Länk till startsidan

Avgifter inom förskola och fritidshem

Har du barn i förskola eller på fritidshem behöver du betala en månadsavgift för platsen. Hur hög avgiften är beror på hushållets sammanlagda årsinkomst, antalet barn och åldern på barnen.

Lämna inkomstuppgift

När ditt barn börjar på förskola eller fritidshem behöver du lämna dina inkomstuppgifter till oss, så att vi kan säkerställa att du betalar rätt avgift för barnomsorgen.

Hushållets totala inkomst

Det är hushållets totala inkomst per månad som du behöver uppge till oss (totala inkomster före skatt och avdrag). Med hushåll menar vi din inkomst och eventuell sambo/make/makas inkomst, oavsett om denne är förälder till barnet.

Uppdatera vid förändringar

 • Du behöver lämna ny inkomstuppgift vid alla ändringar som påverkar avgiften, till exempel ändrad inkomst, arbetslöshet eller studieuppehåll.
 • Ändrade familjeförhållanden som påverkar hushållets totala inkomst, till exempel att en annan vuxen flyttar in till hushållet, behöver meddelas till barn- och skolförvaltningen.
  E-post: barnomsorg@lund.se
 • Sammanboende vuxna i hushållet ska var för sig lämna sina inkomstuppgifter.
 • Du kan justera inlämnad inkomstuppgifter elva månader bakåt i tiden genom att ta kontakt med oss.
  E-post: barnomsorg@lund.se
 • Vi påminner dig en gång per år om att du behöver uppdatera dina uppgifter.

Efter du har uppdaterat

När du lämnar in nya inkomstuppgifter korrigeras avgiften från och med nästa faktura.

Om du inte uppdaterar dina uppgifter

Uppdaterar du inte dina inkomstuppgifter gör vi ingen ändring av den avgift du betalar varje månad. Om det visar sig att vi har haft felaktiga inkomstuppgifter kommer vi justera din avgift genom att fakturera dig eller återbetala. Vi korrigerar inte din inkomst i våra system – det behöver du själv gå in och korrigera för att säkerställa att du betalar rätt avgift framöver.

Vi gör en årlig inkomstjämförelse

En gång per år jämför vi inlämnade inkomstuppgifter för att stämma av så att du har betalt rätt avgift. Det är hushållets totala årsinkomst delat på tolv som vi jämför med den inkomstuppgift du har angett till oss.

Jämförelsen genomförs under höstterminen på föregående års uppgifter. Stämmer inte uppgifterna överens innebär det att vi i efterhand fakturerar eller betalar tillbaka avgift. Faktura för justering av tidigare fakturering skickas ut under vårterminen.

Årlig inkomstjämförelse för att säkerställa att du betalar rätt avgift

Avgiftsgrundande årsinkomst

Den avgiftsgrundande årsinkomsten är dina beskattningsbara inkomster, som till exempel lön, föräldrapenning och sjukpenning. Däremot ingår inte studiemedel, barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd och andra bidrag när månadsavgiften beräknas.

Skatteverket: Information om skattefria inkomster

Månadsfakturan är preliminär

Månadsfakturan är preliminär och baseras på hushållets bruttoinkomster per månad, vilket innebär totala inkomster före skatt och avdrag. Eventuella korrigeringar av avgiften görs i samband med inkomstjämförelsen. Inkomsterna för sammanboende vuxna inkluderas i varje hushålls totala inkomstuppgifter.

Om din inkomst varierar kraftigt under året kommer detta att påverka jämförelsen. Ett exempel på detta är om du studerar eller är arbetssökande under våren och sedan får ett arbete under hösten. Din årsinkomst, när den delas på tolv, kan då vara högre än det belopp du angivit som din inkomst per månad under den period då du studerade eller var arbetssökande. Det är därför viktigt att vara medveten om att stora förändringar i inkomsten kan påverka den preliminära fakturan och leda till justeringar i en senare inkomstjämförelse.

Att tänka på om inkomstuppgifter

 • Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att de inkomstuppgifter som lämnas till kommunen är korrekta.
 • Sammanboende vuxna i hushållet ska var för sig lämna inkomstuppgift via e-tjänst.
 • Vårdnadshavare med gemensam vårdnad som är folkbokförda på olika adresser delar på avgiften för barnets placering inom förskola eller fritidshem och får automatiskt varsin faktura. Respektive vårdnadshavare betalar en avgift utifrån sitt hushålls totala inkomst.
 • Om du inte lämnar någon inkomstuppgift kommer du att debiteras maxtaxa, det vill säga avgift enligt högsta inkomstnivån. Har du ingen skattepliktig inkomst behöver du ange 0 kronor.
 • Om du inte har en fast inkomst, till exempel vid timanställning, uppskatta en genomsnittlig inkomst per månad för att få så korrekt avgift som möjligt.
 • Det är hushållets totala årsinkomst delat på tolv som vi jämför med den inkomstuppgift du har angett till oss.

Så här beräknas din avgift

Hur hög avgiften är beror på hushållets sammanlagda årsinkomst före skatt, antalet barn och åldern på barnen. Du betalar för platsen och det gör ingen skillnad hur många timmar barnet är på förskolan eller fritidshemmet.

Som hushåll räknas sammanboende vuxna folkbokförda på samma adress.

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad som är folkbokförda på olika adresser delar lika på betalningsansvaret och får automatiskt varsin faktura för barnets plats inom förskola eller fritids. Respektive vårdnadshavare betalar en avgift beräknat på sitt hushålls totala inkomst delat på två, det vill säga varsin halva av kostnaden utifrån sitt hushålls inkomstuppgifter.
Inkomster för sammanboende vuxna ingår i respektive hushålls inkomstuppgifter. Den totala avgiften för barnets placering kan aldrig överskrida maxtaxa.


Hela fakturan till en vårdnadshavare

Önskar ni att hela fakturan för barnets placering i stället skickas till en vårdnadshavare ska en anmälan göras om ni är överens om detta. Båda vårdnadshavarna måste signera anmälan. Lämnas ingen anmälan delas fakturan automatiskt enligt den nya normen. Vid anmälan om att hela fakturan skickas till en vårdnadshavare gäller följande:

 • Båda vårdnadshavarna måste signera anmälan.
 • Ni väljer att en vårdnadshavare har betalningsansvaret för barnets placering i förskola och fritidshem. I anmälan väljer ni vem fakturan ska gå till.
 • Avgiften för barnets placering är samma oavsett om ni har varsin faktura eller om hela fakturan skickas till en vårdnadshavare. Skickas hela fakturan till en vårdnadshavare baseras avgiften på båda vårdnadshavarnas hushålls totala inkomst. Sammanboende vuxna i respektive hushåll ska lämna sina inkomstuppgifter via e-tjänst.
 • Har du flera barn med olika partners måste du göra en anmälan om hel faktura för varje barn.
 • När anmälan har registrerats gäller den från kommande månad.

Lämna anmälan: Hela fakturan till en vårdnadshavare

Har ni inte möjlighet att skicka in anmälan via e-tjänst, kontakta medborgarcenter 046-359 50 00 eller lunds.kommun@lund.se


Vid skyddad identitet

Familjer där antingen barnet eller någon av vårdnadshavarna har skyddade personuppgifter eller skyddad folkbokföring omfattas inte av automatiskt delad faktura. Vid skyddade uppgifter gör barn- och skolförvaltningen enskilda bedömningar och hantera familjen manuellt för att inte röja information.

Maxtaxa

Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, som kallas för maxtaxa. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda medelinkomst är 56 250 kronor per månad eller mer före skatt år 2024.

Avgifterna gäller från och med 2024-01-01.

Maxtaxan för 2023 var 54 830 kronor och för 2022 var det 52 410 kronor.

Månadsavgiften för de barn du har i förskola och fritidshem beräknas procentuellt baserat på hushållets gemensamma inkomst.

Yngsta barnet räknas alltid som barn 1. Alla barn i hushållet räknas som syskon; både biologiska, icke-biologiska och familjehemsplacerade barn som är folkbokförda i hushållet.


Vårdnadshavare med gemensam vårdnad som är folkbokförda på olika adresser delar automatiskt på förskole- och fritidshemsavgiften. Varje vårdnadshavare betalar en avgift beräknat på sitt hushålls totala inkomst delat på två, det vill säga varsin halva av kostnaden utifrån sitt hushålls inkomstuppgifter.

Avgift för barn 1-2 år:

 • Barn nr 1: 3 procent av inkomsten – men högst 1 688 kr/mån.
 • Barn nr 2: 2 procent av inkomsten – men högst 1 125 kr/mån.
 • Barn nr 3: 1 procent av inkomsten – men högst 563 kr/mån.
 • Barn nr 4: ingen avgift.

Avgift för barn 3-5 år

Gäller från och med september det år barnet fyller 3 år.

 • Barn nr 1: 2,4 procent av inkomsten – men högst 1 350 kr/mån.
 • Barn nr 2: 1,6 procent av inkomsten – men högst 900 kr/mån.
 • Barn nr 3: 0,8 procent av inkomsten – men högst 450 kr/mån.
 • Barn nr 4: ingen avgift.

Avgifter för fritidshem 6-12 år

Gäller från och med augusti det år barnet fyller 6 år (platsen erbjuds till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år).

 • Barn 1: 2 procent av inkomsten – men högst 1 125 kr/månad.
 • Barn 2: 1 procent av inkomsten – men högst 563 kr/månad.
 • Barn 3: 0,7 procent av inkomsten – men högst 394 kr/månad.
 • Barn 4: ingen avgift.

Sjukavdrag

Avdrag på avgiften kan göras om barnet varit sjukt mer än tio kalenderdagar i följd. Avdrag ges från och med den elfte sjukdagen för aktuellt antal dagar. Om ditt barn blivit avstängt från verksamheten på grund av smittorisk ges sjukavdrag från första dagen. Avdraget regleras i efterhand med 3 procent av avgiften per frånvarodag. Som frånvarodag räknas de dagar som verksamheten håller öppet. Sjukdom måste styrkas med sjukintyg.

Anmäl sjukavdrag Pdf, 233 kB.

Betalning

Fakturan skickas ut omkring den 20:e i månaden för innevarande månad. Du betalar för förskoleplatsen även under inskolning. Vid byte från förskola till fritidshem betalar du fritidshemsavgiften från den 1 augusti.

Uppsägningstiden från förskola och fritidshem är två månader. Du betalar avgiften under uppsägningstiden eller fram till den sista dagen barnet är på förskolan eller fritidshemmet om den infaller senare än två månader efter uppsägning.

Betala faktura från Lunds kommun

Det finns möjlighet att betala fakturan via autogiro. Detta innebär att pengarna dras direkt från ditt konto.

Anmäl betalning med autogiro eller e-faktura och hitta svar på frågor kring din faktura från Lunds kommun. Du kan även få dina fakturor i din digitala brevlåda.

Faktura från Lunds kommun

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?