Länk till startsidan

Pergola och skärmtak

Pergola med tygtak klassas som skärmtak och skärmtak kräver oftast bygglov eller anmälan.

Detaljplanen styr vad du får göra

I detaljplanen står det bland annat hur byggnader ska användas, utformas och placeras. När du gör en anmälan eller söker bygglov tittar vi alltid på vad detaljplanen säger om din tomt.

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Pergola

En pergola är en enkel trädgårdskonstruktion för växter, utan tak eller väggar. En sådan konstruktion kräver inte bygglov. Planerar du ha tak (även tyg och genomskinligt tak räknas) på din pergola klassas det som skärmtak. Vill du ha väggar i konstruktionen, kan det klassas som plank. Då behöver du söka bygglov eller göra en anmälan.
Mer om plank och mur

Skärmtak

Utanför detaljplanerat område

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga ett skärmtak som en "liten tillbyggnad" om det är minst 4,5 meter från tomtgräns utan att söka bygglov eller göra anmälan.

Om berörda grannar skriftligen godkänner placering närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs heller inget bygglov. Men du måste alltid söka bygglov om du bygger närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot gator och annan mark tillgänglig för allmänheten.

Inom detaljplanerat område

För att ditt planerade skärmtak ska vara fritt från bygglovsplikt och anmälningsplikt behöver alla punkter stämma. Om inte alla punkter stämmer krävs alltid bygglov.

 • Detaljplan/områdesbestämmelser tillåter bygglovsfria skärmtak.
 • Det finns en villa eller radhus (en- eller tvåbostadshus) på tomten.
 • Skärmtaket kommer vara 15 kvm eller mindre.
 • Det finns sammanlagt högst 15 kvm bygglovsbefriade skärmtak på tomten efter att det planerade skärmtaket är byggt.
 • Det byggs för att skydda uteplats, altan balkong eller entré.
 • Skärmtaket kommer som närmast vara 4,5 meter från tomtgräns. (Du kan placera skärmtaket närmare gränsen om dina grannar säger okej till det.)

Boverkets webbplats med information om altaner, uteplatser och uterum

Guide vid ansökan och anmälan för skärmtak

Kontrollera så att gällande detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter den åtgärd du planerar göra. Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Karta som visar vad som gäller för din fastighet.

Strandskyddsdispens

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs dispens. Skyddszonen omfattar både land och vatten och sträcker sig 100 meter i båda riktningarna från strandkanten.

Mer om strandskyddsdispens.

Ritningar till ansökan

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar.

Ritningar och handlingar till bygglov

Behöver du en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig hjälper till att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. Vid större ändringar, eller om ändringarna gäller flerbostadshus, kan du behöva en kontrollansvarig.

Mer om kontrollansvarig

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld eller om dina ritningar inte är fackmässigt utförda kommer vi be dig komplettera din ansökan. I exempelritningarna kan du också se vad de olika ritningarna ska innehålla.

När du ska ansöka om lov eller anmäla ett skärmtak behöver du skicka in dessa handlingar:

 • fasadritning
 • planritning
 • sektionsritning
 • situationsplan

Inför beslut om startbesked behöver du även lämna in:

 • Kontrollplan

Lämnar du in dessa tillsammans med din ansökan kan vi ibland fatta ett kombinerat beslut om lov och startbesked.

Beskrivningar av handlingar du behöver bifoga din ansökan

Här hittar du exempelritningar

Om det krävs fler handlingar för ditt ärende hör vi av oss.

Din ansökan eller anmälan

När du har förberett dina handlingar som ska bifogas kan du göra din ansökan/anmälan.

Du loggar in med ditt bank-id och kan därefter ansöka och bifoga nödvändiga handlingar.

Ansök om lov eller gör anmälan via e-tjänst

Du kan också ansöka via blankett. Kontakta medborgarcenter så skickar de en blankett till dig. Skicka in blanketten tillsammans med bilagorna till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.

Avgifter

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter

Vår handläggning

När din ansökan/anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Vi går igenom din ansökan för att se om den är komplett. Om din ansökan/anmälan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar vi ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

Mer om vår handläggning

Du behöver startbesked för att påbörja arbetet

Du behöver alltid ett startbesked, oavsett om du sökt lov eller gjort en anmälan. Du får börja bygga efter att du har fått ett startbesked från stadsbyggnadskontoret.

Du behöver slutbesked för att få börja använda din åtgärd

Du får inte börja använda din byggnad eller åtgärd förrän du har fått ett slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde i ditt ärende.
Skicka in dina handlingar inför slutbesked via e-tjänsten: Se och komplettera mitt byggärende

Olovligt byggande

Om du påbörjar byggnationen utan startbesked eller börjar använda byggnaden utan slutbesked bryter du mot plan- och bygglagen. Det kan bland annat innebära att du måste betala en byggsanktionsavgift.

Läs mer om olovligt byggande och sanktionsavgifter

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?