Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Användarförsäkran för datorer, internet och e-post

Alla som har tillgång till datorer och internetuppkoppling från en av kommunen tillhandahållen arbetsplats och alla som utnyttjar kommunens e-postsystem ska följa kommunens policy. Detta gäller även vid fjärråtkomst, anslutning via mobiltelefon och trådlös anslutning via laptop.

Risker

Att via internet koppla upp dig mot okända webbplatser innebär både tekniska risker, till exempel datorvirus, men också andra typer av risker. Många webbplatser har oklara eller rentav klandervärda syften. All internettrafik registreras på ett eller flera ställen och kan utnyttjas mot användaren. Eftersom det i kommunens elektroniska adress alltid framgår när vi är uppkopplade mot någon extern webbplats, är det viktigt att tänka på att vi representerar kommunen i varje aktivitet på internet.

Regler

Nedanstående regler gäller vid användande av datorer och internet.

  • Lund kommuns datorer får inte användas för att hämta eller sprida information som på något sätt kan uppfattas som kränkande eller diskriminerande. Såväl olaglig som oetisk informationshantering är otillåten. Till den senare kategorin räknas till exempel hantering av pornografiskt eller rasistiskt material. Sådant användande kan leda till uppsägning eller avsked.
  • Datoranvändaren måste vara medveten om att datorutrustningen är arbetsgivarens egendom. Det innebär att både själva maskinen som det material som finns inlagt på datorn i form av program eller textdokument är kommunens egendom. Arbetsgivaren har enligt nuvarande lagstiftning rätt att se vad en användare har lagt in i sin dator och kontrollera hur datorn används.
  • Användaren ska vara medveten om att mycket av det material som finns på kommunens datorer faller under offentlighetsprincipen, varför den anställde ska vara beredd att lämna ut avskrifter av handlingar som begärs av allmänheten. Innan sådant utlämnande sker ska i förekommande fall sekretessprövning ske. En anställd som är osäker om hur hen ska göra ska ta kontakt med sin arbetsledare.
  • Arbetsledaren ansvarar för att hindra och i förekommande fall ingripa mot missbruk och har rätt att fatta individuella eller kollektiva beslut om datorernas användning.

Loggning och uppföljning

Det finns goda möjligheter att logga den internettrafik som förekommer. Både genom regelbunden kontroll och genom stickprov. Av hänsyn till användarnas personliga integritet ska ingen generell uppföljning och loggning av användarnas internetnyttjande ske. Endast i de fall misstanke om brott föreligger eller uppenbar överträdelse av policyn antas förekomma.

E-post

De regler som ovan redovisats ska även gälla användning av kommunens e-postsystem.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?