Länk till startsidan

Mur, plank, staket

Mur och plank kräver i de flesta fall bygglov. Förutom detaljplan och områdesbestämmelser är det främst placering, höjd, längd och genomsiktlighet som avgör.

Detaljplanen styr vad du får göra

I detaljplanen står det bland annat hur byggnader ska användas, utformas och placeras. När du gör en anmälan eller söker bygglov tittar vi alltid på vad detaljplanen säger om din tomt.

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Staket

Staket är fritt från bygglovs- och anmälningsplikt och det är för det mesta både lägre och glesare än ett plank. Men det finns ingen exakt definition och därför rekommenderar vi att du söker lov för konstruktioner som är över 1,2 meter.

Plank och mur

I de flesta fall krävs bygglov för mur och plank men det finns några få undantag.

Undantag från bygglov

 • Murar och stödmurar upp till 0,5 meter. Hela muren får högst vara 0,5 meter från markens lägsta punkt, annars krävs bygglov.
 • Plank upp till 1,2 meter klassas som staket. Hela staketet får högst vara 1,2 meter från markens lägsta punkt, annars krävs bygglov.
 • Din fastighet är inom detaljplanerat område och planket/muren vid en uteplats är högst 1,8 meter, sträcker sig som längst 3,6 meter ut från ett en- eller tvåbostadshus och är längre bort än 4,5 meter från tomtgräns. Om berörda grannar skriftligen godkänner placering närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs heller inget bygglov. Men du måste alltid söka bygglov om du bygger närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot gator och annan mark tillgänglig för allmänheten.
 • Din fastighet är utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse och planket/muren placeras i omedelbar anslutning till ett en- eller tvåbostadshus och minst 4,5 meter från tomtgräns. Om berörda grannar skriftligen godkänner en placering närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver du inte heller bygglov. Men du måste alltid söka bygglov om du bygger närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot gator och annan mark tillgänglig för allmänheten.

Att tänka på

 • Bygglov krävs inte bara när du bygger nytt utan även om du ändrar en befintlig konstruktion väsentligt, till exempel byter ut stora delar av ett äldre plank till ett nytt utseende.
 • I Lund anser vi att plank och murar ut mot gator och annan mark tillgänglig för allmänheten bör vara högst 1,5 meter höga. Dina plank eller murar får vara 1,8 meter höga vid tomtgräns mot grannar. I bygglovsbedömningen tar vi hänsyn till exempelvis buller eller andra störningar och i enskilda fall kan högre höjder tillåtas.
 • Det är speciella höjdregler om det du vill bygga ska placeras vid en korsning.
 • Ingår din fastighet i kommunens bevaringsprogram och/eller är kulturhistoriskt värdefull kan din konstruktion omfattas av särskilda utformningskrav, till exempel när det gäller höjd.
  Mer om kulturmiljö och kommunens bevaringsprogram.
 • Även om det du vill göra inte kräver bygglov måste konstruktionen uppfylla övriga krav som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen. Till exempel får inte konstruktionens utformning innebära olägenheter för omgivningen.
 • Även om det inte krävs bygglov kan det krävas tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens eller tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Bullerskydd

Bullerskydd hanteras och handläggs som ett plank. Behöver ditt bullerskyddet vara högre än 1,8 meter eller om bullerskyddet placeras där det enligt detaljplan inte får sättas ett plank behöver du komplettera din ansökan med en bullerutredning. Tänk på att bullerutredningen inte är någon garanti att få ditt lov beviljat.

Spaljé och stängsel

En spaljé är ett stöd av till exempel trä eller metall som används för klätterväxter eller fruktträd. Spaljéer där konstruktionen har stor genomsiktlighet, cirka 70 % kräver inte bygglov.

Ett genomsiktligt stängsel är också bygglovsbefriat.

Vad gäller vid placering mot gata eller gång- och cykelväg?

Vid gatukorsningar, korsningar mellan gata och cykelväg samt vid tomtutfarter kan mur och plank försämra sikten och därmed trafiksäkerheten. Inom sikttrianglar för respektive korsning får ingen konstruktion eller häck vara högre än 0,8 meter.

Sikttriangel med maxhöjd på 0,8 meter

 • Gatukorsning: Från hörnan och 10 meter i båda riktningarna är maxhöjden 0,8 meter.
 • Korsning gata och gång- och cykelväg: Från hörnan och 5 meter längs cykelvägen samt 10 meter längs gatan är maxhöjden 0,8 meter.
 • Tomtutfart: Från hörnan och 2,5 meter i båda riktningarna är maxhöjden 0,8 meter.
Illustration av gällande sikttrianglar vi gatukorsningar.

Bygglovsguide för plank och mur

Kontrollera så att gällande detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter den åtgärd du planerar göra. Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Karta som visar vad som gäller för din fastighet.

Strandskyddsdispens

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs dispens. Skyddszonen omfattar både land och vatten och sträcker sig 100 meter i båda riktningarna från strandkanten.

Mer om strandskyddsdispens.

Ritningar till ansökan

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar.

Ritningar och handlingar till bygglov

Behöver du en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig hjälper till att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. Vid större ändringar, eller om ändringarna gäller flerbostadshus, kan du behöva en kontrollansvarig.

Mer om kontrollansvarig

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld eller dina ritningar fackmässigt utförda kommer vi be dig komplettera din ansökan. I exempelritningarna kan du också se vad de olika ritningarna ska innehålla.

När du vill ha bygglov för plank eller mur behöver du skicka in dessa handlingar:

 • Situationsplan, en karta över fastigheten där du visar var planket/muren ska stå, i skala 1:400 eller 1:500. Redovisa längd och höjd samt några referensmått på marknivån intill.
 • Fasadritning som visar din konstruktion rakt framifrån i skala 1:20. Redovisa längd, höjd, material, utformning och färg.
 • Sektionsritning, en genomskärning av din konstruktion, i skala 1:20. Redovisa höjd, anslutning till mark och grundläggningssätt.
 • Eventuellt skriftligt godkännande från grannen. Det är bra att ha om du bygger närmare är 4,5 meter från gränsande tomtgräns.

Inför beslut om startbesked behöver du även lämna in:

 • Riskbedömning
 • Kontrollplan

Lämnar du in dessa tillsammans med din ansökan kan vi ibland fatta ett kombinerat beslut om lov och startbesked.

Beskrivningar av handlingar du behöver bifoga din ansökan

Här hittar du exempelritningar

Om det krävs fler handlingar för ditt ärende hör vi av oss.


Din ansökan eller anmälan

När du har förberett dina handlingar som ska bifogas kan du göra din ansökan/anmälan.

Du loggar in med ditt bank-id och kan därefter ansöka och bifoga nödvändiga handlingar.

Ansök om lov eller gör anmälan via e-tjänst

Du kan också ansöka via blankett. Kontakta medborgarcenter så skickar de en blankett till dig. Skicka in blanketten tillsammans med bilagorna till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.

Avgifter

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter

Vår handläggning

När din ansökan/anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Vi går igenom din ansökan för att se om den är komplett. Om din ansökan/anmälan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar vi ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

Mer om vår handläggning

Du behöver startbesked för att påbörja arbetet

Du behöver alltid ett startbesked, oavsett om du sökt lov eller gjort en anmälan. Du får börja bygga efter att du har fått ett startbesked från stadsbyggnadskontoret.

Du behöver slutbesked för att få börja använda din åtgärd

Du får inte börja använda din byggnad eller åtgärd förrän du har fått ett slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde i ditt ärende.
Skicka in dina handlingar inför slutbesked via e-tjänsten: Se och komplettera mitt byggärende

Olovligt byggande

Om du påbörjar byggnationen utan startbesked eller börjar använda byggnaden utan slutbesked bryter du mot plan- och bygglagen. Det kan bland annat innebära att du måste betala en byggsanktionsavgift.

Läs mer om olovligt byggande och sanktionsavgifter

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?