Länk till startsidan

Kolonistuga

Oftast behöver du söka bygglov eller göra en anmälan när du ska förändra eller bygga en ny kolonistuga. Det är platsens detaljplan och koloniområdets områdesbestämmelser som avgör vad som krävs.

Krav på bygglov eller startbesked som regleras av plan- och bygglagen går alltid före eventuella regler och överenskommelser i föreningen eller arrendeavtal.

Detaljplanen styr vad du får göra

I detaljplanen står det bland annat hur byggnader ska användas, utformas och placeras. När du gör en anmälan eller söker bygglov tittar vi alltid på vad detaljplanen säger om din tomt.

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Bygglov eller anmälan

Om detaljplanen för ditt koloniområde har ett undantag som gör att du inte behöver söka bygglov krävs ändå att du gör en anmälan. Precis som bygglov gör du din anmälan innan du påbörjat byggnads- eller markarbeten. Kom ihåg att du alltid måste ha fått ett startbesked innan du påbörjar dina åtgärder.

Andra byggnader eller anläggningar på din kolonilott kan även kräva bygglov. Om du vill riva en befintlig kolonistuga kan du behöva söka rivningslov.

Bestämmelser för kommunens olika koloniområden

För att få veta vad som gäller i just ditt ärende är du välkommen att kontakta stadsbyggnadskontoret för mer information: stadsbyggnadskontoret@lund.se.

Återanvänd gärna byggmaterial

Använder du återbrukat tegel, ett gammalt fönster eller virke från ett tidigare hus minskar du den negativa klimatpåverkan. Det finns en marknad för att såväl köpa som sälja begagnat material. Tänk på att de ska uppfylla gällande krav.

Guide för lovansökan eller anmälan för kolonistuga

Vad gäller för din fastighet?

Kontrollera så att gällande detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter den åtgärd du planerar göra. Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Karta som visar vad som gäller för din fastighet.

Strandskyddsdispens

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs dispens. Skyddszonen omfattar både land och vatten och sträcker sig 100 meter i båda riktningarna från strandkanten.

Mer om strandskyddsdispens.

Ritningar till ansökan eller anmälan

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov eller göra en anmälan måste du ta fram ritningar. Ritningarna måste vara fackmässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan/anmälan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar.

Ritningar och handlingar

Behöver du en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig hjälper till att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. Vid större ändringar, eller om ändringarna gäller flerbostadshus, kan du behöva en kontrollansvarig.

Mer om kontrollansvarig

Andra tillstånd du kan behöva

Om du i samband med din tänkta åtgärd/byggnation även ska utföra någon av dessa anordningar/installationer eller ändra befintlig anläggning, ska du lämna in ansökan/anmälan för dem samtidigt med ansökan om lov. Detta för att vi ska samordna handläggningen av dina ärenden.

  • Egen avloppsanläggning
  • Kommunalt vatten och avlopp
  • Värmepumpanläggning
  • Verksamhet i byggnaden. Om byggnaden ska användas till annat än bostadsändamål kan det krävas tillstånd beroende på vilken verksamhet du ska bedriva i byggnaden.

Utöver din ansökan eller anmälan behöver du skicka in följande handlingar till stadsbyggnadskontoret.

  • Fasadritningar – skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån. Du ska redovisa alla fasader med marknivå.
  • Planritning – skala 1:100. På planritningen ska du rita in rumsfunktioner, fönster- och dörröppningar samt väggtjocklekar.
  • Sektionsritning – skala 1:100 som visar en genomskärning av byggnaden från sidan.
  • Situationsplan - Redovisa byggnaden och ange yttermått, placering på tomten genom mått till tomtgränser. Skala 1:400.
  • Kontrollplan

Lämnar du in dessa tillsammans med din ansökan kan vi ibland fatta ett kombinerat beslut om lov och startbesked.

Beskrivningar av handlingar du behöver bifoga din ansökan

Om det krävs fler handlingar för ditt ärende hör vi av oss.

Din ansökan eller anmälan

När du har förberett dina handlingar som ska bifogas kan du göra din ansökan/anmälan.

Du loggar in med ditt bank-id och kan därefter ansöka och bifoga nödvändiga handlingar.

Ansök om lov eller gör anmälan via e-tjänst

Du kan också ansöka via blankett. Kontakta medborgarcenter så skickar de en blankett till dig. Skicka in blanketten tillsammans med bilagorna till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.

Avgifter

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter

Vår handläggning

När din ansökan/anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Vi går igenom din ansökan för att se om den är komplett. Om din ansökan/anmälan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar vi ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

Mer om vår handläggning

Du behöver startbesked för att påbörja arbetet

Du behöver alltid ett startbesked, oavsett om du sökt lov eller gjort en anmälan. Du får börja bygga efter att du har fått ett startbesked från stadsbyggnadskontoret.

Du behöver slutbesked för att få börja använda din åtgärd

Du får inte börja använda din byggnad eller åtgärd förrän du har fått ett slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde i ditt ärende.
Skicka in dina handlingar inför slutbesked via e-tjänsten: Se och komplettera mitt byggärende

Olovligt byggande

Om du påbörjar byggnationen utan startbesked eller börjar använda byggnaden utan slutbesked bryter du mot plan- och bygglagen. Det kan bland annat innebära att du måste betala en byggsanktionsavgift.

Läs mer om olovligt byggande och sanktionsavgifter

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?