Länk till startsidan
Tusenskönor i en grön gräsmatta med observatoriet i bakgrunden.

Om Naturskolan

Låt hållbar utveckling vara grunden i allt lärande! Naturskolan är inte en skola med skolhus och elever. Vi är ett resurs- och utvecklingsteam för alla skolor och förskolor i Lunds kommun.

Naturskolans uppdrag

Naturskolan i Lund är en kommunal resurs med uppdrag att stödja och stimulera skolutveckling inom områdena naturvetenskap, teknik, bebyggd miljö och lärande för hållbar utveckling. Vi ansvarar också för programmet Gröna skolgårdar. Naturskolan är en resurs i undervisningen för både personal och elever i alla skolformer, i syfte att bidra till ökad måluppfyllelse. Verksamheten ska därför ha en tydlig koppling till skrivningar i nationella och lokala styrdokument.

För att definiera begreppet Lärande för hållbar utveckling måste vi först klargöra vad en hållbar utveckling är. Det anser vi att definitionen från Brundtlandrapporten 1987 fortfarande gör på ett tillfredsställande sätt:

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Eller med andra ord: Det ska finnas tillräckligt för alla alltid.

Naturskolan i Lund anser vidare att lärande för hållbar utveckling:

  • Är ett värdegrundsarbete för jämlikhet och solidaritet, lokalt och globalt.
  • Synliggör maktstrukturer genom att uppmuntra kritiskt tänkande, ifrågasätta och utmana rådande normer och hierarkier.
  • Involverar barn och unga på ett aktivt och seriöst sätt.
  • Är framtidsinriktat och skapar förmåga att påverka och förändra.
  • Ger förståelse för planetens olika ekosystem och människans del i och beroende av dessa.
  • Är ämnesövergripande och platsbaserat med nära och frekvent samverkan med omvärlden.
  • Utgår från autentiska sammanhang och skapar meningsfullhet och begriplighet.
  • Är ett växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter.

Naturskolan erbjuder

Naturskolan erbjuder fortbildning till personal på skolor och förskolor i kommunen i form av handledning, kurser och skräddarsydda fortbildningstillfällen.

Handledning

Handledning är något arbetslag på skolor och förskolor kan ansöka om. Den innebär att en handledare från Naturskolan träffar arbetslaget kontinuerligt under en längre period (minst en termin). Innehållet i träffarna utgår ifrån de specifika behov och önskemål som varje arbetslag har vad gäller att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten inom områdena naturvetenskap, teknik, bebyggd miljö och hållbar utveckling. En handledningsperiod ger rikliga tillfällen till observation och diskussion kring innehåll och metoder.

Handledning från Naturskolan

Kurser och skräddarsydda fortbildningsdagar

Vi anordnar och leder kurser för all skol- och förskolepersonal i Lund. Varje år i januari kommer ett kursprogram för hela året.

Till våra kurser

Vi skräddarsyr också fortbildningar efter era egna behov och önskemål. Kontakta oss inför nästa utvecklingsdag!

Läs mer om hur det går till att boka skräddarsydda fortbildningar

Gröna skolgårdar

Naturskolan samordnar programmet Gröna skolgårdar. Tillsammans utvecklar vi idéer om hur skol- och förskolegården kan utformas så att den stödjer verksamhetens pedagogiska såväl som rekreativa behov. Varje år finns bidrag att söka! Kontakta oss gärna om ni vill bolla eller ha annat stöd i era funderingar kring utvecklingsprojekt.

Mer om Gröna skolgårdar

Samordnare för utmärkelser

Naturskolan är samordnare i Lunds kommun för utmärkelsearbetet, det gäller både Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling. Vi informerar och hjälper er att komma igång med arbetet för att få någon eller båda utmärkelserna. Vi kan också hjälpa er med att arbeta fram mål och utvecklingsområden, vi håller i fortbildning och handledning kring era mål och utvecklingsområden, vi stöttar er i hur ni ska skriva handlingsplaner och rapporter samt ordnar nätverksträffar varje år.

Samverkan

Vi samarbetar med många olika parter och har ett stort nätverk både lokalt, nationellt och internationellt. Några exempel på samverkanspartners inom kommunen är Serviceförvaltningen, där vi har mycket samarbete med Lundafastigheter och Markentrepenad kring skol/förskolegårdar och med Måltidsservice kring matfrågor.
Vi samverkar även med Tekniska förvaltningens Park- och naturkontor kring bland annat våra Uteklassrum, med Miljöförvaltningen kring kemikalier i vardagen, och med Kommunkontoret kring hållbarhetsfrågor och Fairtrade City.

Vi är medlem i Naturskoleföreningen, som samlar alla naturskolor i landet.

Gå till Naturskoleföreningens webbplats

Vi är även aktiva i, och var med och startade, det internationella skolgårdsnätverket International School Grounds Alliance (ISGA) som arbetar för barns lärande, lek och hälsa genom att skapa bättre skolgårdar.

Gå till International School Grounds Alliance webbplats

Nyhetsbrev

Ungefär en gång i månaden under läsåret skickar vi ut ett nyhetsbrev med erbjudanden från Naturskolan, nyheter på området naturvetenskap och lärande för hållbar utveckling, med mera. Alla är välkomna att bli prenumeranter. Skicka ett e-post till oss där du anger namn, arbetsplats och ort.

Skriv Anmälan nyhetsbrev i ämnesraden.

Skicka till: naturskolan@lund.se

Kvinna i glasögon står ute under ett träd med löv i olika färger.
Eva Persson

Eva Persson

Fritidspedagog med många års erfarenhet både från grundskola och anpassad grundskola. Hon är en entusiastisk förespråkare för utedagar och kan se möjligheter till utomhuspedagogik i alla ämnen. Eva är medförfattare till böcker i Att lära in ute-serien. Förutom sin kunskap tillför hon ett mycket (och ofta) klingande skratt till Naturskolan. Eva läser mycket böcker och verkar att räcka till för både make, barn och barnbarn!
Eva arbetar halvtid (förmiddagar) och fungerar som chefsstöd.

E-post: eva.persson6@lund.se

Kvinna i glasögon står ute under ett träd med löv i olika färger.
Anna Ekblad

Anna Ekblad

Är chef på Naturskolan. Hon är legitimerad lärare och förskollärare samt har erfarenhet av Montessori-pedagogik. Hon har dessutom medverkat i att utveckla teknikundervisningen på Fågelskolan i Lund. På fritiden ägnar Anna sig mycket åt tekniska lösningar i sommarhuset som hon byggt tillsammans med sin man. Hon gillar utomhusaktiviteter som att vandra, campa och paddla kajak.

E-post: anna.ekblad@lund.se

Kvinna i glasögon står ute under ett träd och håller löv i handen.
Carolina Lindeblad

Carolina Lindeblad

Miljövetare med samhällsvetenskaplig inriktning. Hon brinner för att förändra och "förgröna" barns och ungdomars fysiska utomhusmiljö. Drivkraften att få människor att upptäcka naturen kommer från Carolinas uppväxt på landet med hästar, hagar, kojor i skogen och scouting. Hon älskar skapande hantverk. På fritiden påtar Carolina gärna i sin trädgård eller hittar vackra saker på loppis.

E-post: carolina.lindeblad@lund.se

Kvinna i lila skjorta står utomhus framför gröna buskar en solig dag.
Lina Hällström

Lina Hällström

Miljövetare med inriktning ekologi, naturvård och klimatfrågor. Lina har tidigare arbetat i Malmö med elevers och ungdomars delaktighet och möjlighet att påverka samhället. Lina är även utbildad folkhögskollärare.

E-post: lina.hallstrom@lund.se

Kvinna i glasögon står framför en grön buske en solig dag.
Anna Rosdal

Anna Rosdal

Legitimerad förskollärare och MaNO-lärare 1-7. Anna har i många år arbetat på olika förskolor som haft naturprofil där utomhus har varit i fokus. En önskan hon har är att alla barn ska få en positiv relation till naturen och då även ett intresse att ta hand om den. På fritiden påtar hon i trädgården, promenerar med hunden eller bara tar det lugnt med en bra bok.

E-post: anna.rosdal@lund.se

En bild på en person som står med händerna bakom ryggen och grönt lövverk i bakgrunden..
Erik Hildorsson

Erik Hildorsson

Arkitekt som jobbar med Naturskolans uppdrag inom bebyggd miljö. Erik har examen från LTH i Lund och har tidigare arbetat med gestaltning av bostadsbebyggelse med tillhörande gaturum och torg, skolor och andra offentliga miljöer. Han brinner för barn och ungas delaktighet i skapandet och omformandet av våra byggda miljöer. På fritiden gillar Erik att snickra på sitt torp och klappa på sin hund Sune.

E-post: erik.hildorsson@lund.se

Kontakt

Telefon: 046-359 70 60

E-post: naturskolan@lund.se

Adress: Observatorieparken, Svanegatan 9, Lund.

Hitta till Naturskolan via karta

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?