Skolval - förskoleklass

Snart är det dags för skolval! När ditt barn ska fylla sex år, är det dags att lämna in önskemål om vilken skola ditt barn ska börja förskoleklass i. Du kan lämna in ditt önskemål mellan den 11-31 januari 2021. Förskoleklassen är obligatorisk och en del av skolplikten som numera är från förskoleklass till årskurs 9.

Så här funkar skolvalet i Lunds kommun

Mellan måndag den 11 januari och söndag den 31 januari 2021, har du som är vårdnadshavare möjlighet att lämna in önskemål om skolplacering i Lunds kommun. 

Du får ett beslut i mars

Efter att ansökningstiden passerat matchar kommunen vårdnadshavarnas önskemål mot tillgängliga platser på skolorna. Drygt 90 procent brukar få den skola som önskas i första hand.

Har du lämnat önskemålen via e-tjänsten, får du ett meddelande via angiven e-post när beslutet finns tillgängligt. Du som ansöker via blankett får ditt beslut via ordinarie postgång.

Urvalskriterier

I de fall en skola har fler sökande än platser behöver kommunen fatta beslut kring vilka elever som har mest rätt till platserna. I Lunds kommun tillämpas följande urvalskriterier.

  1. Elevens rätt till en skola nära hemmet. En skola nära hemmet är i Lund en skola som ligger inom två kilometers gångavstånd från hemmet. Kommunen försöker så långt det är möjligt att erbjuda samtliga elever placering vid en skola nära hemmet.
  2. Vårdnadshavares önskemål. Kommunen tillgodoser vårdnadshavarnas önskemål i så stor utsträckning som möjligt. Önskemålen får endast undantas om det skulle påverka en annan elevs rätt till en skola nära hemmet eller om det skulle innebära ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.
  3. Aktiva val prioriteras före icke-val. För att ta del av de två följande urvalskriterierna (syskonförtur och relativ närhet) måste du som vårdnadshavare lämnat in önskemål om skolplacering.
  4. Syskonförtur. När du önskar skola, kan du även önska syskonförtur. Syskonförtur gäller för syskon som båda kommer att gå i årskurs F-3 under nästa läsår.
  5. Relativ närhet. För att alla elever ska få en sådan rimlig skolväg som möjligt, tillämpas relativ närhet som sista urvalskriterier. Relativ närhet innebär att kommunen mäter den kortaste vägen mellan hemmet och den sökta skolan och jämför detta mot sträckan mellan hemmet och den närmsta skolan. Är den närmsta skola också den skola som önskas i första hand så mäter kommunen istället sträckan till den näst närmsta skolan.

Så här tillämpar vi syskonförtur

I Lunds kommun har barn med syskon i årskurs F-3 på en skola, förtur till plats framför barn som inte har några syskon i årskurs F-3. Syskonförturen gäller samtliga barn, oavsett om det rör sig om biologiska syskon eller barn som av andra anledningar bor tillsammans, med sina respektive vårdnadshavare. Samtliga barn ska vara folkbokförda tillsammans med vårdnadshavare. Är syskonen folkbokförda på olika adresser på grund av att vårdnadshavarna exempelvis är separerade, ska syskonförtur fortsatt gälla.

Syskonförturen kommer dock inte att gå före rätten till en skola nära hemmet, i de fall då det inte finns mer än en skola som kan anses vara en skola nära hemmet. Detta gäller oavsett om andra har gjort ett aktivt val eller inte.

Så här beräknar vi den relativa närheten

För att beräkna den relativa närheten mäter kommunen sträckan mellan barnets folkbokföringsadress och den sökta skolans officiella adress. Kommunen mäter också sträckan mellan folkbokföringsadressen och en alternativ skola. Den alternativa skolan är antingen den närmaste eller näst närmaste skolan, beroende på hur vårdnadshavarnas önskemål.
Mätningen görs av kommunens kartverktyg. Beräkning görs av den kortaste skolvägen, företrädesvis på gång- och cykelbanor. Den tar också hänsyn till höjdskillnader.

Elever med samma relativa närhet

Om det finns flera elever med samma relativa närhet i ett urval, har den elev med längst väg till den alternativa skolan (näst närmsta) förtur.

Vilka skolor kan jag välja?

Du kan läsa om mer Lunds grundskolor på sidan "Grundskolor A-Ö". Du kan också se var skolorna ligger genom att titta på kommunens karta över grundskolor med förskoleklass.

Karta över grundskolor

Grundskolor A–Ö

Fler frågor

Har du fler frågor? Vi har samlat de vanligaste under frågor och svar. 

Frågor och svar om förskoleklass

Överklagan

Om du anser att det beslut om skolplacering du fått är felaktigt kan du överklaga beslutet. I beslutet står det hur du går tillväga.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/skolval