Länk till startsidan

Bygglovsprocessen steg för steg

Din ansökan om lov eller anmälan består av flera steg.

Ett anmälningsärende hoppar alltid över stegen granskning och beslut om lov och går direkt från ansökan/anmälan till tekniskt samråd eller startbesked.

Bygglovsprocessen steg för steg i bild.
Från ansökan till slutbesked, stegen förklaras här nedan.

Steg för steg i bygglovsprocessen

Varje bygge är unikt, det betyder att varje ansökan och anmälan också är det. Förbered dig noga genom att ta reda på vad som gäller för just ditt projekt. Hittar du inte information här på lund.se hittar du mer detaljerad information på Boverkets webbplats om vilka åtgärder som kräver bygglov. Kom ihåg att åtgärder som inte kräver bygglov ändå kan vara anmälningspliktiga enligt plan- och bygglagen. Du behöver alltid startbesked innan du får påbörja dina åtgärder.

Boverkets webbplats

Inför din ansökan

Vad gäller för din fastighet?

Kontrollera så att gällande detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter den åtgärd du planerar göra.
Karta som visar vad som gäller för din fastighet.

Ritningar och handlingar till ansökan

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram fackmässigt utförda ritningar och handlingar.

Beskrivningar av vanliga handlingar i byggärende

Behöver du en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig hjälper till att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen i större eller avancerade projekt.

Mer om kontrollansvarig

Ärendebekräftelse

Senast tre dagar efter att du skickat in din ansökan/anmälan får du en ärendebekräftelse att ärendet är registrerat. Den skickas via e-post om du angivit en e-postadress. Tänk på att du alltid behöver ett startbesked innan du får börja projektet.

Ansök om lov / gör en anmälan

Vill du hellre använda en blankett kan du få den av medborgarcenter.

Avgift

Du som sökande kommer att få betala en avgift till kommunen för handläggningen av ditt ärende enligt en taxa antagen av kommunfullmäktige.

Mer om avgifter

Komplett ärende

Om vi saknar någon handling eller om något annat försvårar granskningen får du besked om vad ansökan ska kompletteras med. Vi mejlar dig om du angett en e-postadress. När du skickat in allt som krävs för en granskning är ärendet komplett och då ska ett beslut om lov meddelas inom tio veckor.

Inför bygglovsbeslut

Din ansökan prövas mot detaljplanen och mot lagar, regler, förordningar och andra bestämmelser. Om åtgärden inte stämmer med detaljplanen tittar vi på hur stor avvikelsen är. Om du bör ändra förslaget tar din handläggare kontakt med dig för en dialog om de ändringar som behöver göras. Handläggningstiden kan förlängas med ytterligare tio veckor vid specifika omständigheter, till exempel om en utredning krävs. I så fall får du information om detta inom de första tio veckorna.

Vad tycker de runt omkring?

Beroende på hur ditt ärende ser ut kan sakägare behöva höras. En sakägare kan till exempel vara grannar, bostadsrättsföreningar, samfälligheter med flera.

Sakägare har rätt att yttra sig om din ansökan till exempel innebär:

  • En liten avvikelse från bestämmelse i gällande detaljplan eller om en områdesbestämmelse ska prövas.
  • Det som ska byggas placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Detta gäller inte om detaljplan eller områdesbestämmelse tillåter byggnader närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Vad säger sakkunnig eller myndighet?

Ibland behöver ansökan remitteras till en sakkunnig för bedömning om till exempel tillgängligheten är tillräcklig eller om parkeringslösningen fungerar.

När eventuella remissvar och begärda handlingar har kommit in kan ett beslut fattas. De flesta beslut fattas av en tjänsteperson.

Om en sakägare har invändningar mot något i ansökan eller om granskningen av ärendet resulterar i ett nekat lov får du besked om detta. Du kan då välja att ändra eller ta tillbaka din ansökan. Du kan också välja att få ärendet prövat och beslutat i byggnadsnämnden.

Kungörelse och överklagande

I samband med att beslutet skickas till dig får även dina grannar och andra sakägare en upplysning om att lov har beviljats. Beslutet annonseras också i Post- och Inrikes Tidningar (kungörelse). De kan då överklaga beslutet. Om detta inte sker inom utsatt tid vinner beslutet laga kraft. Att ett beslut vunnit laga kraft betyder att beslutet inte kan överklagas.

Mer om hur du och andra kan påverka ett beslut

Beslutet gäller två år

Du måste påbörja dina åtgärder inom två år från det att beslutet om lov fick laga kraft och du behöver vara klar inom fem år.

Startbesked krävs innan du får börjar bygga

Att du fått ett beslut om bygg-, mark- eller rivningslov betyder inte att du får sätta igång med ditt projekt. Du behöver först få ett startbesked. Läs mer om startbesked under punkt 5.

Om det inte krävs ett tekniskt samråd och om du har lämnat in de tekniska handlingarna som krävs kan du ibland få startbesked direkt med beslutet om lov. Läs mer om tekniskt samråd under punkt 4.

Du som sökande kontaktar kommunen när du önskar att den tekniska handläggningen ska påbörjas.

Större projekt kräver tekniskt samråd

Vid enkla åtgärder kan startbeskedet lämnas utan ett tekniskt samråd. I större projekt eller projekt som av andra skäl bedöms komplexa krävs ett tekniskt samråd innan beslut om startbesked kan fattas.

Vid det tekniska samrådet ska sökande och kontrollansvarig gå igenom ärendet tillsammans med en byggnadsinspektör från kommunen. Representanter från konsulter, berörd verksamhetspersonal, andra myndigheter samt entreprenörer kan också närvara vid behov.

I det tekniska samrådet diskuteras bland annat arbetets planering och organisation, sökandes förslag till kontrollplan, behov av arbetsplatsbesök och behov av färdigställandeskydd.

Det är du som sökande som kontaktar kommunen för att boka tekniskt samråd.

Handlingar inför möte och beslut

Samtliga tekniska handlingar behöver ha lämnats in senast fem arbetsdagar innan bokat möte.


Startbeskedet innebär att du nu får lov att påbörja dina åtgärder. Beslutet om startbesked innebär bland annat att punkterna i din kontrollplan fastställs. I beslutet framgår också villkor för att få påbörja arbetet. Det anger även vilka handlingar som krävs inför ett beslut om slutbesked och ger upplysningar om annan lagstiftning, exempelvis miljöbalkens krav eller sotningsföreskrifter.

Inför beslut om startbesked

Du som lovsökande kontaktar kommunen när du önskar att den tekniska handläggningen ska påbörjas inför beslut om startbesked. Om vi saknar någon handling eller om något annat försvårar granskningen får du ett e-postmeddelande med besked om vad ansökan/anmälan ska kompletteras med. När du skickat in allt som krävs är ärendet komplett och vi kan börja handlägga inför beslut.

Handläggningstid

Vårt mål är att bevilja startbesked inom fyra veckor från att ärendet är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med inspektören.

Vi får just nu in många lovansökningar och anmälningar vilket innebär att det kan dröja längre innan du får återkoppling.

Vänta på ditt startbesked

Om du påbörjar bygget innan du fått startbesked tas en byggsanktionsavgift ut enligt plan- och bygglagen.

Mer om svartbygge och sanktionsavgifter

Giltighetstid

Lovärende

Ett startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla om du inte påbörjat arbetena inom två år och avslutat dem inom fem år från dagen då beslutet om lov fick laga kraft. Om giltighetstiden har gått ut behöver du skicka in en ny lovansökan och få ett nytt startbesked innan du får fortsätta ditt projekt.

Anmälan

Ett startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter att startbeskedet getts. Om startbeskedets giltighetstid har gått ut måste du lämna in en ny anmälan och få ett nytt startbesked innan du får fortsätta ditt projekt.

Vid större projekt besöker vi din byggarbetsplats. Kommunen måste göra minst ett sådant besök för projekt där det krävts tekniskt samråd. Vid besöket tittar vi bland annat på hur arbetet följer kontrollplanen.

Hur många besök som ska göras på byggarbetsplatsen bestäms under det tekniska samrådet. Vid besöket ska kontrollansvarig vara med och besöket dokumenteras av både kontrollansvarig och kommunens byggnadsinspektör. Vi ser gärna att även sökande närvarar.

Större projekt kräver slutsamråd

I vissa fall behövs inget slutsamråd. Det framgår i så fall av startbeskedet. Har du haft ett tekniskt samråd ska du även ha ett slutsamråd i samband med att åtgärderna färdigställs. Under mötet diskuteras bland annat kontrollplanens genomförande, eventuella avvikelser från regler, den kontrollansvariges utlåtande och förutsättningar för slutbesked.

Slutsamrådet hålls på byggarbetsplatsen och byggnadsinspektören, sökande, kontrollansvarig och eventuellt övriga som varit inblandade i projektet deltar.

Vår målsättning är att ett slutsamrådet ska hållas inom fyra veckor efter det att du har hört av dig för att boka slutsamrådsmötet men handläggningstiden kan bli längre vid hög arbetsbelastning. Tänk på att lämna in alla nödvändiga handlingar senast fem arbetsdagar innan mötet, annars kommer mötet att ställas in och ni får boka en ny tid.

Efter avslutat arbete måste du få ett slutbesked för att få använda det du byggt. För att vi ska kunna ge ett slutbesked behöver du som ansvarig för arbetet visa att alla krav som gäller för åtgärden är uppfyllda enligt kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor.

Skicka in dina handlingar inför slutbesked via e-tjänsten: Komplettera ditt byggärende

Exempel på handlingar som kan krävas inför ett slutbesked:

  • Signerad (verifierad) kontrollplan och intyg som nämns i kontrollplanen
  • Relationshandlingar avseende brandskyddsdokumentation, plan- och fasadritningar, konstruktionsritningar och ventilationsritningar
  • Godkänt protokoll från sotare avseende eldstad
  • Verifiering av byggnadens primärenergital

När vi har fått de handlingar som krävs i ditt ärende fattar vi beslut om slutbesked.

Om du tar byggnaden i bruk innan du fått slutbesked tas en byggsanktionsavgift ut enligt plan- och bygglagen.

Mer information om sanktionsavgifter

Vissa åtgärder får dock användas utan slutbesked. Vi meddelar i så fall detta i samband med startbeskedet.

Kontakta bygglovsavdelningen

Pågående ärende

Du når enklast din handläggare eller inspektör via mejl. Du hittar kontaktuppgifter i de dokument du fått rörande ditt ärende.

Allmänna byggfrågor

Vid frågor om ditt tänkta projekt är det bäst att prata med en bygglovshandläggare eller byggnadsinspektör.

  • Bygglovs- och fastighetsfrågor besvaras bäst av bygglovshandläggare med telefontid måndagar och torsdagar klockan 9-11.30 och 13-16.
  • Anmälningsärende och byggtekniska frågor besvaras bäst av byggnadsinspektörerna med telefontid måndagar och torsdagar klockan 13-16.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?