Länk till startsidan

Arbetsskade- och tillbudsanmälan

Av lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) framgår att arbetsgivare eller arbetsledare som fått kännedom om inträffad arbetsskada är skyldig att omedelbart anmäla skadan. Alla arbetsskador ska anmälas även de som inte medför sjukfrånvaro.

Vad är en arbetsskada?

Definition

Skada som har uppstått på grund av olycksfall eller någon annan skadlig inverkan i arbetet.

Olycksfall

Exempel på vanliga olycksfall är stick och skärskador, halkskador, skador på grund av lyft.

Färdolycksfall

Olycksfall vid direkt färd till eller från arbetet.

Arbetssjukdom

I arbetsmiljön kan det finnas olika faktorer som kan ge upphov till skador eller sjukdomar. Sådana arbetsskador kallas arbetssjukdomar. För att en skada ska klassas som arbetssjukdom krävs det ett tydligt samband mellan arbetsmiljöfaktorn och sjukdomen. Exempel: buller, vibrationer eller skakningar, tungt eller ensidigt arbete och olika ämnen.

Psykosociala faktorer

En arbetsskada kan även vara orsakad av ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön till exempel konflikter på arbetsplatsen, kränkning, hot eller hot om våld och mycket hög arbetsbelastning.

Smitta

En del smittsamma sjukdomar kan under vissa förhållanden betraktas som arbetsskador. Dit hör till exempel gulsot och den så kallade sjukhussjukan.(MRSA)

Vad är ett tillbud?

Definition

Oönskad händelse som kunde ha lett till ohälsa eller olycksfall. Allvarliga tillbud kan innebära stor fara för ohälsa eller olycksfall, men inte alltid fara för person (till exempel takpanna som faller ned utan att träffa någon personal). Vid tillbud kan det inte ställas några krav på ersättning, men det ger statistik över risker i arbetsmiljön – som i sin tur kan användas till förbättringar på sikt.

Skillnaden mellan arbetsskada och tillbud

Arbetsskada är en händelse som redan inträffat och som medfört fysisk eller psykisk skada (AJ!). Tillbud är en händelse som kunde slutat illa (OJ).

Vem ska anmäla arbetsskada?

  • Den anställde informerar sin arbetsledare om händelsen.
  • Arbetsledaren fyller i anmälan i arbetsskadeverktyget Stella tillsammans med arbetstagaren.
  • Det är arbetsledaren som ansvarar för att arbetsskadeanmälan fylls i.
  • Skyddsombudet ska ta del av och underteckna anmälan.
  • Arbetsskadeanmälan ska göras snarast.

Anvisningar vid ifyllande av arbetsskadeanmälan

Anvisning och manual för anmälan av arbetsskada och tillbud finns i arbetsskadeverktyget Stella. I samband med att du fyller i blanketten ska berörda diskutera vilka åtgärder som ska vidtagas för att förhindra upprepning av skadan. Arbetsledaren svarar för att åtgärdsdelen fylls i. Anmälan undertecknas av arbetsledare, skyddsombud och den skadade, om så är möjligt. Observera att underskrift av berörda inte behöver innebära samsyn kring händelseförloppet och förslag till åtgärder. Avvikande synpunkt kan skrivas i en bilaga eller på arbetsskadeblanketten.

Tillbudsanmälan

När det gäller tillbudsanmälan sker detta på samma sätt som en arbetsskadeanmälan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?