Länk till startsidan

Avgifter inom förskola och fritidshem

Har du barn i förskola eller på fritidshem behöver du betala en månadsavgift för platsen. Hur hög avgiften är beror på hushållets sammanlagda inkomst, antalet barn och åldern på barnen.

Lämna inkomstuppgift

I samband med att ditt barn börjar på förskola eller fritidshem behöver du lämna dina inkomstuppgifter till oss, så att vi kan säkerställa att du betalar rätt avgift för barnomsorgen. Din inkomst behöver sedan uppdateras minst en gång om året.

Avgiftsgrundande inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten är dina beskattningsbara inkomster som till exempel lön, föräldrapenning, aktivitetsstöd eller sjukersättning. Däremot ingår inte studiemedel, barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd och andra bidrag när månadsavgiften beräknas.

Läs vilka inkomster som är skattefria på Skatteverkets webbplats.

Tänk på att:

 • Sammanboende vuxna i hushållet behöver båda lämna inkomstuppgift och loggar då in i e-tjänsten var för sig.
 • Om du inte lämnar någon inkomstuppgift kommer du att debiteras maxtaxa, det vill säga avgift enligt högsta inkomstnivån. Har du ingen inkomst behöver du ange 0 kronor.
 • Du behöver lämna ny inkomstuppgift vid alla ändringar som påverkar avgiften, till exempel ändrad inkomst, arbetslöshet eller studieuppehåll.
 • Du behöver uppdatera dina inkomstuppgifter minst en gång per år. Du debiteras automatiskt maxtaxa om senaste inkomstens startdatum är mer än ett år bakåt i tiden.
 • Du kan justera din inkomst retroaktivt upp till tre år. Retroaktiva justeringar kan innebära att tidigare avgift justeras. Dessa ändringar kommer på kommande faktura (eller fakturan efter det om faktura redan är skapad för innevarande månad vilket görs runt den tionde varje månad).
 • De uppgifter som du lämnar in, kontrolleras i efterhand mot inkomstdeklaration hos Skatteverket. Lämnar du felaktig inkomstuppgift kan vi komma att justera avgiften bakåt i tiden i upp till tre år.
 • Ändrade familjeförhållanden som påverkar hushållets totala inkomst, till exempel separation, behöver meddelas till barn- och skolförvaltningen.
  E-post: barnochskola@lund.se

Betalning

Fakturan skickas ut omkring den 20:e i månaden för innevarande månad. Du betalar för förskoleplatsen även under inskolning. Vid byte från förskola till fritidshem betalar du fritidshemsavgiften från den 1 augusti.

Uppsägningstiden från förskola och fritidshem är två månader. Du betalar avgiften under uppsägningstiden eller fram till den sista dagen barnet är på förskolan eller fritidshemmet om den infaller senare än två månader efter uppsägning.

Betala faktura från Lunds kommun

Det finns möjlighet att betala fakturan via autogiro. Detta innebär att pengarna dras direkt från ditt konto.

Anmäl betalning med autogiro eller e-faktura och hitta svar på frågor kring din faktura från Lunds kommun.

Faktura från Lunds kommun

Så här beräknas avgiften

Hur hög avgiften är beror på hushållets sammanlagda inkomst före skatt, antalet barn och åldern på barnen. Du betalar för platsen och det gör ingen skillnad hur många timmar barnet är på förskolan eller fritidshemmet.

Som hushåll räknas sammanboende vuxna folkbokförda på samma adress. För barn som bor växelvis hos sina föräldrar beräknas avgiften utifrån inkomsten i hushållet där barnet är folkbokfört.

Maxtaxa

Lunds kommun tillämpar maxtaxa vilket betyder att det finns en övre gräns för hur hög månadsavgiften blir. Skolverket fastställer årligen ny högsta avgiftsgrundande inkomst samt nya avgiftsbelopp. Den högsta avgiftsgrundande inkomsten från 2022-01-01 är 52 410 kr för ett hushåll.

Avgifterna gäller från och med 2022-01-01.

Månadsavgiften för de barn du har i förskola och fritidshem beräknas procentuellt baserat på hushållets gemensamma inkomst.

Yngsta barnet räknas alltid som barn 1. Alla barn i hushållet räknas som syskon; både biologiska, icke-biologiska och familjehemsplacerade barn som är folkbokförda i hushållet.

Avgift för barn 1-2 år:

 • Barn nr 1: 3 procent av inkomsten – men högst 1 572 kr/mån.
 • Barn nr 2: 2 procent av inkomsten – men högst 1 048 kr/mån.
 • Barn nr 3: 1 procent av inkomsten – men högst 524 kr/mån.
 • Barn nr 4: ingen avgift.

Avgift för barn 3-5 år

Gäller från och med september det år barnet fyller 3 år.

 • Barn nr 1: 2,4 procent av inkomsten – men högst 1 258 kr/mån.
 • Barn nr 2: 1,6 procent av inkomsten – men högst 839 kr/mån.
 • Barn nr 3: 0,8 procent av inkomsten – men högst 419 kr/mån.
 • Barn nr 4: ingen avgift.

Avgifter för fritidshem 6-12 år

Gäller från och med augusti det år barnet fyller 6 år (platsen erbjuds till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år).

 • Barn 1: 2 procent av inkomsten – men högst 1 048 kr/månad.
 • Barn 2: 1 procent av inkomsten – men högst 524 kr/månad.
 • Barn 3: 0,7 procent av inkomsten – men högst 367 kr/månad.
 • Barn 4: ingen avgift.

Sjukavdrag

Avdrag på avgiften kan göras om barnet varit sjukt mer än tio kalenderdagar i följd. Avdrag ges från och med den elfte sjukdagen för aktuellt antal dagar. Om ditt barn blivit avstängt från verksamheten på grund av smittorisk ges sjukavdrag från första dagen. Avdraget regleras i efterhand med 3 procent av avgiften per frånvarodag. Som frånvarodag räknas de dagar som verksamheten håller öppet. Sjukdom måste styrkas med sjukintyg.

Anmäl sjukavdrag

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?