Länk till startsidan

Bygget av Påskagängets nya skola

Bygget av Påskagängets skola i Dalby har drabbas av försening. Detta innebär att skolan inte kommer att bli klar som planerat till höstterminen 2025.

Här kan du läsa mer om processen och vad Lunds kommun gör för att minimera förseningen.

Påskagängets skola i Dalby är efterlängtad sedan många år tillbaka. När den nya skolan står klar kommer lokalerna att rymma 400 barn, en idrottshall, fritidshem och tillagningskök. Skolgården kommer att bestå av stora grönområden och fina utemiljöer. Projektet bedöms kosta cirka 240 miljoner kronor enligt det beslut som klubbades i kommunfullmäktige den 31 mars 2022.

När börjar vi bygga?

Byggstart var planerad till första halvåret 2023 men det är nu oklart när vi kan komma igång. Under våren 2023 kommer vi ha ett samråd med Länsstyrelsen och därefter kommer vi kunna presentera en ny tidplan. Informationen på sidan uppdateras löpande så snart vi har ny information.

Tidplan, budget och status

Projektet omfattar nybyggnation av skola för 400 elever i årskurs F–6. I projektet ingår även en fullstor idrottshall, fritidshem och tillagningskök.

Status: beslutad men inte påbörjad
Arkitekt: -
Entreprenad: -
Beräknad inflyttning: oklart
Kostnad: 240 miljoner kronor

Groddjur försenar skolbygget

För att kunna bygga skolan behöver Lunds kommun först flytta en dagvattendamm. Flytten av dammen har stött på problem, vilket kommer att försena bygget av skolan och idrottshallen.

Inför den här typen av åtgärder görs alltid en naturvärdesinventering i det aktuella området. En sådan inventering genomfördes våren 2022 och visade att dammarna i området är hemvist för en rad fridlysta groddjur, däribland den större vattensalamandern och den ätliga grodan.

Artskyddsutredning och samråd

Det har varit känt sedan tidigare att det finns groddjur i dammarna, men inte i vilken omfattning och huruvida djuren rör sig mellan de båda dammarna. Det hittades även fler arter än som tidigare varit känt. Därför behövde Lunds kommun enligt lag (artskyddsförordningen) göra en artskyddsutredning, som ger förslag på vilka åtgärder som krävs för att skydda djurlivet. Utredningen är nu genomförd och Lunds kommun kan därmed gå vidare med att ta fram ett förslag på hur vi kan bygga, men som först ska förankras med länsstyrelsen genom samråd. Detta sker någon gång under våren 2023.

Alternativ lösning

Förslaget innebär att vi ser över alternativa placeringar av skolan och idrottshallen inom befintlig fastighet och detaljplan. Byggnaden skulle i så fall samma funktioner och innehåll som planerat medan utemiljön får en något förändrad utformning än det från början var tänkt, detsamma gäller tillfartsvägar och parkering.

Hur påverkar detta vilken skola mitt eller mina barn kommer att gå på?

Inflyttning har tidigare varit planerad till höstterminen 2025. I nuläget är det tyvärr inte möjligt att ge svar på hur lång den extra förseningen blir.

För eleverna på Påskagängets skola F–3 innebär det att verksamheten är kvar i nuvarande lokaler på Kattfotsgränden. Fram till dess att vår nya skola står färdig kommer skolans idrotts- och slöjdundervisning genomföras på Hagalundskolan. Tills vidare gäller att från det läsåret som elever börjar i årskurs 4 flyttar de över till Nyvångskolan F–9.

I nuläget är det för tidigt att svara på hur byggnadsplanerna påverkar övergången för eleverna mellan Påskagängets skola och Nyvångskolan. Klart är dock att alla elever kommer att få en skolplacering i Dalby och att barn- och skolförvaltningen tittar på olika lösningar för att göra det så bra som möjligt för våra elever fram tills att Påskagängets nya skolbyggnad står klar.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?