Länk till startsidan

Avgifter inom förskola och fritidshem

Har du barn i förskola eller på fritidshem behöver du betala en månadsavgift för platsen. Hur hög avgiften är beror på hushållets sammanlagda inkomst, antalet barn och åldern på barnen.

Lämna inkomstuppgift

När ditt barn börjar på förskola eller fritidshem behöver du lämna dina inkomstuppgifter till oss, så att vi kan säkerställa att du betalar rätt avgift för barnomsorgen. Din inkomst behöver du uppdatera när den ändras och minst en gång om året.

Det är hushållets totala inkomst som vi tittar på för att beräkna avgiften. Med hushåll menar vi din inkomst och eventuell sambo/make/makas inkomst, oavsett om denne är förälder till barnet.

Vi gör en årlig inkomstkontroll

En gång per år kontrollerar vi inlämnade inkomstuppgifter för att stämma av så att du har betalt rätt avgift. Avstämningen genomförs under höstterminen på föregående års uppgifter. Stämmer inte uppgifterna överens innebär det att vi i efterhand fakturerar eller betalar tillbaka avgift. Faktura för justering av tidigare fakturering skickas ut under vårterminen.

Vi jämför mot den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets register

Kommunen får fram en genomsnittlig månadsinkomst genom att jämföra den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets register och dela den med tolv. Årsinkomsten delat med tolv jämförs sedan med de inkomstuppgifter som lämnats in till kommunen.

Har jag betalt för mycket eller för lite avgift?

Visar det sig att den inlämnade inkomstuppgiften har varit högre eller lägre än den faktiska inkomsten innebär det att vi i efterhand fakturerar eller betalar tillbaka avgift. Faktura för justering av tidigare fakturering skickas ut under vårterminen.

 • Vi kommer inte att skicka ut någon extra faktura om avvikelsen är mellan -200 kr och +200 kr.
 • Fakturan har fyra månaders betalningstid.
 • Om familjeförhållanden har förändrats går betalningen eller fakturan till den vårdnadshavare som varit fakturamottagare.
 • De allra flesta har betalat rätt avgift och kommer därför inte att påverkas av justeringen efter inkomstkontrollen.

Jag har betalat för mycket och har fått en kreditfaktura. Hur gör jag för att få överskott utbetalt till mitt konto?

Skicka ett mejl med fakturanummer, kontouppgifter och ett kontobevis (till exempel en skärmbild från din internetbank som visar både ditt namn och kontonummer) till oss. Observera att kontouppgifterna ska stämma överens med fakturamottagarens uppgifter.

E-post: kund_bank@lund.se

Utbetalning av överskott

Har du betalat för mycket i avgift och ska få pengar tillbaka från oss, kommer utbetalningen några dagar efter att fakturans förfallodatum har passerat.

Om du har andra obetalda skulder inom förskola eller fritidshem till Lunds kommun så kommer dessa att dras av från summan på din kreditfaktura.

Fakturan stämmer inte, vad gör jag?

Är det något som inte stämmer med din faktura eller om du behöver ytterligare underlag än det som framgår på fakturan, tar du kontakt med medborgarcenter så snart som möjligt.

Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Om du anser att fakturan är felaktig behöver du beskriva vad som är fel för att vi ska kunna utreda vidare.

Avgiftsgrundande inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten är dina beskattningsbara inkomster, som till exempel lön, föräldrapenning och sjukpenning. Däremot ingår inte studiemedel, barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd och andra bidrag när månadsavgiften beräknas.

Avgiften beräknas utifrån hushållets bruttoinkomster per månad (totala inkomster före skatt och avdrag). Inkomster för sammanboende vuxna ingår i respektive hushålls totala inkomstuppgifter.

Skatteverket: Information om skattefria inkomster

Att tänka på om inkomstuppgifter

 • Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att de inkomstuppgifter som lämnas till kommunen är korrekta.
 • Sammanboende vuxna i hushållet ska var för sig lämna inkomstuppgift via e-tjänst.
 • Vårdnadshavare med gemensam vårdnad som är folkbokförda på olika adresser delar på avgiften för barnets placering inom förskola eller fritidshem och får automatiskt varsin faktura. Respektive vårdnadshavare betalar en avgift utifrån sitt hushålls totala inkomst.
 • Om du inte lämnar någon inkomstuppgift kommer du att debiteras maxtaxa, det vill säga avgift enligt högsta inkomstnivån. Har du ingen skattepliktig inkomst behöver du ange 0 kronor.
 • Om du inte har en fast inkomst, till exempel vid timanställning, uppskatta en genomsnittlig inkomst per månad för att få så korrekt avgift som möjligt.
 • De inkomstuppgifter du lämnar in kontrolleras en gång per år mot fastställd årsinkomst hos Skatteverket. Inkomstkontrollen genomförs under höstterminen på föregående års uppgifter. Stämmer inlämnade inkomstuppgifter inte överens med Skatteverkets uppgifter innebär det att vi i efterhand fakturerar eller betalar tillbaka avgift.

Uppdatering av inkomstuppgiften

 • Du behöver lämna ny inkomstuppgift vid alla ändringar som påverkar avgiften, till exempel ändrad inkomst, arbetslöshet eller studieuppehåll. Du lämnar ny inkomstuppgift via e-tjänst.
 • Ändrade familjeförhållanden som påverkar hushållets totala inkomst, till exempel att en annan vuxen flyttar in till hushållet, behöver meddelas till barn- och skolförvaltningen: barnomsorg@lund.se
 • Vi påminner alla vårdnadshavare två gånger om året om att uppdatera sina inkomstuppgifter om de har förändrats.
 • När du lämnar in nya inkomstuppgifter korrigeras avgiften från och med nästa faktura.
 • Uppdateras inte inkomstuppgifterna görs ingen ändring av avgiften, men om vi har haft felaktiga inkomstuppgifter kommer tidigare fakturering justeras efter den årliga inkomstkontrollen.
 • Du kan inte justera inlämnade inkomstuppgifter bakåt i tiden. Vid felaktiga inkomstuppgifter kommer tidigare fakturering justeras efter den årliga inkomstkontrollen.

Så här beräknas din avgift

Hur hög avgiften är beror på hushållets sammanlagda inkomst före skatt, antalet barn och åldern på barnen. Du betalar för platsen och det gör ingen skillnad hur många timmar barnet är på förskolan eller fritidshemmet.

Som hushåll räknas sammanboende vuxna folkbokförda på samma adress.

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad som är folkbokförda på olika adresser delar lika på betalningsansvaret och får automatiskt varsin faktura för barnets plats inom förskola eller fritids. Respektive vårdnadshavare betalar en avgift beräknat på sitt hushålls totala inkomst delat på två, det vill säga varsin halva av kostnaden utifrån sitt hushålls inkomstuppgifter.
Inkomster för sammanboende vuxna ingår i respektive hushålls inkomstuppgifter. Den totala avgiften för barnets placering kan aldrig överskrida maxtaxa.


Hela fakturan till en vårdnadshavare

Önskar ni att hela fakturan för barnets placering i stället skickas till en vårdnadshavare ska en anmälan göras om ni är överens om detta. Båda vårdnadshavarna måste signera anmälan. Lämnas ingen anmälan delas fakturan automatiskt enligt den nya normen. Vid anmälan om att hela fakturan skickas till en vårdnadshavare gäller följande:

 • Båda vårdnadshavarna måste signera anmälan.
 • Ni väljer att en vårdnadshavare har betalningsansvaret för barnets placering i förskola och fritidshem. I anmälan väljer ni vem fakturan ska gå till.
 • Avgiften för barnets placering är samma oavsett om ni har varsin faktura eller om hela fakturan skickas till en vårdnadshavare. Skickas hela fakturan till en vårdnadshavare baseras avgiften på båda vårdnadshavarnas hushålls totala inkomst. Sammanboende vuxna i respektive hushåll ska lämna sina inkomstuppgifter via e-tjänst.
 • Har du flera barn med olika partners måste du göra en anmälan om hel faktura för varje barn.
 • När anmälan har registrerats gäller den från kommande månad.

Lämna anmälan: Hela fakturan till en vårdnadshavare

Har ni inte möjlighet att skicka in anmälan via e-tjänst, kontakta medborgarcenter 046-359 50 00 eller lunds.kommun@lund.se


Vid skyddad identitet

Familjer där antingen barnet eller någon av vårdnadshavarna har skyddade personuppgifter eller skyddad folkbokföring omfattas inte av automatiskt delad faktura. Vid skyddade uppgifter gör barn- och skolförvaltningen enskilda bedömningar och hantera familjen manuellt för att inte röja information.

Maxtaxa

Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, som kallas för maxtaxa. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda medelinkomst är 54 830 kronor per månad eller mer före skatt år 2023.

Avgifterna gäller från och med 2023-01-01.

Månadsavgiften för de barn du har i förskola och fritidshem beräknas procentuellt baserat på hushållets gemensamma inkomst.

Yngsta barnet räknas alltid som barn 1. Alla barn i hushållet räknas som syskon; både biologiska, icke-biologiska och familjehemsplacerade barn som är folkbokförda i hushållet.


Vårdnadshavare med gemensam vårdnad som är folkbokförda på olika adresser delar automatiskt på förskole- och fritidshemsavgiften. Varje vårdnadshavare betalar en avgift beräknat på sitt hushålls totala inkomst delat på två, det vill säga varsin halva av kostnaden utifrån sitt hushålls inkomstuppgifter.

Avgift för barn 1-2 år:

 • Barn nr 1: 3 procent av inkomsten – men högst 1 645 kr/mån.
 • Barn nr 2: 2 procent av inkomsten – men högst 1 097 kr/mån.
 • Barn nr 3: 1 procent av inkomsten – men högst 548 kr/mån.
 • Barn nr 4: ingen avgift.

Avgift för barn 3-5 år

Gäller från och med september det år barnet fyller 3 år.

 • Barn nr 1: 2,4 procent av inkomsten – men högst 1 316 kr/mån.
 • Barn nr 2: 1,6 procent av inkomsten – men högst 877 kr/mån.
 • Barn nr 3: 0,8 procent av inkomsten – men högst 439 kr/mån.
 • Barn nr 4: ingen avgift.

Avgifter för fritidshem 6-12 år

Gäller från och med augusti det år barnet fyller 6 år (platsen erbjuds till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år).

 • Barn 1: 2 procent av inkomsten – men högst 1 097 kr/månad.
 • Barn 2: 1 procent av inkomsten – men högst 548 kr/månad.
 • Barn 3: 0,7 procent av inkomsten – men högst 384 kr/månad.
 • Barn 4: ingen avgift.

Sjukavdrag

Avdrag på avgiften kan göras om barnet varit sjukt mer än tio kalenderdagar i följd. Avdrag ges från och med den elfte sjukdagen för aktuellt antal dagar. Om ditt barn blivit avstängt från verksamheten på grund av smittorisk ges sjukavdrag från första dagen. Avdraget regleras i efterhand med 3 procent av avgiften per frånvarodag. Som frånvarodag räknas de dagar som verksamheten håller öppet. Sjukdom måste styrkas med sjukintyg.

Anmäl sjukavdrag

Betalning

Fakturan skickas ut omkring den 20:e i månaden för innevarande månad. Du betalar för förskoleplatsen även under inskolning. Vid byte från förskola till fritidshem betalar du fritidshemsavgiften från den 1 augusti.

Uppsägningstiden från förskola och fritidshem är två månader. Du betalar avgiften under uppsägningstiden eller fram till den sista dagen barnet är på förskolan eller fritidshemmet om den infaller senare än två månader efter uppsägning.

Betala faktura från Lunds kommun

Det finns möjlighet att betala fakturan via autogiro. Detta innebär att pengarna dras direkt från ditt konto.

Anmäl betalning med autogiro eller e-faktura och hitta svar på frågor kring din faktura från Lunds kommun.

Faktura från Lunds kommun

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?