För dig som vårdnadshavare

Modersmålsundervisning är ett ämne som kan läsas i årskurs 1–9 och i gymnasiet. Modersmålsundervisning är inget nybörjarspråk utan eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och det ska användas i hemmet varje dag.

De nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meäankieli, romani chib och samiska) är undantagna dessa krav. Modersmålsundervisning ordnas under förutsättningen att det finns en lämplig lärare.

Vem har rätt att läsa ämnet modersmål?

Elever som har minst en vårdnadshavare med ett annat språk än svenska som modersmål, kan ansöka om undervisning i detta språk. För att få läsa ämnet ska följande krav vara uppfyllda:

  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket.
  • Eleven använder språket dagligen i hemmet.
  • Minst fem elever på skolor i Lund önskar denna undervisning. 
  • Det finns lärare med lämplig utbildning.

De nationella minoritetsspråken är undantagna de två översta punkterna. Adopterade barn har också rätt till modersmålsundervisning, men för att få delta behöver de ha grundläggande kunskaper i språket.

Anmälan och avanmälan

Om ditt barn vill delta i modersmålsundervisning behöver du som vårdnadshavare anmäla detta till rektor. Enligt skollagen är huvudmannen skyldig att anordna modersmålsundervisning om minst fem elever önskar undervisning i språket förutsatt att det finns en lämplig lärare. 

Anmälan och avanmälan

Grundläggande kunskaper (undantag för minoritetsspråk)

Modersmålsundervisningen bedrivs uteslutande på modersmålet. Med grundläggande kunskaper i språket menas:

  • Eleven måste kunna följa med aktivt i undervisningen.
  • Eleven måste visa att hen förstår enkla muntliga instruktioner. 
  • Eleven måste kunna delta i kommunikation utifrån vardagsnära/elevnära ämnen.

Kan man läsa modersmål på gymnasiet?

På gymnasiet kan modersmål läsas i form av modersmålskurser. För att få läsa modersmål måste eleven aktivt söka modersmålskurserna varje år. Det finns tre kurser att välja mellan. För att börja läsa första kursen Modersmål 1, behöver eleven ha ett betyg i ämnet modersmål från årskurs 9 alternativt motsvarande kunskaper (detta prövas av modersmålslärarna). 

Hur läggs schemat för modersmålsundervisningen? 

Modersmålslärarna får veckan före skolstart information från skolorna vilka schemapositioner som är aktuella för de elever som ska delta i modersmålsundervisning under terminen. Efter detta läggs schemat för undervisningen och modersmålslärarna informerar skolan om vilken dag och tid undervisningen i de respektive språken sker. Undervisningen sker oftast före eller efter övrig undervisning. Modersmålslärarna lägger schemat i samråd med skolorna. Undervisningslokal tillhandahåller skolorna.

Får mitt barn modersmålsundervisning på sin egen skola?

Många skolor väljer att samordna modersmålsundervisningen mellan skolor i Lunds kommun. Detta kan innebära att ditt barn behöver förflytta sig till en annan skola för att delta i modersmålsundervisning. Undervisningslokal tillhandahåller skolorna. 

När börjar undervisningen?

Modersmålsundervisningen börjar en vecka efter skolstart. 

Tar ni närvaro i modersmålsundervisningen?

Ämnet modersmål är frivilligt, men när en elev valt att delta blir det ett skolämne precis som alla andra skolämnen. Detta innebär att det blir ett obligatoriskt ämne där närvaro/frånvaro registreras. Om eleven uteblir från modersmålsundervisning utan giltigt skäl tre gånger i rad så kontaktar Modersmålscentrum först vårdnadshavare och efter det elevens hemskola för att undersöka om eleven ska avregistreras från modersmålsundervisningen. Om eleven fortsatt inte närvarar i undervisningen avslutar vi eleven från modersmålsundervisning. 

Mitt barn har två modersmål. Får hen delta i undervisning i båda språken?

Enligt skolförordningen kan du bara läsa ett språk som modersmål: ”Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev”. Du måste alltså välja ett av språken. En romsk elev från utlandet kan, om det finns särskilda skäl, erbjudas undervisning i två språk.

Hur räknar Lunds kommun att det är minst fem barn som krävs för att ett språk ska få modersmålsundervisning?

I skolförordningen är det reglerat att det behöver vara minst fem elever i grundskolan som önskar undervisning i ett modersmål för att huvudmannen ska erbjuda undervisning. De nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, romani chib, meäankieli och samiska) är undantagna dessa krav. Anmälningar behöver komma in till Modersmålscentrum via ditt barns skola senast 1 maj för undervisning inför höstterminen och 1 december inför vårtermin. Lämna ansökan till rektor i god tid före detta datum.