Länk till startsidan

Sekretess inom vård- och omsorgsförvaltningen

Sekretess/tystnadsplikt betyder att det är förbjudet att avslöja uppgifter, vare sig det sker muntligen eller genom att en handling lämnas ut eller visas. Detsamma gäller för uppgifter som finns på data.

För vård- och omsorgsförvaltningen gäller sekretess enligt huvudregeln i 25 kap 1 § och 26 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessen gäller för samtliga anställda, såväl fast anställda som vikarier, och för uppdragstagare, vård- och omsorgsnämndens ledamöter och suppleanter, kontaktpersoner med flera.

Genom din anställning/uppdrag inom vård- och omsorg är du bunden av sekretess för uppgifter om enskildas personliga förhållanden som du får reda på i ditt arbete/uppdrag. Sekretessen gäller även under fritiden och efter det att din anställning/uppdrag upphört. Den som bryter mot sekretesslagen kan straffas för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år.

Genomförande

Sekretess/tystnadsplikt innebär att uppgift om enskilds personliga förhållanden inte får lämnas ut till obehöriga, vare sig muntligt eller skriftligt, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller honom närstående lider men.

Man får inte berätta om människors personliga förhållanden för sin make/hustru, sina barn, vänner eller någon annan utomstående. För sina arbetskamrater eller personer anställda inom samma yrke är det inte självklart att man utan inskränkning får berätta om andra människors personliga förhållanden. Endast då arbetskamraten har anledning att bli informerad för att kunna utföra sina arbetsuppgifter kan det vara tillåtet.

Med "personliga förhållanden" menas till exempel uppgifter om en persons karaktär, familjeförhållanden, hälsotillstånd, arbetsförmåga eller ekonomi. Uppgifter om till exempel bostadsadress, arbetsplats hör också till personliga förhållanden, men ett utlämnande innebär i regel inte risk för men.

Med "men" avses integritetskränkningar. Att lida men kan också sägas betyda att den enskilde skulle uppleva det som obehagligt om uppgiften kom ut. Det kan vara svårt att bedöma när en annan människa kan komma att "lida men" till följd av att andra får veta vissa fakta om honom/henne. En god regel är att man försöker visa stor öppenhet mot den person ärendet gäller och gärna frågar honom/henne direkt om uppgifterna får lämnas ut. En annan möjlighet är att man vänder sig till sin närmaste arbetsledare för samråd.

Sammanfattningsvis kan man säga att huvudregeln är att uppgifter om en enskilds personliga förhållanden är sekretessbelagda. För att få lämna ut uppgiften, antingen till myndigheter eller till enskilda personer måste man vara säker på att den enskilde själv anser att uppgiften kan lämnas ut. Observera också att det kan finnas undantag från sekretessen i offentlighets- och sekretesslagen.

För dig som arbetar med personaladministrativa uppgifter gäller också särskild sekretess enligt 39 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen, dels för uppgift om enskilds hälsotillstånd, dels för uppgift om enskilds personliga förhållanden och som hänför sig till ärende om omplacering eller pensionering av anställd, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte i ärende om anställning eller disciplinansvar. Sekretessen gäller inte heller beslut i ärende om omplacering eller pensionering av anställd.

Sekretess gäller också jämlikt 39 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen i annat fall för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller närstående till denna utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs. Vidare gäller sekretess för uppgifter om personal som arbetar inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården beträffande den enskildes bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och jämförbara uppgifter, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Anna Borgius, Vård- och omsorgsdirektör

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?