Länk till startsidan

Regler och tillämpningsanvisningar fritidshem

Reglerna och tillämpningsanvisningarna grundar sig på bestämmelserna i skollagen (2010:800), läroplanen för förskolan (Lpfö 2018), samt på Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne.

Tillämpas från och med 2023-01-01.

Fritidshemmet

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap (14 kap. 2 § skollagen).
Fritidshem erbjuds från det att barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Rätt till plats

Lunds kommun ska tillse att en elev i kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola erbjuds fritidshemsplats, så snart det framkommer att eleven har ett sådant behov. Utbildning i fritidshemmet ska erbjudas utifrån den omfattning som behövs utifrån förälders förvärvsarbete eller studier samt utifrån elevens eget behov. Med elevens eget behov behöver en bedömning göras i varje enskilt fall. Det kan vara kopplat till familjens situation i stort så som arbetslöshet, sjukskrivning eller deltagande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller att eleven har ett annat modersmål än svenska. Förälders förvärvsarbete eller studier ska kunna styrkas av dokumentation.
Hemkommunen ska erbjuda plats på fritidshem för elev som går i fristående skola i de fall den fristående huvudmannen inte erbjuder detta (14 kap. 3-5 §§ skollagen). Med hemkommun menas den kommun eleven är folkbokförd i. Utöver vad som angetts ovan kan plats i fritidshemmet beviljas utifrån elevens eget behov. En elev ska även erbjudas utbildning i fritidshemmet om eleven av fysiska, psykiska eller av andra skäl behöver särskilt stöd i sin utbildning i form av fritidshemsplats (14 kap. 5-6 §§ skollagen).

Anmälan om plats

Vårdnadshavare ska anmäla behov av plats på fritidshem för sitt barn. Anmälan görs via e-tjänst på lund.se.
Eleven ska vara inskriven på fritidshemmet på den skolenhet där eleven är placerad.

Nyttjande av plats

Fritidshemmet är öppet dagtid helgfri vardag året om. Ramtiden för fritidshemmet är 06.00–18.00. Under ramtiden ska fritidshemmet vara öppet om det finns ett behov av plats. Rektor kan vid styrkt behov besluta om att stänga 30 minuter senare, det vill säga klockan 18.30. Vid ett sådant behov utöver ramtid kan rektor bevilja en senare stängning. Detta ska styrkas med intyg med arbets- och restider.

Avvikelser från öppethållandet kan förekomma i samband med större helger. Under lov och när verksamheten i undantagsfall har ett särskilt behov kan fritidsplatsen av organisatoriska skäl tillfälligt erbjudas vid annan enhet.

Fritidshemmet kan stänga för verksamhetsutvecklingsdagar vid fem tillfällen per läsår. För de elever som behöver vistas på fritidshemmet ska annan fritidshemsverksamhet erbjudas dessa dagar.

För elever som har plats på grund av förälders arbete eller studier utgörs vistelsetiden normalt av arbets- eller studietid plus skälig restid till och från arbetet eller studierna (detta gäller även vid växelvis boende). Rätt till fritidsplats ordinarie öppettider gäller även i de fall förälder arbetar nattetid.
Föräldrar som arbetar obekväm arbetstid eller natt har möjlighet att ansöka om plats på Lunds kommuns kvälls-, natt- och helgomsorg med öppettider dygnet runt alla dagar om året. Observera att en sådan ansökan ska styrkas med föräldrarnas arbetstider. Behovet ska också vara regelbundet samt varaktigt.

För elever som har plats i fritidshemmet på grund av familjesituationen i övrigt eller på grund av behov av särskilt stöd utgörs vistelsetiden av vad som bedömts lämpligt av rektor.

En kommun får ta ut avgift för utbildning i fritidshem som den anordnar (14 kap. 12 § skollagen).

Nyttjande av plats vid växelvis boende

Elevens berättigade vistelsetid i fritidshemmet är knuten till behovet av fritidshem hos den förälder som eleven bor hos. Båda föräldrarna är skyldiga att lämna uppgifter om arbets- eller studietid samt restider och övriga uppgifter som fritidshemmet behöver ha kännedom om.

Vid förälders semester

  1. Vid semester eller lov för någon av föräldrarna är huvudregeln att barn inte deltar i fritidsverksamhet.
  2. Rätt att delta i verksamheten under föräldrarnas semester har det barn som har ett eget behov på grund fysiska, psykiska eller andra skäl, det barn som har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, samt det barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av fritidshem. Ett sådant beslut fattas av rektor.

Vid förälders föräldraledighet för syskon

  1. Barn till föräldralediga har rätt till plats i fritidshem i mån av plats.

Uppsägning av plats i fritidshem

Plats i fritidshem ska sägas upp skriftligt minst två månader före det datum då vårdnadshavare inte längre önskar att eleven ska delta i verksamheten. Som uppsägningsdatum gäller den dag då uppsägningen inkommit via e-tjänst.

Rätten att inneha en fritidshemsplats upphör att gälla när:

  1. Eleven flyttar från kommunen och byter skola.
  2. Om eleven inte nyttjar sin plats under två månader kan rätten till plats upphöra om det inte finns skäl till annan bedömning.

Observera att punkt 2 inte gäller om eleven beviljats plats i fritidshemmet utifrån elevens eget behov (14 kap. 5-6 §§ skollagen).

Om ett barn har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna signera uppsägningen i e-tjänsten.

Förälders uppgiftsskyldighet

Förälder är skyldig att omgående informera Lunds kommun i de fall de förhållanden som berättigar till plats i fritidshemmet förändras.

Föräldrar är skyldiga att lämna in skriftliga uppgifter om arbetstider eller studier, restid, medlemmar i hushållet samt inkomst till barn- och skolförvaltningen/skolan när så begärs. Uppgifterna ska lämnas när eleven börjar i fritidshemsverksamhet, när uppgifterna efterfrågas samt vid ändrade förhållanden. Detta görs via e-tjänst via lund.se.

Placering utanför Lunds kommun

Elever som har rätt till fritidshemsplats i Lunds kommun kan söka plats i fritidshem belägna i annan kommun, kommunal eller fristående verksamhet. Vid placering i kommunalt fritidshem i annan kommun är det den mottagande kommunen som bedömer om förhållandena motiverar en plats. Innan anordnande kommun fattar beslut om att ta emot eleven ska
den informera Lunds kommun, samt i de fall det bedöms som nödvändigt, inhämta ett yttrande från hemkommunen.

Ersättning för placering i fritidshem beläget utanför Lunds kommun utgår, i de fall inget annat avtalats, i enlighet med skollagen 14 kap.14 §.

Föräldraavgift debiteras, enligt överenskommelse med mottagande kommun, enligt Lunds kommuns avgiftsregler.

Elever boende i annan kommun

Elever från annan kommun som inte har rätt till plats kan, i det fall det finns särskilda skäl med hänsyn till elevens situation, mottas i fritidshem i Lunds kommun. Mottagandet sker efter en bedömning av Lunds kommun samt information till hemkommunen. Ersättning till Lunds kommun ska, ifall inget annat avtalats, utgå enligt skollagen 14 kap. 14 §. Föräldraavgift
debiteras enligt överenskommelse med hemkommunen.

Inkomstuppgifter och avgifter

Hushållets inkomstuppgifter ska lämnas i samband med placering av barn i fritidsverksamhet, när inkomstförhållanden ändras, eller när uppgifterna efterfrågas.

Om inkomstuppgift inte lämnas in debiteras maxtaxa, det vill säga avgift enligt den högsta inkomstnivån. Detta innebär att även om hushållets inkomst är 0 kr behöver detta anges för att debitering inte ska ske.

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön, föräldrapenning, aktivitetsstöd eller sjukersättning, det vill säga skattepliktiga inkomster. CSN, barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd och andra bidrag ingår ej vid beräkning av
avgift.

Avgifter

Lunds kommun tillämpar maxtaxa, vilket betyder att det finns ett tak för hur stor avgiften blir (KF 2001-08-30 § 130). Ny högsta avgiftsgrundande inkomst samt nya avgiftsbelopp fastställs årligen av Skolverket för de kommuner som har maxtaxa.
Månadsavgiften beräknas utifrån hushållets sammanlagda bruttoinkomst (inklusive ny partner folkbokförd på samma adress), antalet placerade barn, samt verksamhetsform. För barn vars föräldrar är folkbokförda på olika adresser, delas betalningsansvaret mellan föräldrarna.

Faktura för barnomsorg

Föräldrarna får varsin faktura och avgiften för varje förälder beräknas utifrån gällande taxebestämmelser för respektive förälders hushåll. Varje förälder betalar därefter 50 procent av den för hushållet beräknade avgiften för barnet.

Inkomstuppgifter

De inkomstuppgifter hushållet lämnar in kontrolleras en gång om året mot inkomstdeklaration hos Skatteverket. Lämnas felaktig inkomstuppgift eller om inkomstuppgiften inte ändras när inkomsten har ändrats kommer detta att justeras då den årliga kontrollen av taxerad inkomst hos Skatteverket genomförts. En samlad faktura/kreditfaktura för kontrollperioden skickas därefter ut.

Undantag från delad faktura

Undantag från delad faktura som norm kan beviljas om båda föräldrarna är överens om önskemålet att hela avgiften istället ska faktureras till den ene föräldern.

Skyddade personuppgifter

Familjer där antingen barnet eller någon av vårdnadshavarna har skyddade personuppgifter eller skyddad folkbokföring kan inte omfattas av automatiskt delad faktura. I de fallen måste förvaltningen göra enskilda bedömningar och hantera familjen manuellt för att inte röja information.

Syskonrabatt

Om en familj har fler barn får man syskonrabatt under förutsättning att barnen är folkbokförda på samma adress. För fjärde barnet betalas ingen avgift.

Sjukavdrag

Avdrag medges om barnet varit sjukt mer än 10 kalenderdagar i följd. Avdrag ges från och med den 11:e sjukdagen för aktuellt antal dagar. Vid avstängning på grund av smitta ges sjukavdrag från första dagen. Avdrag regleras i efterhand med 3 % av avgiften per frånvarodag.

För att ett avdrag ska kunna bli aktuellt behöver sjukdom styrkas med sjukintyg. Kontroll görs med fritidshemmet innan ett sådant avdrag görs.

Som frånvarodag räknas enbart dag då verksamheten håller öppet.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?