Länk till startsidan

Regler för egenbyggen

Till skolor och förskolor i Lunds kommun som
förvaltas av Lundafastigheter.

Angående skolgårdsutveckling

När er skola eller förskola vill utveckla sin skolgård kan ni ansöka om bidrag från Gröna skolgårdar. När ni vill bygga något själva på gården är det viktigt att ni känner till vad som gäller. Nedan finns kortfattade regler kring egenbyggen. Glöm inte att alltid inleda en dialog med er förvaltare!

Vill ni göra mer omfattande egna projekt och bygga egna konstruktioner på gården så gäller följande:

 • Inled en dialog med er förvaltare på Lundafastigheter om era planer innan byggstart. Gör en ritning och beskrivning över bygget och lämna till Lundafastigheter för godkännande. Ange material och mått. Tänk på kläm - och fallfaror. Fasta lekredskap ska anordnas så att risken för personskador begränsas. Underlaget till gungor, klätterställningar och dylika redskap ska vara stötdämpande och i övrigt så utformat att risken för personskador vid en olycka begränsas. (Boverkets byggregler BFS 2011:6 BBR)
 • Planera och dokumentera ekonomin, vem bekostar inköp och underhåll av bygget? Kontakta barn- och skolförvaltningen/utbildningsförvaltningen och förankra era planer.
 • Planera och dokumentera ansvar för underhåll och skötsel i tre år, fem år och tio år framåt. Kostnaden för underhåll och skötsel av egenbyggen hanteras av verksamheten själva.
 • Börja bygga först när Lundafastigheter har gett klartecken och ansvarsfördelning är signerad och returnerad till berörd förvaltare. Då kan ni också söka medel från Gröna skolgårdar. Verksamheten är ansvarig för egenbygget.

Minimera miljö- och hälsofarliga ämnen

 • Undvik tryckimpregnerade material. Välj istället motståndskraftiga material såsom lärk, ek, kärnfuru, ceder, organowood eller värmebehandlat trä, gärna svenskt/ närodlat för att undvika långa transporter.
 • Undvik bildäck! Om nödvändigt, använd bildäck tillverkade fr.o.m. 2010 (stämpel på däcket anger årtalet), alternativt specifika lekdäck. Äldre däck innehåller ämnen som är potentiellt hälsofarliga.
 • Använd endast nya och värmebehandlade lastpallar med känt ursprung. Märkning för värmebehandling finns på lastpallarna (ISPM 15).
 • Använd miljömärkta målarfärger (exempelvis Svanen eller EU-blomman).

Besiktning

Ansvaret för underhåll och säkerhet av egenbyggen åligger verksamheten. Besiktning av egenbyggen utförs endast i den mån besiktningsmannen vid den årliga säkerhetsbesiktningen bedömer det som möjligt. Kostnaden för att åtgärda eventuella besiktningsanmärkningar på egenbyggen bekostas av verksamheten. Verksamheten ska beställa en installationsbesiktning av egenbygget om det överstiger 60 cm i fallhöjd.

Kontakta då Jonas Sköllermark på Markentreprenad:

jonas.skollermark@lund.se

Regler för egenbyggen

Det är tillåtet, utan fastighetsägarens tillstånd, att:

 • Bygga i undervisningssyfte, om det är barnen själva som bygger. Får ej ämnas att klättras på och ej vara för varaktigt bruk (återställs efter att undervisningssyftet uppfyllts).
 • Bygga föremål som ej är lekredskap, exempelvis odlingslådor, fågelbord, betongfågelbad m.m. (diskutera placeringen med er förvaltare så det inte krockar med skötsel).
 • Måla staket, lekredskap m.m. med godkänd, miljömärkt och genomsläpplig färg.
 • Plantera växter (välj dock art med omsorg så att ej giftiga växter planteras).

Det kan vara tillåtet, med fastighetsägarens tillstånd, att:

 • Bygga något som är tänkt att stå varaktigt om följande villkor uppfylls:
  • Ritning och beskrivning över bygget samt placering lämnas in i god tid till Lundafastigheter, för godkännande innan byggstart.
  • Verksamheten själva bekostar och ansvarar för underhållet av bygget. Dock inga köpta byggsatser för att själva skruva ihop färdig lekutrustning.
  • Minst 150 cm fritt fallutrymme runt egenbygget, det vill säga ingen sarg, brunn, sten, andra redskap etcetera inom detta utrymme.
  • Vid en maximal fallhöjd om 60 cm behöver inte underlaget anpassas och reglerna kring huvud- och strypmått appliceras ej. Tänk dock ändå på kläm- och fallrisker!

Observera att fastighetsägaren har rätt att kräva förändring/ borttagning av egenbygget om besiktningsman eller Markentreprenad bedömer att det inte uppfyller säkerhetskraven! Detta görs i så fall på verksamhetens bekostnad.

Det är inte tillåtet att:

 • Hårdgöra grönytor och/eller ersätta med gummiasfalt.
 • Själv köpa lekredskap för varaktigt bruk, oavsett vem som monterar (utomstående firma eller i egen regi). All utökning av prefabricerade lekredskap skall gå via önskemål för lokalanpassning till Lundafastigheter.
 • Bygga förråd, friggebodar och liknande byggnationer utan att gå via Lundafastigheter och lokalplanerare. Sådana byggnationer kräver bygglov.

Kontaktuppgifter

Barn- och skolförvaltningen: Anna Holmgren, ank 4063

anna.holmgren@lund.se

Barn- och skolförvaltningen: Erik Lensell, ank 6278
erik.lensell@lund.se

Utbildningsförvaltningen: Magnus Sternudd, ank 4477

magnus.sternudd@lund.se

Naturskolan: Gröna Skolgårdar, ank 7060

naturskolan@lund.se

Landskapsarkitekt på Lundafastigheter: Babs Lange, ank 5157

barbro.lange@lund.se

Lundafastigheter: Vänd er till Er förvaltare på Lundafastigheter

Skapad 2015-01-30, rev 2021-09-23

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?