Länk till startsidan

Lex Maria och Lex Sarah

Att utreda och rapportera.

Lex Maria

Vi är skyldiga att utreda händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

En vårdskada är en skada som har inträffat i vården och som kunde ha undvikits om rätt åtgärder hade

gjorts. Skadan eller risken för skadan kan ha uppstått i samband med en undersökning, vård eller vid en

behandling. Skadan kan vara kroppslig eller psykisk. Omfattningen på utredningen ska anpassas efter

händelsens karaktär. Vid händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada är vi

skyldiga att göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Lex Sarah

Lex Sarah styr skyldigheten att rapportera och utreda samt avhjälpa och undanröja missförhållanden

och påtagliga risker för missförhållanden för brukare i en verksamhet. Utredningar ska identifiera

bakomliggande orsaker till missförhållanden som är kopplade till organisationen.

Medarbetare som uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande som berör en brukare

ska genast rapportera händelsen genom att fylla i en rapportblankett eller rapportera händelsen

muntligt.

Exempel på missförhållanden

Observera att det förutom alla nedanstående aktiva handlingar också är ett missförhållande att passivt

se på när en brukares friheter och rättigheter kränks utan att ta initiativ till att förhindra det.

Fysiska övergrepp

 • Slag
 • Nypningar
 • Hårdhänt handlag
 • Fasthållning

Sexuella övergrepp

 • Antydningar av olika slag
 • Sexuella handlingar
 • Övergrepp av psykisk karaktär via internet

Psykiska övergrepp

 • Hot
 • Bestraffningar
 • Kränkningar
 • Utnyttjande av brukarens beroendeställning
 • Trakasserier
 • Inlåsning
 • Tvång
 • Skrämsel

Brister i bemötande

 • Bemötande som klart avviker från grundläggande krav i lagstiftningen på till exempel respekt för självbestämmanderätt, integritet, trygghet och värdighet.
 • Bemötandet omfattar också hur medarbetare tilltalar brukaren och respekterar dennes ägodelar.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?