växelvis bor på korttidsvistelse kan ansöka om skolskjuts mellan korttidsboendet och skolan, förutsatt att eleven är på korttidsvistelsen i den omfattning och varaktighet att det går att jämställa med hemmet. I ansökan anger du annan särskild omständighet som orsak och förklarar detta.
Korttidsvistelse

Skolskjuts till fristående skola eller annan kommunal skola

Elever har rätt att söka valfri skola, men den elev som har valt en annan skola, kommunal eller fristående, än den skola som kommunen skulle placerat eleven vid, har inte rätt till skolskjuts om det inte kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Det betyder att det inte alltid räcker att avståndskravet är uppfyllt, eller att trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller andra omständigheter är sådana att eleven kommer i behov av skolskjuts. 

Skola i annan kommun

Elever som väljer en kommunal skola i en utomstående kommun har inte rätt till skolskjuts om det inte kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Elever som väljer en fristående skola utanför Lunds kommun har inte rätt till skolskjuts.

Ansök om skolskjuts för elev i fristående skola samt för elev som går i annan kommun Pdf, 432 kB.

Elev som skadat sig eller har en planerad operation

Om eleven inte kan ta sig till skolan på grund av skada eller efter en planerad operation behöver du som vårdnadshavare ta kontakt med kommunens försäkringsbolag eller ditt egna försäkringsbolag.

Vid skada

Om en elev har skadat sig så pass att eleven inte kan ta sig till skolan på egen hand behöver du som vårdnadshavare anmäla detta till kommunens elevolycksfallsförsäkring.

Försäkringar i skolan

Du fyller i en olycksfallsanmälan, blanketten finns på försäkringsbolagets webbplats. Om eleven behöver skolskjuts fyller du i detta på blanketten. Du behöver inte involvera skolan, utan försäkringsbolaget beställer taxi och hanterar fakturan.

Planerad operation till följd av skada

Vid en planerad operation, som görs till följd av en tidigare anmäld olycksfallsskada, gör du på samma sätt som ovan.

Planerad operation som inte är följd av skada

Om det handlar om planerad operation som inte är till följd av ett tidigare anmält olycksfall, så kontaktar du som vårdnadshavare ditt egna försäkringsbolag för att få kostnaderna för eventuell transport till skolan ersatta.

Färdmedel

Skolskjuts kan ske med olika färdsätt, såsom skolbuss (Bergkvara), kollektivtrafik med Skånetrafiken eller samordnad transport/ensamtransport. Val av färdmedel bestäms av skolan och beror på var eleven bor och om det finns övriga behov för eleven. Det görs alltid en individuell prövning.

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts för grund- och grundsärskola Pdf, 372 kB.

Kompisåkning

Om en kompis till ett barn som har skolskjuts vill följa med i skolskjutsen behöver ett intyg fyllas i av vårdnadshavaren och lämnas till busschauffören. Detta intyg ska fyllas i och lämnas vid varje tillfälle. Läs texten på intyget för att få veta vilka regler och begränsningar som gäller vid så kallad kompisåkning.

Kompisåkning är bara möjlig i skolbussarna. Det är inte möjligt att ha en kompis med i persontransporterna, vilka är de mindre bussarna och personbilar/taxi.

Intyg om kompisåkning Pdf, 629 kB.

Elever i gymnasieskola

Skolskjuts för elever i anpassad gymnasieskola

 • Om du bor i Lunds kommun och ska gå i anpassad gymnasieskola i Lunds kommun på Vipan, kan du ansöka om resebidrag. Skolbiljetten gäller för kollektivtrafik.
  Resebidrag, skolkort
 • Om du bor i Lunds kommun, ska gå i anpassad gymnasieskola i Lunds kommun på Vipan och är i behov av individuell skolskjuts, kontakta Vipans anpassade gymnasieskola för att få hjälp med ansökan.
  E-post: malin.olssonglans@lund.se
 • Om du bor i Lunds kommun och ska gå i anpassad gymnasieskola i annan kommun kontakta utbildningsförvaltningen.
  E-post: resebidrag@lund.se
 • Om du bor i annan kommun och ska gå i anpassad gymnasieskola i Lunds kommun på Vipan ska du kontakta din hemkommun.

Resebidrag för gymnasieelever

Skolresor för dig som studerar på gymnasiet eller går gymnasiala kurser på folkuniversitetet, har möjlighet att söka resebidrag för att kunna ta dig dagligen till och från skolan. Bidraget ges i form av ett skolkort eller i pengar.

Resebidrag, skolkort

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?