Påskagängets skola

Välkommen till Påskagängets skola i Dalby som är en grundskola mitt i natursköna Dalby i östra delen av Lunds kommun.

Årskurs F–6

Påskagängets skola ligger i Dalby. Skolan startade 1 augusti 2018 och kommer på sikt att bli en låg- och mellanstadieskola (F-6) med cirka 350-400 elever.

I dagsläget har vi klasser från förskoleklass fram till årskurs två, men från och med höstterminen 2020 kommer vi att vara en F-3 skola.

Vår nya permanenta skolbyggnad är på planeringsstadiet och fram till är den står klar är vi i fina och ljusa lokaler med en trevlig utemiljö i före detta Kattfotens förskola (kombiskola).

Läs mer mer om byggprocessen

Vår verksamhetsidé

Påskagängets skola - en skola som lyfter!

 • På Påskagängets skola och fritidshem bygger undervisningen på nyfikenhet, lust, utmaning och kreativitet. 
 • Vi arbetar tematiskt och ämnesövergripande vilket ger våra elever sammanhang och lust att lära. 
 • Våra elever lär sig på olika sätt därför är vår undervisning varierad och vår lärmiljö är tillgänglig för alla. 
 • Våra barn/elever känner trygghet och glädje i vår verksamhet. 
 • Vi tycker att olika är bra.
 • Alla barn ska nå så långt som möjligt efter sin förmåga. 

Så här jobbar vi

På skolan arbetar vi tematiskt och ämnesövergripande och är inspirerad av Bifrostpedagogiken. Vi har ett tema per läsår och det startar med en upplevelse för våra elever. Läsårstemat utvecklar vi sedan genom en dialog med våra elever som på så vis får vara delaktiga och få inflytande över undervisningen.
Vi vill stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet, självförtroende och deras vilja att pröva egna idéer och lösa problem. Målet är att våra elever ska utvecklas till medborgare som vill och vågar engagera sig på olika sätt i samhället.
Skolans pedagoger utvecklar tillsammans med eleverna en pedagogik som utgår från barnens intressen och behov med sikte på framtiden.I temat arbetar eleverna både klassvis och i åldersblandade grupper.

Arbetsgång för eleverna

 • Läsåret börjar med upplevelser där eleverna får möta olika ingångar till temat.
 • Under samtal/brainstorming får eleverna framför sina egna idéer och önskningar inom temat.
 • Eleverna får bedriva verkstadsarbete i åldersblandade grupper.
 • Eleverna får redovisa sitt arbete i klassen eller i verkstaden.
 • Slutligen har vi en gemensam temaavslutning för hela skolan.
 • Vi bedriver även en fortlöpande utvärdering och dokumentation.

Vi jobbar med metoden ”Att skriva sig till läsning”

I årskurs F och 1 använder vi metoden ”Att skriva sig till läsning”. Metoden innebär att eleverna får skriva så tidigt som möjligt eftersom det är lättare att lära sig skriva än att läsa. Metoden har visat goda resultat i läs- och skrivinlärning, och eleverna får skriva på en dator/lärplatta (ASL).

Inom metoden ser man varje skrivtillfälle som ett lästillfälle, där eleven är aktivt medskapande. Inlärning i dialog med andra och att ha en tydlig mottagare till det man skriver, ökar elevernas motivation och kunskapsutveckling. En grundläggande fördel med att barnen skriver först och läser sedan är att de själva alltid vet vad de har skrivit, vilket ju inte alltid är fallet för ett barn som ska läsa text i en läsebok.

Vissa barn har svårt med att forma bokstäver för hand när de börjar skriva. Med hjälp av tangentbordet och datorn blir det lätt att forma bokstäverna och på så sätt läggs fokus på läs- och skrivinlärningen och inte på att forma bokstäver korrekt. Motoriken övar vi på, på flera andra sätt och när barnet är redo får det även börja skriva med en penna.

Den här metoden fungerar bra när man arbetar tematiskt. Då blir det lätt att ge barnen temaanknutna arbetsuppgifter. Om man dessutom ger barnen temaanknutna upplevelser i form av teater, studiebesök, utflykter m.m. har barnen mycket att skriva om.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/paskagangetsskola

Kontakt

Påskagängets skola

Besöksadress: Kattfotsgränden 2, 247 56 Dalby
Karta: Se Påskagängets skola på en karta
Telefon: 046-359 35 26
Frånvaroanmälan: Görs genom Skola24 Nås genom Skolportalen

Administratör: Angelika Lönnborn
Telefon: 046-359 40 18
E-postangelika.lonnborn@lund.se

Rektor: Anne-Marie (Anni) Lundborg
Telefon: 046-359 35 25
E-post: anne-marie.lundborg@lund.se 

 

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se