Länk till startsidan

Avgifter inom förskola och fritidshem

Har du barn i förskola eller på fritidshem behöver du betala en månadsavgift för platsen. Hur hög avgiften är beror på hushållets sammanlagda inkomst, antalet barn och åldern på barnen.

Lämna inkomstuppgift

I samband med att ditt barn börjar på förskola eller fritidshem behöver du lämna dina inkomstuppgifter till oss, så att vi kan säkerställa att du betalar rätt avgift för barnomsorgen. Din inkomst behöver sedan uppdateras minst en gång om året. Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att kommunen har korrekta inkomstuppgifter för ditt hushåll.

Avgiftsgrundande inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten är dina beskattningsbara inkomster som till exempel lön, föräldrapenning, aktivitetsstöd eller sjukersättning. Däremot ingår inte studiemedel, barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd och andra bidrag när månadsavgiften beräknas.

Avgiften beräknas utifrån hushållets bruttoinkomster per månad (totala inkomster före skatt och avdrag). Inkomster för sammanboende vuxna ingår i respektive hushålls totala inkomstuppgifter.

Skatteverket: Information om skattefria inkomster

Att tänka på om inkomstuppgifter

 • Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att de inkomstuppgifter som lämnas till kommunen är korrekta.
 • Sammanboende vuxna i hushållet ska var för sig lämna inkomstuppgift via e-tjänst.
 • Vårdnadshavare med gemensam vårdnad som är folkbokförda på olika adresser delar på avgiften för barnets placering inom förskola eller fritidshem och får automatiskt varsin faktura. Respektive vårdnadshavare betalar en avgift utifrån sitt hushålls totala inkomst.
 • Om du inte lämnar någon inkomstuppgift kommer du att debiteras maxtaxa, det vill säga avgift enligt högsta inkomstnivån. Har du ingen skattepliktig inkomst behöver du ange 0 kronor.
 • Om du inte har en fast inkomst, till exempel vid timanställning, uppskatta en genomsnittlig inkomst per månad för att få så korrekt avgift som möjligt.
 • De inkomstuppgifter du lämnar in kontrolleras en gång per år mot fastställd årsinkomst hos Skatteverket. Inkomstkontrollen genomförs under höstterminen på föregående års uppgifter. Stämmer inlämnade inkomstuppgifter inte överens med Skatteverkets uppgifter innebär det att vi i efterhand fakturerar eller betalar tillbaka avgift.

Uppdatering av inkomstuppgift

 • Du behöver lämna ny inkomstuppgift vid alla ändringar som påverkar avgiften, till exempel ändrad inkomst, arbetslöshet eller studieuppehåll. Du lämnar ny inkomstuppgift via e-tjänst.
 • Ändrade familjeförhållanden som påverkar hushållets totala inkomst, till exempel att en annan vuxen flyttar in till hushållet, behöver meddelas till barn- och skolförvaltningen: barnomsorg@lund.se
 • Vi påminner alla vårdnadshavare två gånger om året om att uppdatera sina inkomstuppgifter om de har förändrats.
 • När du lämnar in nya inkomstuppgifter korrigeras avgiften från och med nästa faktura.
 • Uppdateras inte inkomstuppgifterna görs ingen ändring av avgiften, men om vi har haft felaktiga inkomstuppgifter kommer tidigare fakturering justeras efter den årliga inkomstkontrollen.
 • Du kan inte justera inlämnade inkomstuppgifter bakåt i tiden. Vid felaktiga inkomstuppgifter kommer tidigare fakturering justeras efter den årliga inkomstkontrollen.

Vi stämmer av om alla betalar rätt avgift

En gång per år kontrollerar barn- och skolförvaltningen inlämnade inkomstuppgifter för att stämma av så att alla har betalt rätt avgift. Avstämningen genomförs under höstterminen på föregående års uppgifter. Stämmer inte uppgifterna överens innebär det att vi i efterhand fakturerar eller betalar tillbaka avgift. Faktura för justering av tidigare fakturering skickas ut under vårtermin.


Som vårdnadshavare har du ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållande (personer med gemensamt hushåll) så att avgiften för hushållet blir rätt.

Lämna eller ändra inkomstuppgifter

Vi jämför mot den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets register

Kommunen får fram en genomsnittlig månadsinkomst genom att jämföra den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets register och dela den med tolv. Årsinkomsten delat med tolv jämförs sedan med inkomstuppgifter som lämnats in till kommunen.

Har jag betalt för mycket eller för lite avgift?

Visar det sig att den inlämnade inkomstuppgiften har varit högre eller lägre än den faktiska inkomsten innebär det att vi i efterhand fakturerar eller betalar tillbaka avgift. Faktura för justering av tidigare fakturering skickas ut under vårterminen. Avvikelser mellan -200 kr och +200 kr kommer inte att korrigeras. Fakturan har fyra månaders betalningstid.
De allra flesta har betalt rätt avgift och kommer därför inte att påverkas av justeringen efter inkomstkontrollen.

Det här räknas som avgiftsgrundande inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten är dina beskattningsbara inkomster som till exempel lön, föräldrapenning, aktivitetsstöd eller sjukersättning. Däremot ingår inte studiemedel, barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd och andra bidrag när månadsavgiften beräknas.

Avgiften beräknas utifrån hushållets bruttoinkomster per månad (totala inkomster före skatt och avdrag). Inkomster för sammanboende vuxna ingår i respektive hushålls totala inkomstuppgifter.

Så här beräknar vi din avgift

Hur hög avgiften är beror på hushållets sammanlagda inkomst före skatt, antalet barn och åldern på barnen. Du betalar för platsen och det gör ingen skillnad hur många timmar barnet är på förskolan eller fritidshemmet.

Som hushåll räknas sammanboende vuxna folkbokförda på samma adress.

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad som är folkbokförda på olika adresser delar lika på betalningsansvaret och får automatiskt varsin faktura för barnets plats inom förskola eller fritids. Respektive vårdnadshavare betalar en avgift beräknat på sitt hushålls totala inkomst delat på två, det vill säga varsin halva av kostnaden utifrån sitt hushålls inkomstuppgifter.
Inkomster för sammanboende vuxna ingår i respektive hushålls inkomstuppgifter. Den totala avgiften för barnets placering kan aldrig överskrida maxtaxa.


Hela fakturan till en vårdnadshavare

Önskar ni att hela fakturan för barnets placering i stället skickas till en vårdnadshavare ska en anmälan göras om ni är överens om detta. Båda vårdnadshavarna måste signera anmälan. Lämnas ingen anmälan delas fakturan automatiskt enligt den nya normen. Vid anmälan om att hela fakturan skickas till en vårdnadshavare gäller följande:

 • Båda vårdnadshavarna måste signera anmälan.
 • Ni väljer att en vårdnadshavare har betalningsansvaret för barnets placering i förskola och fritidshem. I anmälan väljer ni vem fakturan ska gå till.
 • Avgiften för barnets placering är samma oavsett om ni har varsin faktura eller om hela fakturan skickas till en vårdnadshavare. Skickas hela fakturan till en vårdnadshavare baseras avgiften på båda vårdnadshavarnas hushålls totala inkomst. Sammanboende vuxna i respektive hushåll ska lämna sina inkomstuppgifter via e-tjänst.
 • Har du flera barn med olika partners måste du göra en anmälan om hel faktura för varje barn.
 • När anmälan har registrerats gäller den från kommande månad.

Lämna anmälan: Hela fakturan till en vårdnadshavare

Har ni inte möjlighet att skicka in anmälan via e-tjänst, kontakta medborgarcenter 046-359 50 00 eller lunds.kommun@lund.se


Vid skyddad identitet

Familjer där antingen barnet eller någon av vårdnadshavarna har skyddade personuppgifter eller skyddad folkbokföring omfattas inte av automatiskt delad faktura. Vid skyddade uppgifter gör barn- och skolförvaltningen enskilda bedömningar och hantera familjen manuellt för att inte röja information.

Maxtaxa

Lunds kommun tillämpar maxtaxa vilket betyder att det finns en övre gräns för hur hög månadsavgiften blir. Skolverket fastställer årligen ny högsta avgiftsgrundande inkomst samt nya avgiftsbelopp. Den högsta avgiftsgrundande inkomsten från 2023-01-01 är 54 830 kr för ett hushåll.

Avgifterna gäller från och med 2023-01-01.

Månadsavgiften för de barn du har i förskola och fritidshem beräknas procentuellt baserat på hushållets gemensamma inkomst.

Yngsta barnet räknas alltid som barn 1. Alla barn i hushållet räknas som syskon; både biologiska, icke-biologiska och familjehemsplacerade barn som är folkbokförda i hushållet.


Vårdnadshavare med gemensam vårdnad som är folkbokförda på olika adresser delar automatiskt på förskole- och fritidshemsavgiften. Varje vårdnadshavare betalar en avgift beräknat på sitt hushålls totala inkomst delat på två, det vill säga varsin halva av kostnaden utifrån sitt hushålls inkomstuppgifter.

Avgift för barn 1-2 år:

 • Barn nr 1: 3 procent av inkomsten – men högst 1 645 kr/mån.
 • Barn nr 2: 2 procent av inkomsten – men högst 1 097 kr/mån.
 • Barn nr 3: 1 procent av inkomsten – men högst 548 kr/mån.
 • Barn nr 4: ingen avgift.

Avgift för barn 3-5 år

Gäller från och med september det år barnet fyller 3 år.

 • Barn nr 1: 2,4 procent av inkomsten – men högst 1 316 kr/mån.
 • Barn nr 2: 1,6 procent av inkomsten – men högst 877 kr/mån.
 • Barn nr 3: 0,8 procent av inkomsten – men högst 439 kr/mån.
 • Barn nr 4: ingen avgift.

Avgifter för fritidshem 6-12 år

Gäller från och med augusti det år barnet fyller 6 år (platsen erbjuds till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år).

 • Barn 1: 2 procent av inkomsten – men högst 1 097 kr/månad.
 • Barn 2: 1 procent av inkomsten – men högst 548 kr/månad.
 • Barn 3: 0,7 procent av inkomsten – men högst 384 kr/månad.
 • Barn 4: ingen avgift.

Sjukavdrag

Avdrag på avgiften kan göras om barnet varit sjukt mer än tio kalenderdagar i följd. Avdrag ges från och med den elfte sjukdagen för aktuellt antal dagar. Om ditt barn blivit avstängt från verksamheten på grund av smittorisk ges sjukavdrag från första dagen. Avdraget regleras i efterhand med 3 procent av avgiften per frånvarodag. Som frånvarodag räknas de dagar som verksamheten håller öppet. Sjukdom måste styrkas med sjukintyg.

Anmäl sjukavdrag

Betalning

Fakturan skickas ut omkring den 20:e i månaden för innevarande månad. Du betalar för förskoleplatsen även under inskolning. Vid byte från förskola till fritidshem betalar du fritidshemsavgiften från den 1 augusti.

Uppsägningstiden från förskola och fritidshem är två månader. Du betalar avgiften under uppsägningstiden eller fram till den sista dagen barnet är på förskolan eller fritidshemmet om den infaller senare än två månader efter uppsägning.

Betala faktura från Lunds kommun

Det finns möjlighet att betala fakturan via autogiro. Detta innebär att pengarna dras direkt från ditt konto.

Anmäl betalning med autogiro eller e-faktura och hitta svar på frågor kring din faktura från Lunds kommun.

Faktura från Lunds kommun

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?