Länk till startsidan

Modersmålsundervisning i grundskola årskurs 1–9

Modersmål är ett eget ämne som kan läsas i årskurs 1–9. Modersmålsundervisning erbjuds de elever som har grundläggande kunskaper i språket och använder det i hemmet varje dag. Minoritetsspråken är undantagna dessa krav.

Läsa modersmål i grundskolan

Modersmål är ett eget ämne i grundskolan och det har en egen kursplan. Målet är att elever ska utveckla sitt modersmål. Dessutom ska de stärka sin flerspråkiga identitet och sin kulturella kompetens.

Idag är närmare en fjärdedel av Sveriges elever i grund- och gymnasieskolan födda utomlands, eller i Sverige av föräldrar med annat ursprung. För dessa elever utgör modersmålet en grund för lärande och är en viktig länk mellan deras liv och skolan. Dessutom är det ett verktyg som kan användas i kunskapsinhämtningen. Forskning visar att kompletterande undervisning i modersmålet underlättar lärandet i både svenska och andra ämnen. Modersmålet har även stor betydelse för dessa elevers identitet och självkänsla.

Mer om modersmålsundervisning på Skolverkets webbplats

Vem kan läsa ämnet modersmål i grundskolan?

Elever som har minst en vårdnadshavare med ett annat språk än svenska som modersmål kan via sin skola ansöka om undervisning i detta språk. Modersmålsundervisning ska erbjudas om:

  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket.
    Modersmålsundervisningen bedrivs uteslutande på modersmålet och eleven måste kunna följa med aktivt i undervisningen. Eleven måste visa att hen förstår muntliga instruktioner och kunna delta i kommunikation utifrån vardagsnära/elevnära ämnen.
  • Eleven använder språket dagligen i hemmet.
  • Minst fem elever på skolor i Lund önskar denna undervisning.
  • Det finns lärare med lämplig utbildning.

De nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska) är undantagna de tre översta punkterna.

Adopterade barn har också rätt till modersmålsundervisning, men för att få delta behöver de ha grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. När det gäller romska elever som kommer från utlandet kan undantag göras i de fall då det finns särskilda skäl.

Undervisning i modersmål som nationellt minoritetsspråk

Anmälan och avanmälan

Om ditt barn vill delta i modersmålsundervisning behöver du som vårdnadshavare anmäla detta till rektor som beslutar om en elevs modersmålsundervisning.

Anmälan modersmålsundervisning grundskola Pdf, 280 kB.

Avanmälan modersmålsundervisning grundskola Pdf, 186 kB.

Anmälningar behöver komma in till Modersmålscentrum via elevens skola senast 1 maj för undervisning inför höstterminen. Du som vårdnadshavare behöver lämna ansökan till rektor i god tid före detta datum. Anmälan som sker efter detta datum hanteras inför vårterminen. Undantag görs om möjligt för nyinflyttade elever. Sent anmälda elever erbjuds vid vårterminens start plats i lämplig befintlig grupp. Saknas lämplig befintlig grupp erbjuds eleven plats vid nästa läsårsstart.
Prövning i ämnet modersmål beställs av elevens skola senast 1 december. Prövningsperioden är februari–april.

Vanliga frågor om modersmålsundervisning i grundskolan

Hur läggs schemat för modersmålsundervisningen?

I Skolförordningen regleras på vilka sätt modersmålsundervisning kan organiseras. Det vanligaste sättet att organisera modersmålsundervisning är utanför den garanterade undervisningstiden. Detta innebär att modersmålsundervisningen oftast sker före eller efter övrig undervisning. Utifrån elevernas scheman och transporttider mellan skolorna läggs schemat för modersmålsundervisningen och modersmålslärarna informerar skola och vårdnadshavare om vilken dag och tid undervisningen i de respektive språken sker. Skolorna tillhandahåller undervisningslokalerna.

Får mitt barn modersmålsundervisning på sin egen skola?

Modersmålsundervisningen samordnas mellan skolor i Lunds kommun. Detta kan innebära att ditt barn behöver förflytta sig till en annan skola för att delta i modersmålsundervisning.

När börjar undervisningen?

Modersmålsundervisningen börjar en vecka efter skolstart i augusti.

Tar ni närvaro i modersmålsundervisningen?

Ämnet modersmål är frivilligt, men när en elev valt att delta blir det ett skolämne precis som alla andra skolämnen. Detta innebär att det blir ett obligatoriskt ämne där närvaro/frånvaro registreras. Om eleven uteblir från modersmålsundervisning utan giltigt skäl tre gånger i rad så kontaktar modersmålscentrum först vårdnadshavare och efter det elevens hemskola för att undersöka om eleven ska avregistreras från modersmålsundervisningen. Om eleven fortsatt inte närvarar i undervisningen avslutar vi eleven från modersmålsundervisning.

Mitt barn har två modersmål. Får hen delta i undervisning i båda språken?

Enligt Skolförordningen kan du bara läsa ett språk som modersmål: ”Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev”. Du måste alltså välja ett av språken. Det är möjligt att byta språk i modersmålsundervisningen en gång under sin studietid. Detta måste göras i samband med läsårsskifte.

En romsk elev från utlandet kan, om det finns särskilda skäl, erbjudas undervisning i två språk.

Hur räknar Lunds kommun att det är minst fem barn som krävs för att ett språk ska få modersmålsundervisning?

I Skolförordningen är det reglerat att det behöver vara minst fem elever i grundskolan som önskar undervisning i ett modersmål för att huvudmannen ska erbjuda undervisning. De nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, romani chib, meänkieli och samiska) är undantagna detta krav.

Måste jag anmäla mitt barn till undervisning varje år?

Nej, om ditt barn redan deltar i modersmålsundervisning behöver du inte göra någon ny anmälan inför varje läsår. Inför gymnasieskolan måste eleven anmäla sig på nytt om hen önskar läsa modersmål.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?