NT-utvecklare

Precis som vi har didaktiker och matematikutvecklare så har vi i kommunen en NT-utvecklare!

Uppdrag: Satsa på Naturvetenskap och Teknik i skolan!

Skolverket satte 2013 igång en treårig NT-utvecklarutbildning utifrån uppdrag av regeringen som då såg detta som ett prioriterat område. Anna Ekblad på Naturskolan är Lunds kommuns NT-utvecklare! Uppdraget som NT-utvecklare stämmer väl med Naturskolans uppdrag.

NT-utvecklaren ingår i Skolverkets nätverk kring NT-utveckling, vilket bland annat innebär utbyte med andra NT-utvecklare i landet, tillgång till ny forskning, och dialog med Skolverket kring nya moduler på Lärportalen.

 

Syftet med NT-uppdraget

Syftet är att planera och genomföra systematiska utvecklingsinsatser inom ämnesområdena naturvetenskap och teknik i skolväsendet.

Uppdraget ska genomföras med elevernas måluppfyllelse i fokus för att öka elevernas intresse för vidare studier inom dessa ämnesområden.

NT-ämnena är viktiga för:

 • en hållbar utveckling
 • den personliga utvecklingen
 • framtida studier

Elevernas kunskaper i naturvetenskap har sjunkit enligt internationella jämförelser.

Rapporter visar att eleverna upplever undervisningen som i hög grad läroboks-styrd och inte tillräckligt varierad.

Teknik är särskilt eftersatt när det gäller undervisningstid och lärares utbildning.

 

Forskning visar att följande faktorer är viktiga för att kompetensutveckling ska få positiva effekter på undervisningen:

 • Fokus på elevers måluppfyllelse.
 • Långsiktighet.
 • Delaktighet.
 • Mandat, möjligheter, krav och fokus.
 • Kollegialt lärande och praxisnära.

 

NT-utvecklarnas uppgift

 • Organisera och leda träffar för kollegialt lärande inom naturvetenskap och teknik (NT) med olika lärargrupper.
 • Bidra till att stärka lärargruppernas ämnesdidaktiska kompetens i frågor som rör planering, genomförande och bedömning inom NT.
 • Stödja ett praktiknära lärande genom att utmana lärargruppernas vardagspraktik, kunnande och erfarenheter inom NT.
 • Påverka och utmana lärares föreställningar om undervisning för att nå förändring och, på längre sikt, nå högre måluppfyllelse inom NT.

 

Hur kan jag bäst göra nytta i er verksamhet?

Stödet kan se väldigt olika ut; färdiga paket, utgå från Lärportalens moduler, handledning under längre tid eller helt skräddarsytt efter era behov. Det är ni på skolan/förskolan som vet vilka behov som finns och utifrån det kan vi diskutera vilken hjälp och stöd vi kan erbjuda.

Kontakta Anna Ekblad: anna.ekblad@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/nt-utvecklare