Länk till startsidan

Marklov och trädfällning

Om du vill ändra marknivån mer än 50 centimeter inom detaljplanerat område – uppåt eller nedåt – måste du söka marklov. Utanför område med detaljplan kan istället en anmälan till miljöförvaltningen behövas. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan.

Detaljplanen styr vad du får göra

När du söker marklov tittar vi alltid på vad detaljplanen och områdesbestämmelserna säger om din tomt.

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Ändra marknivåer eller schakta

Om du vill ändra marknivån mer än 50 centimeter inom detaljplanerat område – uppåt eller nedåt – måste du söka marklov. Kom ihåg att du behöver ha både marklov och startbesked innan du påbörjar arbetet. Marklov handläggs på samma sätt som bygglov.

Tänk på att det ibland kan bli större påverkan på omgivningen än vad du tänkte dig när du förändrar marknivån.

Kontakta bygglovsavdelningen om du är osäker på vad som gäller för marklov: stadsbyggnadskontoret@lund.se.

Trädfällning

Marklov för trädfällning krävs endast om det står angivet i fastighetens detaljplan däremot kan det krävas andra tillstånd innan du fäller ett träd. Tänk på att ta hänsyn till djurlivet på platsen. Det är olämpligt att fälla träd under fåglarnas häckningstid på vår och försommar.

För vissa träd kan det krävas tillstånd från länsstyrelsen, tillexempel om du ska fälla ett träd som ingår i en allé eller särskilt skyddsvärda träd. På kyrkotomter, begravningsplatser eller byggnadsminnen kan det också krävas tillstånd av länsstyrelsens.

För avverkning av ett större område kan det krävas tillstånd från skogsvårdsstyrelsen.

Om marklov på Boverkets webbplats

Marklovsguide

Kontrollera så att gällande detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter den åtgärd du planerar göra. Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Karta som visar vad som gäller för din fastighet.

Strandskyddsdispens

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs dispens. Skyddszonen omfattar både land och vatten och sträcker sig 100 meter i båda riktningarna från strandkanten.

Mer om strandskyddsdispens.

Ritningar till ansökan

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar.

Ritningar och handlingar till bygglov

Behöver du en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig hjälper till att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. Vid större ändringar, eller om ändringarna gäller flerbostadshus, kan du behöva en kontrollansvarig.

Mer om kontrollansvarig

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld eller om dina ritningar inte är fackmässigt utförda kommer vi be dig komplettera din ansökan. I exempelritningarna kan du också se vad de olika ritningarna ska innehålla.

När du vill ha marklov och startbesked för att ändra marknivån eller fälla träd behöver du skicka in dessa handlingar:

  • Situationsplan skala 1:400. På situationsplanen ska du rita in nya markhöjder och hur de förhåller sig till gamla. Vid trädfällning ska trädet vara utritat.
  • Vid trädfällning, bifoga nytaget fotografi på trädet.
  • Vid trädfällning, motivering och beskrivning av trädets skick

Inför beslut om startbesked behöver du även lämna in:

  • Kontrollplan

Lämnar du in dessa tillsammans med din ansökan kan vi ibland fatta ett kombinerat beslut om lov och startbesked.

Beskrivningar av handlingar du behöver bifoga din ansökan

Här hittar du exempelritningar

Om det krävs fler handlingar för ditt ärende hör vi av oss.

Din ansökan eller anmälan

När du har förberett dina handlingar som ska bifogas kan du göra din ansökan/anmälan.

Du loggar in med ditt bank-id och kan därefter ansöka och bifoga nödvändiga handlingar.

Ansök om lov eller gör anmälan via e-tjänst

Du kan också ansöka via blankett. Kontakta medborgarcenter så skickar de en blankett till dig. Skicka in blanketten tillsammans med bilagorna till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.

Avgifter

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter

Vår handläggning

När din ansökan/anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Vi går igenom din ansökan för att se om den är komplett. Om din ansökan/anmälan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar vi ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

Mer om vår handläggning

Du behöver startbesked för att påbörja arbetet

Du behöver alltid ett startbesked, oavsett om du sökt lov eller gjort en anmälan. Du får börja bygga efter att du har fått ett startbesked från stadsbyggnadskontoret.

Du behöver slutbesked för att få börja använda din åtgärd

Du får inte börja använda din byggnad eller åtgärd förrän du har fått ett slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde i ditt ärende.
Skicka in dina handlingar inför slutbesked via e-tjänsten: Se och komplettera mitt byggärende

Olovligt byggande

Om du påbörjar byggnationen utan startbesked eller börjar använda byggnaden utan slutbesked bryter du mot plan- och bygglagen. Det kan bland annat innebära att du måste betala en byggsanktionsavgift.

Läs mer om olovligt byggande och sanktionsavgifter

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?