Länk till startsidan

Stöd enligt LSS, så funkar det

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Stödet finns till för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du kan exempelvis ha rätt till en bostad med särskild service, personlig assistans eller daglig verksamhet.

Vem har rätt till LSS-insatser?

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ha en funktionsnedsättning som ingår i någon av nedanstående tre kategorier, även kallade personkretsar som finns i lagen.

 • Personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning eller hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Så här ansöker du om stöd enligt LSS

Du ansöker om stöd enligt LSS genom att fylla i e-tjänsten.

Kontakta en handläggare

Har du fler frågor eller inte vet vem rätt handläggare är? Då är du varmt välkommen att ta kontakt med medborgarcenter. Berätta vad du behöver hjälp med när du kontaktar oss, du får svar direkt eller blir lotsad vidare till en handläggare.

Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00

Vad händer sen?

När vi har fått din ansökan kontaktar din handläggare dig för att boka ett möte där vi pratar om ditt behov av stöd. Inför mötet behöver vi ibland be dig om intyg. Vi kan också behöva be om information från andra personer, som exempelvis läkare eller anhöriga. Vi ber alltid om ditt samtycke innan vi begär ut uppgifter om dig. Efter mötet skriver din handläggare en utredning och bedömer om du har rätt till det stöd du ansökt om. Du får ditt beslut skriftligt med posten.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut har du rätt att överklaga till Förvaltningsrätten.

Så här överklagar du ett beslut

Om du får rätt till stöd

Om du får rätt till stöd blir du kontaktad av utföraren, den som ger dig stödet, för att planera hur insatsen ska påbörjas. Får du rätt till daglig verksamhet, hemtjänst eller avlösar- och ledsagarservice väljer du själv vilken utförare du vill ha. Det finns utförare som drivs både av Lunds kommun och externa företag. Din handläggare berättar för dig hur du gör för att välja utförare.

Insatser enligt LSS:

Avlösare och ledsagare

Daglig verksamhet

Kontaktperson

Korttidstillsyn för ungdomar

Personlig assistans

Avgifter för LSS-insater

Insatser enligt LSS är frivilliga och kostnadsfria. Det enda som du betalar själv för är måltider på korttidstillsynen och korttidsboendet. Om du är hyresgäst i en bostad med särskild service enligt LSS tecknar du ett andrahandskontrakt och betalar din egen hyra och andra kostnader som tillkommer för ett eget boende, som exempelvis el, dagligvaror och andra personliga utgifter.

Avgift betalas inte för

 • Personlig assistent
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn utanför det egna hemmet för skolungdom över 12 år
 • Stöd och service i bostad med särskild service för vuxna
 • Daglig verksamhet

Du betalar för

 • Mat och annat som behövs i hushållet
 • Resor
 • Aktiviteter på fritiden
 • Hyra för bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS
 • Hemsjukvård (inklusive utprovning av hjälpmedel)

Så här räknas avgifterna ut

Avgifterna beror på insatsernas omfattning och din inkomst. Vård- och omsorgsförvaltningen gör individuella beräkningar utifrån statliga och kommunala regler och dina ekonomiska förutsättningar.

Alla insatser i ditt egna boende som är avgiftsbelagda räknas samman. För dessa betalar du aldrig mer än den lagstadgade högsta avgiften (avgiftstak) eller motsvarande fastställt avgiftsutrymme. Det är alltid det lägsta av dessa belopp som är gränsen för vad kommunen högst får ta ut i avgift.

Ansök om reducering av hyra vid tillfälligt dubbel boende

Om du flyttar till en LSS-bostad och inte hinner säga upp ditt hyreskontrakt eller få sålt den gamla bostaden till inflyttningsdatumet, så kan du ansöka om reducering av den nya hyran.

För att ha rätt att ansöka om reducering av hyran på grund av tillfälligt dubbla boendekostnader ska din förra bostad vara uppsagd eller lämnad till försäljning. Du kan beviljas reducering av den nya hyran under de tre första månaderna, från tillträdesdagen och till och med den med tredje månadens sista kalenderdag.

Du ansöker digitalt och skickar sedan in ett bevis på uppsägning eller försäljningsuppdraget till oss.

Ansök om reducering av hyra

Mer information om avgifter

Önskar du en sammanfattning av kommunens regler när det gäller avgiftsberäkningen finns detta i broschyren ”Avgifter inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning”. Kontakta medborgarcenter som skickar den hem till dig.

Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00

E-post: avgiftsgruppen@lund.se

I prisuppgifter finns information om vilka belopp och priser som är aktuella.

Prisuppgifter Pdf, 415 kB.

Autogiro

Du kan anmäla att betala via autogiro, så att pengarna dras automatiskt på förfallodagen.

Autogiroanmälan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?