Länk till startsidan

Skrylleområdet

Skrylleområdet ligger mellan Dalby och Södra Sandby och består av flera sammanlänkade naturreservat. I områdets centrum finns Skryllegården och naturum Skrylle med aktiviteter för alla åldrar.

En person vandrar på en motionsslinga i Skrylle, där höstsolen letar sig ner på trädens blad, som nu börjar bli gula.
Höst i Skrylle.

Skryllegården och naturum Skrylle

Skrylleområdet består av flera sammanlänkade naturreservat mellan Dalby och Södra Sandby. Vid Skryllegården startar flera motionsspår, vandringsleder och mountainbikespår. Här hittar du även en restaurang, utegym samt naturum med information om naturen i Skrylle.

Skryllegården och naturum Skrylle

Gryteskog, naturreservat

Nära Måryds, Skrylles och Prästaskogens naturreservat välkomnas du till trollskogen. Här växer den ovanliga vresboken med sina trolska grenverk. Skånes största vresbok har en omkrets på fem meter i brösthöjd.

Förutom skogen ingår öppna fäladsmarker och ett åkerområde i naturreservatet. På våren bildar de nya bokbladen ett sagolikt ljus vilket fulländas med stora mattor av vitsippor med inslag av blåsippor här och var.

Natur och kulturhistoria

Naturreservatet bildades år 1959 för att bevara beståndet av vresbokar, förr i tiden kallat hängbokar. Numera är Gryteskog även ett Natura 2000-område.

Vresbokarnas DNA har en mutation, en genetisk förändring, vilket innebär att de ser väldigt annorlunda ut jämfört med vanliga bokar. Vresboken är ovanlig och träden kring Torna Hällestad utgör det största beståndet i hela Europa. I övrigt domineras skogen av vanlig bok men finns även en del alar och alkärr. Utanför skogen till öster finns en öppen och betad fäladsmark med typiska inslag av enar och björnbärsris.

Hällestads åsar, naturreservat

Naturreservatet Hällestads åsar består från början av två separata reservat: Prästamöllan och Borelundsåsen. Det är lätt att promenera hit via Skrylleområdets slingor eller skåneleden. Passa på att besöka området på våren då bokens blad just slagit ut!

Natur och kulturhistoria

Borelundsåsen, en så kallad getryggsås, blev naturreservat år 1963. Rullstensåsen har skarpa krön och ganska branta sidor som liknar en getrygg. Åsen är mellan 10 och 15 meter hög och är bevuxen med över hundraårig bokskog. Det förekommer även inslag av ek.

Prästamöllan är en 5 till 10 meter hög getryggsås som blev naturreservat år 1960. Södra delen av åsen är bortschaktad då den fungerat som grustäkt. Här växer framför allt bok men även ek. Det finns dessutom något enstaka exemplar av den sällsynta vresboken. Vresboken är en mutation (genetisk förändring) av vanlig bok och har ett trolskt utseende. Precis söder om åsen går cykelbanan på den gamla banvallen som en gång tillhörde järnvägen Dalby-Bjärsjölagård.

År 1979 togs beslut om att slå ihop de båda reservaten och bilda ett större naturreservat. Förutom de geologiska värdena framhävs nu även biologiska värden och rekreationsvärden.

Prästaskogen, naturreservat

Naturreservatet Prästaskogen gränsar till Gryteskogs naturreservat och ligger i Skrylleområdets östra delar. Namnet kommer från att marken en gång i tiden tillhörde prästgården i Torna Hällestad.

Här hittar du en varierad och kuperad natur med både lövskog, hagmark, bäckar, dammar och öppna betesmarker. Västra delen av naturreservatet kallas ibland för Trollskogen på grund av sina vresbokar. Efter spången som leder till bäcken vandrar man in i en gammal trädgård. En grindstolpe, typiska trädgårdsväxter och ruiner från huset minner om tiden från förra sekelskiftet. Här levde en gång en man som hette Johan med sina får.

Natur och kulturhistoria

Delar av området blev reservat redan år 1972 men år 1991 utvidgades det till dagens sträckning. Det ingår även i EUs nätverk av skyddade områden och är därmed även ett så kallat Natura 2000-område.

Området har geologiska värden då det utgörs av en 5-10 meter hög getryggsås, en rullstensås med skarpa krön och ganska branta sidor. Skåneleden går längs åsen. Åsen är delvis täckt av skog med stor artrikedom med träd och buskar som bok, ek, nypon, slån, kaprifol, vildapel, hagtorn, benved, olvon och hägg.

I västra delarna finns dessutom ett bestånd av vresbokar. Det är en mutation, en genetisk förändring, av vanlig bok. Delar av åsen har tidigare använts som grustag. Naturen i naturreservatet är lämplig för fåglar. Bland annat näktergal och gök kan höras här. Förutom resterna från Johans gamla hus och trädgård finns här också fornlämningar i form av en stenåldersboplats och fornåker.

Måryd, naturreservat

I Skrylleområdets norra delar ligger den gamla kuperade fäladsmarken Måryd, ett populärt utflyktsmål. Hit är det lätt att ta sig via Skrylles promenadslingor, Skåneleden eller naturbuss linje 159.

En röd näckros med flera grönablad i Boijsens dammar.

Området på Romeleåsens nordöstsluttning har en varierad natur med fälads-och hagmarker men även lövskog. Måkullsbacken erbjuder en fantastisk utsikt över Vombsänkan.

Bäcken som ringlar genom fäladsmarken mynnar ut i Boijsens dammar i vilka man bland annat kan se röd näckros. I södra området finns, som på många ställen kring Romeleåsen, de ovanliga vresbokarna med sina sagolika grenverk. Än idag syns tydliga spår av stenbrytningen från början av 1900-talet - se upp så du inte snubblar när du är här och promenerar!

Natur och kulturhistoria

Området blev naturreservat år 1989 och ingår även i EUs nätverk för skyddade områden som ett Natura 2000-område.

Fäladsmarken ägdes förr gemensamt av de närliggande byarna runt Romeleåsen. Här finns både kärr och torrmarker. Vegetationen består till stor del av enbuskar, ljung, kruståtel, stagg, backsippa och knägräs. I lite fuktigare partier kan man också hitta klockgentiana, granspira, kattfot, jungfrulin och ängsvädd. Området bjuder dessutom på en rik mossflora.

Trädskiktet är på sina ställen tätt med björk med inslag av tall, al, ek och bok. I södra reservatet finns ett bestånd av vresbokar vilket är en mutation, en genetisk förändring, av vanlig bok. I Boijsens dammar kan man hitta röd näckros som tros ha planterats in från sjön Fagertärn i Närke. Dammarna är döpta efter markägaren som började anlägga dammar i området på 1940-talet.

Rögle rekreationsområde

Rögle rekreationsområde är en del av naturreservatet Skrylle. Här finns stigar för promenader och ridning, hundrastgårdar och dammar med fiskemöjligheter . Under marken ligger en gammal deponi. Närmare en miljon ton sopor från 1900-talets senare del har packats in i en metertjock lerinpackning. Diken, dammar, träd och växtlighet förstärker skyddet mot föroreningar och miljögifter vilket är en förutsättning för biotop och djurliv. Från områdets högsta punkt kan du under soliga dagar njuta av utsikt över Lundaslätten.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?