Länk till startsidan

Skolskjuts

Här har vi samlat all information om skolskjuts — vilka avståndskrav gäller? Går det att söka på grund av andra skäl och vad händer om barnet går i en annan skola eller kommun? Det och mycket annat kring skolkjuts besvarar vi här.

Elever som är folkbokförda i Lunds kommun har möjlighet att ansöka om skolskjuts. Skolskjuts beviljas för ett läsår i taget. Du behöver därför söka på nytt inför varje läsår.

Vem har rätt till skolskjuts?

Rätt till skolskjuts avgörs av färdvägens längd, trafikförhållande, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Ansökan om skolskjuts i Lunds kommun kan endast göras för elever som är folkbokförda i kommunen. Elever som är folkbokförda i andra kommuner söker skolskjuts i sin hemkommun.

Skolskjutsen omfattar inte resor till eller från fritidsverksamhet eller korttidstillsyn.

Avståndskraven är för skolskjuts är:

 • Årskurs F-3 med mer än 2 km till skolan.
 • Årskurs 4-6 med mer än 3 km till skolan.
 • Årskurs 7-9 med mer än 4 km till skolan.

När en elev till separerade vårdnadshavare, med gemensam vårdnad, bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna brukar man tala om växelvis boende. Om båda vårdnadshavarna bor i Lunds kommun har eleven möjlighet att ansöka om skolskjuts från båda vårdnadshavarna, om kraven för skolkjuts är uppfyllda från respektive adress. För att skolskjuts ska kunna beviljas krävs att barnet går på den skolan som kommunen skulle placerat eleven i, baserat på folkbokföringsadress.

Möjlighet finns att bevilja skolskjuts under helt eller del av läsår av trafiksäkerhetsskäl.


Skolskjuts beviljas om färdvägen bedöms som trafikfarlig och riskfylld utöver det vanliga. Bedömningen görs individuellt utifrån elevens ålder, tillåten hastighet, trafikmängd och förekomsten av tung trafik. Vi tittar även på tillgång till gång- och cykelvägar samt andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

I ansökan behöver du ange vilka hinder eller risker i trafiken som finns, till exempel hur vägen ser ut antal övergångsställen, andel ljusreglerade eller vägskilda korsningar, hastighetsbegränsningar, siktförhållanden, trafikflöden med mera.

Skolskjuts kan beviljas vid varaktig funktionsnedsättning (minst tre månader) om eleven har väsentliga svårigheter att ta sig till och från skolan. Vid ansökan om skolskjuts vid funktionsnedsättning behöver ett intyg skickas in till oss.

Intyg

Intyget behöver vara utfärdat av läkare, psykolog, rektor eller annan person i liknande befattning. Det behöver framgå vilken funktionsnedsättning eleven har och vad denna innebär för elevens behov av transport till och från skolan. Intyget måste visa elevens behov av skolskjuts och vara ett gott underlag för att vi ska kunna göra en möjliggöra en bedömning. Intyget bör också ge vägledning om vilket slags färdmedel som eleven kan färdas med. Intyget skickar du till oss per post i samband med att du gör din ansökan.

Lunds kommun

Barn- och skolförvaltningen

Myndighetsenheten

Box 41

221 00 Lund

Skolskjuts kan även beviljas om det behövs med hänsyn till särskilda omständigheter.

Om kommunen av särskilda skäl anvisar elev till annan skola än upptagningsområdets skola, beviljas skolskjuts om övriga skolskjutskriterier uppfylls. Det kan gälla elever som går i särskild undervisningsgrupp eller i grundsärskola.


När du ansöker om skolskjuts på grund av annan särskild omständighet behöver detta oftast styrkas med till exempel ett läkarintyg eller liknande. Det skickar du till oss per post i samband med att du gör din ansökan.

Lunds kommun

Barn- och skolförvaltningen

Myndighetsenheten

Box 41

221 00 Lund

Ansök om skolskjuts

Elever som är folbokförda i Lunds kommun och går den skolan som kommunen har placerat eleven i, ansöker om skolskjuts här.

Ansök om skolskjuts

Det är viktigt att du i ansökan anger rätt anleding till varför eleven är i behov av skolskjuts. Det är vad du anger i ansökan som vi baserar beslutet på. Ansöker du få felaktiga grunder är risken stor att du får avslag. Exempelvis om eleven är placerad av oss, på en skola som inte är närmast hemmet, av särskilda skäl, är det av annan särskild omständighet du ansöker om skolskjuts, inte på grund av färdväg.

Beslut om skolskjuts

Beslut om skolskjuts lämnas normalt sett inom 14 dagar.

Färdmedel

Skolskjuts kan ske med olika färdsätt, såsom skolbuss (Bergkvara), kollektivtrafik med Skånetrafiken eller samordnad transport/ensamtransport. Val av färdmedel bestäms av skolan och beror på var eleven bor och om det finns övriga behov för eleven. Det görs alltid en individuell prövning.

Skolskjuts för elever i grundsärskola

Elev i grundsärskolan har möjlighet att ansöka om skolskjuts om kraven om skolvägens längd eller trafikförhållanden är uppfyllda, eller om eleven på grund av sin funktionsvariation inte har möjlighet att ta sig till skolan. Det är samma kriterier som bedöms för elev på grundsärskola som grundskolan. Det görs alltid en individuell bedömning. För att ansöka om skolskjuts till grundsärskola fyller du i blanketten och lämnar till skolans rektor.

Ansök om skolskjuts till grundsärskola

Transport till och från kortidstillsyn och korttidsvistelse

Korttidtillsyn

Elev med funktionsnedsättning kan söka om skolskjuts mellan bostaden och skolan. Är eleven inskriven på kortidtillsyn inom LSS, ingår inte skolskjuts mellan skolan och korttidstillsynen eller mellan kortidstillsynen och bostaden. Den typen av transport ingår i färdtjänst och du som vårdnadshavare har möjligthet att ansöka om färdtjänst för ditt barn.

Ansök om färdtjänst

Korttidsvistelse

Elev som växelvis bor på kortidsvistelse kan ansöka om skolkjuts mellan kortidsboendet och skolan, förutsatt att eleven är på kortidsvistelsen i den omfattning och varaktighet att det går att jämnställa med hemmet. I ansökan anger du annan särskild omständighet som orsak och förklarar detta.

Skolskjuts till fristående skola eller annan kommunal skola

Elever har rätt att söka valfri skola, men den elev som har valt en annan skola, kommunal eller fristående, än den skola som kommunen skulle placerat eleven vid, har inte rätt till skolskjuts om det inte kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Det betyder att det inte alltid räcker att avståndskravet är uppfyllt, eller att trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller andra omständigheter är sådana att eleven kommer i behov av skolskjuts. 

Skola i annan kommun

Elever som väljer en kommunal skola i en utomstående kommun har inte rätt till skolskjuts om det inte kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Elever som väljer en fristående skola utanför Lunds kommun har inte rätt till skolskjuts.

Ansök om skolskjuts för elev i fristående skola samt för elev som går i annan kommun

Skolskjuts vid skada eller planerad operation

Om en elev har skadat sig så pass att eleven inte kan ta sig till skolan på egen hand behöver du som vårdnadshavare anmäla detta till kommunens elevolycksfallsförsäkring.

Försäkringar i skolan

Du fyller fyller i en olycksfallsanmälan, blanketten finns på försäkringsbolagets webbplats. Om eleven behöver skolskjuts fyller du i detta på blanketten. Du behöver inte involvera skolan, utan försäkringsbolaget beställer taxi och hanterar fakturan.

Vid en planerad operation, som görs till följd av en tidigare anmäld olycksfallsskada, gör du på samma sätt som ovan.

Om det handlar om planerad operation som inte är till följd av ett tidigare anmält olycksfall, så kontaktar du som vårdnadshavare ditt egna försäkringsbolag för att få kostanderna för eventuell transport till skolan ersatta.

Kompisåkning

Om en kompis till ett barn som har skolskjuts vill följa med i skolskjutsen behöver ett intyg fyllas i av vårdnadshavaren och lämnas till busschauffören. Detta intyg ska fyllas i och lämnas vid varje tillfälle. Läs texten på intyget för att få veta vilka regler och begränsningar som gäller vid så kallad kompisåkning.

Kompisåkning är bara möjlig i skolbussarna. Det är inte möjligt att ha en kompis med i persontransporterna, vilka är de mindre bussarna och personbilar/taxi.

Intyg om kompisåkning

Normer för elever rätt till skolskjuts och busskort


Elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet i enlighet med Skollagen 10 kap 32, 33 och 40 §§ och 11 kap. 31, 32 och 39 §§ samt 19 kap. 20, 21 och 28 §§ och nedanstående bestämmelser.

Kommunen har rätt att fritt organisera skolskjutsen. Rätten till skolskjuts gäller för skolverksamhet under läsårstid, ej till fritidshem eller annan
pedagogisk omsorg.


Elev som går i en annan kommunal skola än den man placerats vid eller i en fristående skola och i de fall som de allmänna förutsättningarna för skolskjuts är uppfyllda ska erbjudas skolskjuts om det kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser. Elever som har ett växelvis boende¹ inom Lunds kommun ska skolskjuts prövas från båda föräldrarnas adresser var för sig förutsatt att föräldrarna är folkbokförda i Lunds kommun.


1. För Lunds kommun gäller följande huvudregler för rätt till skolskjuts för grundskoleelev och särskoleelev:

A. Enligt Skollagen skall varje fall prövas individuellt med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. De regler som anges nedan är huvudregler för Lunds kommun, den individuella bedömningen kan medge undantag.


B. Skolskjuts i Lunds kommun kan innebära följande:

 • Skolskjuts med skolskjutsfordon
  Skolskjutsfordon kan vara i form av skolskjutsbuss, taxi eller liknande färdmedel.
 • Kollektivtrafik
  Busskort erhålls för resa med kollektivtrafik där ordinarie skolskjutsfordon inte trafikerar. Busskortet laddas med antalet dagar i enlighet med beslut om terminstider, endast i undantagsfall
  ska terminskort användas.
 • Självskjuts
  Med ”självskjuts” avses skjuts som ombesörjs av eleven själv eller målsman eller dylikt till skolan. Självskjuts ska användas restriktivt och endast då den individuella prövningen ger vid hand att ordinarie skolskjuts inte kan anordnas. För självskjuts lämnas ersättning per km motsvarande Skatteverkets schablonbelopp för resor i tjänst.

C. Alla elever som uppfyller grundkraven om färdvägens längd utifrån folkbokföringsadress vid terminens början har automatiskt rätt till skolskjuts utan att behöva ansöka om det. Om en elev börjar mitt i en termin ska rektor kontaktas.


D. En skriftlig ansökan om behov av skolskjuts ska göras så snart ett behov uppstår i följande
fall:

 • Elevens skolväg uppfyller inte kravet på färdvägens längd, men vårdnadshavare
  önskar prövning utifrån trafikförhållandena,
 • Eleven behöver skolskjuts av medicinska skäl, funktionsnedsättning eller liknande.
  Läkarintyg kan krävas som beslutsunderlag.
 • Eleven har växelvis boende hos sina föräldrar som båda bor i Lunds kommun,
 • Vårdnadshavare önskar prövning utifrån individuellt behov, särskilda skäl eller
  annan särskild omständighet,
 • Elev börjar skolan under terminstid.
  Ansökan om skolskjuts skall inlämnas till rektor. Vårdnadshavare får därefter ett skriftligt
  beslut.

E. Retroaktiv ersättning för skolskjuts medges ej.


F. Färdvägens längd² ska överstiga följande:

 • För elev i förskoleklass, årskurs ett (1) t o m tre (3) med mer än 2 km väg till skola.
  Avståndet mellan hemmet och påstigningsplatsen får högst uppgå till 2 km.
 • För elev i årskurs fyra (4) t o m sex (6) med mer än 3 km väg till skola.
  Avståndet mellan hemmet och påstigningsplatsen får högst uppgå till 3 km.
 • För elev i årskurs sju (7) t o m nio (9) med mer än 4 km väg till skola.
  Avståndet mellan hemmet och påstigningsplatsen får högst uppgå till 4 km.


G. Elever i förskoleklass jämställs med elev i årskurs 1.


H. Elev avhämtas vid uppsamlings- eller annan påstigningsplats, som Barn- och skolnämnden bestämmer. I det enskilda fallet beaktas elevens funktionsnedsättning och om behov finns att hämta eleven vid elevens hem.


I. Väntetiden, från elevs ankomst till skolan och första lektionens början samt från sista lektionens slut till avresan, skall nedbringas till minimum och bör sammanlagt inte överstiga 60 minuter/dag.


J. Barn med behov av särskilt stöd för sin utveckling som placerats i förskola eller fritidshem kan, efter individuell prövning, ha rätt till skolskjuts.


K. Elever i grundskola och grundsärskola som av rektorn placeras på en annan skola än den där de enligt huvudregeln skulle ha placerats på grund av att det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero (beslut enligt 10 kap. 30 § andra stycket 2 skollagen, 11 kap. 29 § andra stycket 2 skollagen) har rätt till skolskjuts om övriga huvudregler är uppfyllda.


L. Elever med tillfällig funktionsnedsättning där den tillfälliga funktionsnedsättningen beräknas vara under 12 veckor medges ej rätt till skolskjuts.


M. För så kallad ”kompisåkning” är detta tillåtet endast i mån av plats och när
vårdnadshavarna till den icke skolskjutsberättigade eleven fyllt i blanketten Intyg gällande kompisåkning i skolskjuts som ska lämnas vid varje tillfälle till chauffören på skolskjutsen.

2. Gymnasieelev

Gymnasieelever som har rätt till studiestöd har inte rätt till skolskjuts i skollagens bemärkelse. Dessa omfattas i stället av lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor och har under viss förutsättning rätt till ersättning för elevresor.


Enligt 2 § lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor ska elevens hemkommun, för en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395 ), ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att utge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan.

1. Tolkning av begreppet växelvis boende finns i dom från RÅ 2002 ref. 91. Barnet ska i fast arrangemang bo lika mycket hos båda föräldrarna.

2. Med färdväg avses den kortaste användbara vägen till den skola, till vilken elev hänvisas för sin skolgång

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?