Länk till startsidan

Europa Direkt – Näringsliv

Vårt EU-medlemskap innebär möjligheter för dig som är företagare, särskilt om du har internationella ambitioner. Alla typer av företag kan få råd, stöd och söka EU-medel. Det kan vara entreprenörer, nystartade företag, mikroföretag, små och medelstora företag samt större företag. Varje år stödjer EU mer än 200 000 företag.

Stöd att söka för företagare

Hitta rätt finansieringsmöjlighet

Upplever du att det är svårt att hitta vilka möjligheter till finansiering det finns för dig och ditt företag? EU har tagit fram ett finansieringsverktyg där du som företagare lätt ska kunna hitta de finansieringsmöjligheter som passar dig. I finansieringsverktyget fyller du i var i Sverige ditt företag är verksamt, vilken kategori det tillhör, exempelvis mikroföretag, samt vilket finansieringsbelopp som är aktuellt för dig att ansöka om. Du kan även fylla i om investeringen riktar sig till ett specifikt område, så som digitalisering eller KKN, beroende på företagets art. Det går också att specificera om du söker lån/garanti eller aktie/riskkapital. När du fyllt i alla uppgifter får du fram en träfflista över potentiella finansiärer.

EU-finansiering – European Commission

Beskrivning av EU:s program och fonder 2021–2027

Beskrivning av EU:s program och fonder 2021–2027 samt en orientering över vilken finansiering som kan stötta Lunds prioriterade utmaningar:

EU:s fonder och program 2021-2027 Pdf, 598 kB.

Stöd och råd till företag

Enterprise Europe Network

Internationalisering är en möjlighet för ökad konkurrenskraft. Genom Enterprise Europe Network får små och medelstora företag rådgivning och stöd att hitta nya finansieringsmöjligheter och affärssamarbeten på internationella marknader.

EEN erbjuder tre kostnadsfria tjänster till företag:

 • Samarbeten – hjälper företag att hitta intressanta affärspartners, som passar deras unika situation.
 • Rådgivning – informerar, utbildar och vägleder dig som företagare om möjligheter på den internationella marknaden.
 • Innovationstjänster – coachar företag att stärka sin förmåga att skapa nya innovationer som ger verkligt värde för befintliga och nya kunder samt stöd för att söka pengar ur bland annat EU:s stora program för forskning och innovation.

Kontakta din närmsta Enterprise Europe Network för rådgivning vid Almi.

Enterprise Europe Network – Almi

EU SME Support

EU SME Support hjälper innovativa, små och medelstora företag med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Som företagare kan du får kostnadsfri expertrådgivning inom 48 timmar.

Eu SME Support

Ytterligare rådgivning till företag

Ditt Europa – företagare
Praktiska råd för dig som vill göra affärer i Europa – Your Europe

Din Guide till EU-program i Sverige
Eufonder – Startsida

Verksamt.se
Ska du importera eller exportera? – verksamt.se

Business Region Skåne
Vi marknadsför och utvecklar Skåne – Business Region Skåne

Den 1 januari 2022 trädde EU-taxonomiförordningen i kraft. Syftet med EU:s taxonomi är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt och hållbara ekonomiska verksamheter. Taxonomin består av sex miljömål som är tydligt kopplade till EU:s Gröna giv och Parisavtalet. EU-taxonomin kommer att vara obligatoriskt för en stor mängd europeiska företag. Att anpassa sig till EU-taxonomin ger företag en möjlighet att vara konkurrenskraftiga och attraktiva i framtiden.

EU:s gröna giv –Europeiska kommissionen

EU taxonomy for sustainable activities – European Commission

EU:s finansieringsprogram

EU har flera olika finansieringsprogram. Vilket program som gäller för din ansökan beror på ditt företag eller projekt. Finansieringsmöjligheter erbjuds också av program som genomförs direkt av EU-länderna. Särskilda kriterier gäller för varje finansieringsprogram och ansökningsomgång. Du kan söka bidrag eller delta i en upphandling om du driver ett företag eller företräder en företagsorganisation (branschorganisation, rådgivningstjänst för företag, konsult) med projekt som verkar för EU:s intressen eller bidrar till att genomföra EU:s program eller strategier.

Företag som är intresserade av stora industriella kontrakt kan titta på upphandlingar inom program som Iter, Copernicus och Galileo.

Iter

Copernicus

Galileo

Olika typer av finansiering

För företag finns dessutom många olika typer av finansiering så som företagslån, mikrofinansiering, garantier och riskkapital.

EU-programmen stöder särskilt mikroföretag och små och medelstora företag som definieras enligt följande:

Mikroföretag

 • Färre än tio anställda.
 • En årlig omsättning eller balansomslutning på högst 2 miljoner euro.

Små företag

 • Färre än 50 anställda.
 • En årlig omsättning eller balansomslutning på högst 10 miljoner euro.

Medelstora företag

 • Färre än 250 anställda.
 • En årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år.

Anmärkning: Siffrorna gäller enbart enskilda företag. Ett mindre företag kanske inte räknas som litet eller medelstort företag om det har betydande extraresurser på grund av att det ingår i en koncern.

Lån till företag

Europeiska Investeringsbanken

Europeiska investeringsbanken (EIB) är en förlängd arm till EU vars investeringar särskilt inriktar sig på att förstärka och stödja EU:s prioriteringar och mål. Ett exempel på område EIB kan finansiera är investeringar som driver på den gröna omställningen och ligger i linje med EU:s gröna giv. EIB:s lån vänder sig till både stora och små företag. För lån över 25 miljoner euro lånar EIB ut pengar direkt. Vid mindre lån beviljar banker krediter till finansinstitut som i sin tur lånar ut pengar.

Loans – Europeam Investment Bank

Europeiska investeringsbanken

Tillväxtlån genom Almi

Almi erbjuder tillväxtlån till små och medelstora företag som kan användas för investeringar eller rörelsekapital. Syftet med lånet är att ge möjlighet för innovativa företag att utveckla innovationer och affärsidéer som ger tillväxt och lönsamhet.

Tillväxtlån – Almi

EU:s fonder och program

EU-finansiering kan sökas av näringsliv, organisationer, kommuner, akademi eller andra aktörer som vill driva projekt i syfte att utveckla sin verksamhet. EU:s fonder och program utgår från EU:s långtidsbudget som stäcker sig över sju år.

Illustration av en glödlampa i en tankebubbla.

EU:s sjuåriga långtidsbudget

EU:s långtidsbudget löper i sjuårsperioder. Nuvarande budgetperiod omfattar perioden 2021–2027 och uppgår till 1,211 biljoner euro i löpande priser (1,074 biljoner euro i 2018 års priser). Tillsammans med EU:s återhämtningsinstrument NextGenerationEU uppgår EU:s nuvarande budget till 2,018 biljoner euro i löpande priser (1,8 biljoner euro i 2018 års priser).

Budgetens övergripande inriktning

 • Över hälften av totalbeloppen i långtidsbudgeten och NextGenerationEU ska bidra till att modernisera EU genom forskning och innovation, en rättvis grön och digital omställning och beredskap, återhämtning och resiliens.
 • 30 procent av EU-budgeten ska gå till klimatarbetet. Andra områden som specifikt tas upp i paketet är biologisk mångfald och jämställdhet.
 • 20 procent av anslagen till NextGenerationEU ska investeras i digitalisering.
 • Under 2026 och 2027 ska 10 procent av de årliga anslagen ur långtidsbudgeten bidra till att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald.
 • För första gången utgör nya och förstärkta prioriteringar den största andelen av långtidsbudgeten med 31,9 procent.

NextGenerationEU

EU har även tagit fram ett återhämtningsinstrument NextGenerationEU som ska hjälpa till att reparera den ekonomiska och sociala skada som coronakrisen skapat och bidra till omställningen till ett mer modernt och mer hållbart EU. Återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU uppgår till 806,9 miljarder euro i löpande priser (750 miljarder euro i 2018 års priser).

EU:s långtidsbudget för 2021–2027 – Europeiska kommissionen

Sveriges nationella återhämtningsplan

Återhämtningsplanen är en del av Faciliteten för återhämtning och resiliens, som utgör den allra största delen av NextGenerationEU. Faciliteten omfattar ekonomiskt stöd om 672,5 miljarder euro i 2018 års priser. Stödet ska betalas ut i form av lån och bidrag till EU-medlemsstaternas reformer och investeringar. För Sveriges del handlar det om 34 miljarder kronor från bidragsdelen som förstärker delar av Sveriges stadsbudget. Sveriges nationella återhämtningsplan godkändes av EU-kommissionen i slutat av mars 2022. Av kostnaderna i den svenska planen kan 44 procent kopplas till klimatomställningen och 20 procent till den digitala omställningen.

Sveriges återhämtningsplan – Regeringen

ReactEU

ReactEU är en insats inom NextGenerationEU som ska tå till insatser för att motverka negativa ekonomiska konsekvenser av coronapandemin och stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning efter pandemin. På svensk nivå har ReactEU-medlen från EU allokerats till Socialfonden och Regionalfonden och programmen för 2014-2020. ReactEU-medlen kommer kunna användas till år 2023.

ReactEU

Struktur- och investeringsfonder

Struktur- och investeringsfonderna är geografiskt bestämda EU-program, exempelvis regionalfonden, socialfonden och territoriella samarbetsprogram. Nedan hittar du länkar till några av dessa program som Skåne kan ta del av:

Sektorsprogram

EU:s sektorsprogram täcker in tematiska område och söks direkt från EU-kommissionen. Inom dessa program kan man samarbeta med partners från hela EU.

Vill du få inspiration om spännande EU-projekt som pågår i Lunds kommun?

Utvecklingsprojekt i Lunds kommun

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?