Till dig som skolledare

Rektor ansvarar för att berörda elever informeras om rätten till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet.

Vårdnadshavare eller myndig elev lämnar in en ansökan om modersmål till rektor för den skola som eleven går på. Om rektor beviljar modersmålsundervisning, skickar skolan en beställning till Modersmålscentrum. För elever som deltar i modersmålsundervisning i grundskolan behöver ingen ny beställning skickas in för varje läsår utan eleverna är inskrivna i modersmålsundervisning tills dess att eleven byter skolform eller avanmälan sker. 

Blanketter för anmälan och avanmälan.

Organisation av modersmålsundervisning i grundskolan

I Skollagen regleras på vilka sätt modersmålsundervisning kan organiseras. Det vanligaste sättet att organisera modersmålsundervisning är utanför timplansbunden tid.

Skolan kan även anordna modersmålsundervisning som:

  • språkval
  • elevens val
  • inom ramen för skolans val

Nationella minoritetsspråk

I Sverige har vi fem nationella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Förskola och skola har i uppgift att stödja barnens språkutveckling och även utvecklingen av barnens kulturella identitet.

I förskolan behöver barn som tillhör de nationella minoriteterna få stöd i att utveckla svenska, sitt modersmål och en flerkulturell tillhörighet.

I grundskolan ska elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna erbjudas modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning i ämnet modersmål. Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett minoritetsspråk om det finns en lämplig lärare, även om det inte finns fem elever i kommunen.

Från den 1 juli 2015 har elever som hör till de nationella minoriteterna utökad rätt till modersmålsundervisning. Det betyder bland annat att ett nationellt minoritetsspråk även ska kunna läsas som ett nybörjarspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

I gymnasieskolan krävs dock förkunskaper för elever som vill läsa nationella minoritetsspråk.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. När det gäller romska elever som kommer från utlandet kan undantag göras i de fall då det finns särskilda skäl.

Du kan läsa mer om de nationella minoritetsspråken i Skolverkets broschyr Nationella minoriteter i förskola och skola, på websidan för nationella minoriteterna samt Institutet för språk och folkminnen. 

Nationella minoriteter i förskola och skola

Institutet för språk och folkminnen